Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2010
+ § 3. Nadere vaststelling beheerskostenbudget 2010
+ § 4. Definitieve vaststelling
+ § 5. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2010
Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 91, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.5, eerste en tweede lid van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010;
heeft in zijn vergadering van 21 december 2009 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. regio: regio zoals genoemd in de Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2008, nr. Z/VU-2892517, houdende de aanwijzing van administratie-instellingen bijzondere ziektekosten, Staatscourant nr. 232, 28 november 2008;
b. budgethouder: houder van een persoonsgebonden budget krachtens subsidieparagraaf 2.6 van de Regeling subsidies AWBZ;
c. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
Artikel 2
Het college keert het voorlopig vastgestelde, het nader vastgestelde en het definitief vastgestelde beheerskostenbudget uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ .
1.
Het college verdeelt in het jaar 2010 een totaal bedrag van 159,117 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de verbindingskantoren.
2.
Het college stelt in januari 2010 voor ieder verbindingskantoor een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de besteedbare middelen voor de beheerskosten ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.
Artikel 4
Het college verdeelt het in artikel 3, eerste lid, genoemde totaalbedrag als volgt:
a. een bedrag van 22,429 miljoen euro op basis van een bedrag van € 178,69 per budgethouder uitgaande van 125.519 budgethouders;
b. een bedrag van 4,833 miljoen euro op basis van een gelijk bedrag per verbindingskantoor;
c. een bedrag van 0,375 miljoen euro voor een verbindingskantoor dat, volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland, coördinerende activiteiten verricht voor doventolkvoorzieningen.
1.
Het college verdeelt het na toepassing van artikel 4 resterende bedrag als volgt:
a. 15% op basis van een vast bedrag per verbindingskantoor, vermeerderd met een zelfde bedrag per regio waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen;
b. 85% op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2009 in de regio’s, waarvoor het verbindingskantoor als zodanig is aangewezen, waarbij inwoners van vijfenzestig jaar en ouder dubbel tellen. Voor de bepaling van het aantal inwoners, waaronder die van vijfenzestig jaar en ouder, gebruikt het college de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2.
Onderdeel van het in het eerste lid genoemde resterende bedrag vormen de volgende incidentele toevoegingen:
a. een incidentele toevoeging van 2,4 miljoen euro voor het aanpassen van de huidige administratie naar een administratie op verzekerdenniveau, onder de voorwaarde dat het verbindingskantoor zich hierover in het uitvoeringsverslag voldoende verantwoordt;
b. een incidentele toevoeging van 2,4 miljoen euro in verband met de invoering van de zorgzwaartepakketten (ZZP’s).
1.
De resultaten van de berekeningen volgens de artikelen 4 en 5 herrekent het college per regio.
2.
Ter verkrijging van het voorlopige budget voor beheerskosten AWBZ per verbindingskantoor sommeert het college het berekende bedrag per regio voor de regio’s waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen.
3.
Het college rondt het voorlopige budget af op hele euro’s, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
1.
Uiterlijk op de eerste werkdag van mei 2011 stelt het college het budget over het jaar 2010 met toepassing van de artikelen 4 tot en met 6 nader vast op basis van de werkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2010 en de werkelijke aantallen budgethouders per 1 juli 2010 en, indien van toepassing, met inachtneming van de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010 van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de bepaling van het aantal inwoners baseert het college zich op de gegevens van het Centraal Bureau voor de statistiek.
2.
Bij de nadere vaststelling, bedoeld in het eerste lid, controleert het college of het verbindingskantoor zich aan de voorwaarde genoemd in artikel 5, tweede lid, onder a heeft gehouden en vermindert hij het budget met het vastgestelde bedrag voor die incidentele toevoeging indien dit niet het geval is.
3.
Het college keert het nader vastgestelde beheerskostenbudget uit en brengt daarop in mindering de door het college uitgekeerde voorschotten.
1.
Uiterlijk in 2013 stelt het college het budget beheerskosten AWBZ 2010 definitief vast, met inachtneming van de beoordeling en correcties van de Nederlandse Zorgautoriteit.
2.
Het college betaalt het verschil tussen het bedrag van het definitief vastgestelde en het nader vastgestelde beheerskostenbudget ingeval van een positief saldo voor het verbindingskantoor uit. Indien het verschil tot een negatief saldo voor het verbindingskantoor leidt vordert het college het verschil in.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter Raad van Bestuur