{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Toelichting veiling
+ Veilingreglement
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels veilingreglement voor bedrijfsnummers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 december 2012.
Beleidsregels veilingreglement voor bedrijfsnummers
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) stelt op grond van zijn bevoegdheden van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet de volgende beleidsregels vast:
A. Beleidsregels veilingreglement voor bedrijfsnummers,
B. Beleidsregels uitgifte van bedrijfsnummers,
C. Beleidsregels lotingreglement.
Deze beleidsregels zijn beschikbaar op aanvraag (gratis 0800-022 31 22) en te downloaden van de Opta website (www.opta.nl).

Toelichting veiling

In het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (hierna: nummerplan) zijn nummers uit de reeks 088- x xxx xxx bestemd als nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (kortweg: bedrijfsnummers). Deze nummers zijn voor een beperkte tijd door de Minister van Economische Zaken aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde. Dit houdt in dat gedurende de termijn dat deze nummers aangewezen zijn als nummers van uitzonderlijke economische waarde, deze nummers via een procedure van veiling moeten worden toegekend. De 088-reeks heeft in totaal 10 miljoen nummers die vrij zijn voor uitgifte. Iedere onderneming of instelling kan deze nummers aanvragen. In het veilingreglement staan de regels en de verschillende stappen uit de veilingprocedure beschreven. De veilingprocedure bestrijkt het geheel van aanvraag, toelating tot de veiling, de veiling en de toekenning van de nummers. De veiling is slechts een onderdeel van de veilingprocedure. Bij de uitgifte van bedrijfsnummers hanteert OPTA het uitgiftebeleid zoals opgenomen in de ‘Beleidsregels OPTA uitgifte van bedrijfsnummers’. Uitgangspunt van de veilingprocedure is dat nummers worden geveild wanneer sprake is van overlappende aanvragen binnen een aanvraagperiode. Overlappende aanvragen zijn aanvragen van twee of meer aanvragers die elkaar geheel of gedeeltelijk en direct of indirect overlappen.
Van gedeeltelijke overlap is bijvoorbeeld sprake als partij A de nummers 1100-1499 aanvraagt en partij B de nummers 1400-1799. Dit voorbeeld betreft een directe overlap tussen de aanvraag van partij A en van partij B. Partij A en B worden uitgenodigd voor een veiling.
Van indirecte overlap is bijvoorbeeld sprake wanneer partij C de nummers 2100-2299 aanvraagt, partij D de nummers 2200-2499 aanvraagt en partij E de nummers 2400-2599 aanvraagt. In dat geval is geen sprake van directe overlap tussen de aanvragen van partij C en partij E, maar deze aanvragen overlappen wel beide de aanvraag van partij D. De partijen C, D en E worden uitgenodigd voor een veiling.
Partijen A en B worden voor een andere veiling uitgenodigd dan partij C, D en E.
Vanaf het moment van openstelling van de 088-nummerreeks kunnen doorlopend nummers uit die reeks worden aangevraagd. Ten behoeve van een doelmatige afhandeling van de aanvragen gelden aanvraagperiodes van telkens één week die beginnen op een donderdag en eindigen op de daaropvolgende woensdag. De Minister van Economische Zaken maakt gelijktijdig met de publicatie van deze beleidsregels bekend op welke datum het moment van openstellen, en daarmee de start van de eerste aanvraagperiode, is. Alle aanvragen die gedurende een aanvraagperiode worden ontvangen, zullen telkens gezamenlijk worden behandeld. Aanvragen die worden ingediend na afloop van de eerste aanvraagperiode (week 1) worden behandeld in de tweede aanvraagperiode (week 2), enzovoorts. Als in bovenstaand voorbeeld de partijen A en B hun aanvraag in de eerste aanvraagperiode hebben ingediend en een nieuwe partij F na afloop van de eerste aanvraagperiode de nummers 1100-1199 aanvraagt, dan doet partij F niet mee in de veiling. Partij F krijgt andere nummers door OPTA toegewezen.
Uiteraard bestaat de kans dat nummers toegekend of aangevraagd zijn. De beschikbaarheid van nummers kan steeds telefonisch (gratis telefoonnummer 0800-022 31 22) worden opgevraagd.
Alle partijen hebben tot het moment van uitbrengen van een bod de mogelijkheid om zich terug te trekken uit de veilingprocedure en OPTA te vragen alternatieve nummers toe te wijzen. Doordat OPTA de gehele veilingprocedure in slechts zes weken moet doorlopen zal OPTA korte termijnen (in de regel vijf werkdagen) hanteren voor bijvoorbeeld het aanleveren van biedingen.
Het veilingmodel dat OPTA hanteert, wordt in de theorie aangeduid als een ‘second-price right-to-choose’ veiling. Dit houdt in dat elke bieder een eenmalig gesloten bod uitbrengt op de door hem gewenste nummers. De winnaar is degene die voor zijn nummers het meeste over heeft. Hij betaalt echter het bod van degene die als tweede geëindigd is. De winnaar krijgt van OPTA de nummers van zijn voorkeur toegekend.
Artikel 1. Definities
In dit veilingreglement wordt verstaan onder:
a. Nummer: een nummer uit de reeks die begint met de cijfers 088 met bestemming nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (kortweg: bedrijfsnummers);
b. Aanvraagperiode: elke wekelijkse periode vanaf het moment van openstelling van de reeks die begint met de cijfers 088 met bestemming nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (kortweg: bedrijfsnummers) die aanvangt op een donderdag en eindigt op de daaropvolgende woensdag;
c. beschikbaar nummer: nummer dat niet reeds is toegekend of het voorwerp is van een aanvraag die gedurende enige aanvraagperiode is ingediend en waarop nog niet is beslist;
d. overlappende aanvragen: aanvragen van twee of meer aanvragers die elkaar geheel of gedeeltelijk direct of indirect overlappen;
e. OPTA: het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.
1.
Eenieder die daartoe op grond van artikel 4.2, eerste lid, onderdeel c, van de Telecommunicatiewet gerechtigd is, kan bij OPTA een aanvraag indienen om toekenning van één of meer nummers.
2.
Aanvragen worden afgehandeld via de in dit reglement beschreven procedure.
1.
Voor de aanvraag van bedrijfsnummers moet een aanvraagformulier worden gebruikt. Een aanvraagformulier kan worden verkregen:
door dit telefonisch te bestellen onder het gratis telefoonnummer 0800-022 31 22, of
door dit te downloaden van de OPTA-website www.opta.nl.
2.
Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en vergezeld van de op dat formulier vermelde bijlagen:
worden gezonden aan OPTA, Nummers & Registraties, Postbus 11758, 2502 AT Den Haag, of
worden gefaxt aan OPTA, Nummers & Registraties, faxnummer 070-315 92 01.
3.
Wanneer de aanvrager in de aanvraag een voorkeur voor bepaalde nummers uitspreekt moet hij aangeven of hij, in het geval bij zijn aanvraag sprake blijkt te zijn van overlappende aanvragen, aan de veiling wil deelnemen dan wel andere, beschikbare nummers toegekend wenst te krijgen. Verklaart de aanvrager dat hij niet aan de veiling wil deelnemen, dan wijst OPTA nummers aan die aan de aanvrager kunnen worden toegekend.
4.
In de aanvraag kan de aanvrager afzien van een voorkeur voor bepaalde nummers. In dat geval wijst OPTA nummers aan die aan de aanvrager kunnen worden toegekend.
5.
Na ontvangst van de aanvraag kan OPTA deze terugsturen naar de aanvrager:
als het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld;
als niet alle in het aanvraagformulier vermelde bijlagen zijn bijgevoegd.
6.
De aanvraag kan na herstel van het verzuim opnieuw worden ingediend.
7.
Bij vragen over het aanvraagformulier en de op dat formulier vermelde bijlagen en over de verdere procedure kan tijdens kantooruren telefonisch contact met OPTA worden opgenomen onder het gratis nummer 0800- 022 31 22.
1.
Alle aanvragen die OPTA gedurende een aanvraagperiode ontvangt, worden gezamenlijk behandeld.
2.
Als OPTA op grond van het vijfde lid van artikel 3 een aanvraag naar de aanvrager heeft teruggestuurd om hem in staat te stellen een verzuim te herstellen, is de datum van ontvangst van de aanvraag na verzuimherstel bepalend voor de vraag in welke aanvraagperiode die aanvraag is ontvangen.
3.
Op de eerste dag na afloop van een aanvraagperiode stelt OPTA vast welke aanvragen gezamenlijk worden behandeld.
4.
OPTA toetst alle aanvragen die gezamenlijk worden behandeld allereerst op de eisen die gelden op grond van de Telecommunicatiewet en de relevante beleidsregels van OPTA die gaan over de toekenning van nummers. Als ten aanzien van een aanvraag niet aan de eisen wordt voldaan, stelt OPTA de betreffende aanvrager in de gelegenheid zijn aanvraag binnen een door OPTA gestelde termijn aan te vullen. Als daarna nog steeds niet aan de eisen wordt voldaan, wijst OPTA de aanvraag af.
5.
Aanvragen waarbij de aanvrager heeft afgezien van een voorkeur voor bepaalde nummers wijst OPTA beschikbare nummers aan en kent deze aan de betreffende aanvrager toe.
6.
OPTA controleert ten aanzien van aanvragen waarbij de aanvrager een voorkeur voor bepaalde nummers heeft uitgesproken of die nummers beschikbaar zijn:
indien nummers beschikbaar zijn, worden deze nummers vastgelegd;
indien nummers niet beschikbaar zijn, wijst OPTA beschikbare nummers aan;
indien nummers gedeeltelijk beschikbaar zijn, neemt OPTA contact met de aanvrager op.
7.
OPTA controleert ten aanzien van elk van de overige aanvragen of sprake is van overlappende aanvragen.
8.
Een aanvraag waarbij geen sprake is van overlappende aanvragen wordt afgehandeld volgens de reguliere procedure die op grond van art. 4.2 e.v. Telecommunicatiewet geldt voor de behandeling van aanvragen om toekenning van nummers welke geen uitzonderlijke economische waarde hebben.
9.
Als sprake is van overlappende aanvragen en de aanvrager heeft aangegeven in dat geval niet te willen deelnemen aan de veiling, wijst OPTA andere, beschikbare nummers aan en kent deze aan de aanvrager toe.
10.
Overlappende aanvragen waarvan de aanvragers hebben aangegeven te willen deelnemen aan de veiling worden verder afgehandeld via de veiling.
1.
OPTA nodigt de aanvragers van overlappende aanvragen die hebben aangegeven te willen deelnemen aan de veiling, schriftelijk uit om deel te nemen aan de veiling. De uitnodiging bevat alle op grond van deze paragraaf noodzakelijke informatie en aanwijzingen.
2.
De uitnodiging bevat informatie over de hoeveelheid uitgenodigde partijen en de aangevraagde nummers.
3.
Voor deelname aan de veiling moet een entreegeld worden betaald. Het entreegeld moet binnen de termijn die in de uitnodigingsbrief is genoemd worden overgemaakt op girorekening 739.116 t.n.v. de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in Den Haag, onder vermelding van entreegeld én kenmerk van de uitnodigingsbrief.
4.
Een voor de veiling uitgenodigde aanvrager die het entreegeld binnen de gestelde termijn heeft betaald wordt als deelnemer tot de veiling toegelaten. De deelnemer krijgt hiervan schriftelijk bericht.
5.
Een aanvraag wordt afgewezen, indien het entreegeld niet binnen de gestelde termijn is betaald.
1.
Als veilingmeester wijst OPTA een notaris aan. Deze heeft tijdens de veiling een controlerende taak ten behoeve van een ordelijk verloop van de veiling.
2.
De deelnemers onthouden zich voorafgaand en gedurende de veiling van afspraken of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die afbreuk doen aan de tot stand te brengen mededinging in de veilingprocedure.
3.
De veilingmeester en OPTA kunnen in bijzondere omstandigheden de veiling voor een bepaalde termijn schorsen. OPTA brengt de deelnemers hiervan op de hoogte.
4.
De veilingmeester en OPTA kunnen in bijzondere omstandigheden een deelnemer van verdere deelname aan de veiling uitsluiten. OPTA brengt deze deelnemer op de hoogte van de uitsluiting en vermeldt daarbij de reden van uitsluiting.
5.
Een deelnemer kan te allen tijde van verdere deelname aan de veiling afzien zolang hij geen bod heeft uitgebracht en alsnog verzoeken om toekenning van andere, beschikbare nummers. OPTA wijst in dat geval beschikbare nummers aan en kent deze aan de deelnemer toe.
6.
Wanneer voorafgaande en gedurende de veiling op enig moment geen sprake meer blijkt te zijn van overlappende aanvragen maar wel één of meer aanvragen resteren, kent OPTA zonder veiling de aangevraagde nummers overeenkomstig die aanvragen toe.
1.
De veiling begint met de toezending van een door OPTA vastgestelde biedkaart (zie bijlage ) door OPTA aan elk van de deelnemers.
2.
Bij de toezending van de biedkaart wordt bekend gemaakt hoeveel deelnemers er zijn en welke nummers zijn aangevraagd door de deelnemers.
3.
De veiling omvat één biedronde, tenzij na vaststelling van het hoogste bod na afloop van de biedronde nog overlappende aanvragen resteren. In dat geval vinden een of meer verdere biedrondes plaats tot geen overlappende aanvragen meer resteren.
4.
De veiling vindt plaats met gesloten bod. Het bod wordt uitsluitend via de biedkaart uitgebracht.
5.
De biedkaart moet volledig in de Nederlandse taal worden ingevuld. Het bod moet worden uitgebracht in hele euro’s en in letters te worden geschreven.
6.
De biedkaart moet door een tekenbevoegde persoon of bij volmacht worden ondertekend. Wanneer bij volmacht wordt ondertekend, moet de machtiging bij de biedkaart worden gevoegd.
7.
De biedkaart moet per (aangetekende) post aan de veilingmeester worden toegezonden (of aan de veilingmeester op diens kantoor worden overhandigd). Het postadres van de veilingmeester luidt: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Mr. C.A. de Zeeuw, Postbus 11756, 2505 AT Den Haag. Het kantooradres van de veilingmeester luidt Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Mr. C.A. de Zeeuw, Koningin Julianaplein 30, Gebouw Babylon Kantoren A, 2599 AA Den Haag.
8.
De biedkaart moet door de veilingmeester zijn ontvangen uiterlijk op het tijdstip dat met de toezending van de biedkaarten aan de deelnemers is medegedeeld.
9.
Een deelnemer is vanaf het tijdstip dat hij een bod heeft uitgebracht tot en met het tijdstip waarop de veiling is afgerond onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bod gebonden, tenzij hij in de tussentijd is uitgesloten van verdere deelname aan de veiling.
10.
De veilingmeester beslist over de geldigheid van een uitgebracht bod. Een bod is niet geldig als het niet voldoet aan het vierde tot en met achtste lid.
11.
De veilingmeester verklaart een bod ongeldig dat is uitgebracht door een deelnemer die van deelname aan de veiling is uitgesloten.
12.
Wanneer, mede na toepassing van het tiende en elfde lid, blijkt dat slechts één deelnemer een bod dan wel een geldig bod heeft uitgebracht, beëindigt de veilingmeester de veiling en kent OPTA de aangevraagde nummers aan die deelnemer toe zonder dat die deelnemer zijn bod hoeft te betalen.
13.
Wanneer, mede na toepassing van het tiende en elfde lid, blijkt dat twee of meer deelnemers een geldig bod hebben uitgebracht, stelt de veilingmeester vast welke deelnemer het hoogste bod heeft uitgebracht.
14.
Als meerdere deelnemers een geldig hoogste bod van gelijke hoogte hebben uitgebracht, stelt de veilingmeester via loting vast welke deelnemer moet worden geacht het hoogste bod te hebben uitgebracht.
15.
De deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht, is een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het op één na hoogste uitgebrachte bod.
16.
De veilingmeester stelt vast welk bedrag de deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht verschuldigd is. OPTA deelt dit schriftelijk aan die deelnemer mee.
17.
Wanneer na vaststelling van het hoogste bod nog overlappende aanvragen resteren, wordt de in het eerste t/m zestiende lid beschreven procedure zo vaak als nodig herhaald in een nieuwe biedronde. Een deelnemer die in de voorgaande biedronde niet het hoogste bod heeft uitgebracht, krijgt, indien als gevolg van de uitslag van de voorgaande biedronde een deel van de door hem aangevraagde nummers aan de winnaar van de voorgaande ronde zal worden toegekend, de gelegenheid te bepalen of hij deelneemt aan de volgende biedronde voor het resterende deel van de door hem aangevraagde nummers. Wanneer hij aangeeft niet meer te zullen deelnemen, wijst OPTA diens aanvraag af.
18.
De veiling is afgerond wanneer de veilingmeester heeft vastgesteld dat er geen overlappende aanvragen meer resteren.
1.
Een deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht, dient het bedrag dat hij op grond van artikel 7, vijftiende en zestiende lid verschuldigd is, uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzending van de mededeling als bedoeld in artikel 7, zestiende lid betaald te hebben door bijschrijving op girorekening 739.116 t.n.v. de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in Den Haag.
2.
OPTA kent de aangevraagde nummers toe aan de deelnemers die tijdig hebben betaald.
3.
De aanvraag van een deelnemer die niet tijdig heeft betaald, kan alsnog worden afgewezen. In geval van afwijzing, worden de nummers waarop de aanvraag betrekking had weer deel van de beschikbare nummers.
4.
OPTA wijst de aanvragen van deelnemers die niet het hoogste bod hebben uitgebracht af.
5.
De uitslag van de veiling wordt op de website van OPTA openbaar gemaakt.
Artikel 9. Divers
De toekenning van nummers op grond van dit reglement doet niet af aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Telecommunicatiewet , waaronder de verplichting tot betaling van de kosten voor toekenning en de verplichting tot betaling van de jaarlijkse kosten voor toezicht.