Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Toelichting
- Veilingreglement
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7 Beleidsregels veilingreglement voor abonnee-informatienummers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 december 2012.
1.
De veiling vindt plaats in ronden, met een gesloten bod per ronde, onder gebruikmaking van de in het vierde lid genoemde biedkaart.
2.
Tijdens de veiling verloopt de communicatie tussen de veilingmeester en een deelnemer en vice versa via enerzijds het door OPTA aangewezen faxnummer en anderzijds het door de betreffende deelnemer in diens aanvraag aangegeven faxnummer.
3.
Een deelnemer draagt er zorg voor dat hij tijdens de veiling op het door hem in de aanvraag aangegeven faxnummer bereikbaar is.
4.
Uiterlijk op de werkdag voor het begin van de veiling zendt OPTA per fax aan elk van de deelnemers een door OPTA vastgestelde biedkaart toe aan de door die deelnemers in hun aanvragen aangegeven faxnummers.
5.
Bij de toezending van de biedkaart wordt bekendgemaakt:
a. hoeveel deelnemers er zijn;
b. op welke datum de veiling plaatsvindt;
c. vanaf welk tijdstip de biedkaart voor de eerste ronde kan worden ingeleverd;
d. op welk tijdstip uiterlijk de biedkaart voor de eerste ronde moet zijn ingeleverd;
e. voor welke nummers in de eerste ronde een voorkeur kan worden uitgesproken;
f. naar welk faxnummer de biedkaart moet worden verzonden.
g. het telefoonnummer door middel waarvan een deelnemer contact kan opnemen in een situatie als omschreven in het negende lid.
6.
De veiling begint met een mededeling van de veilingmeester aan de deelnemers, waarin tevens de in het vorige lid onder a tot en met g genoemde informatie wordt herhaald.
7.
Een bod wordt uitgebracht door invulling van de bovenste horizontale vrije rij op de biedkaart en verzending van de biedkaart aan de veilingmeester vanaf het in de aanvraag van de betreffende deelnemer aangegeven faxnummer naar het door OPTA aangewezen faxnummer.
8.
De betreffende horizontale rij op de biedkaart moet volledig in de Nederlandse taal worden ingevuld. Het bod moet worden uitgebracht in hele euro’s en in letters worden geschreven. Bij het bod wordt tevens het nummer vermeld waarvoor in de eerste ronde een voorkeur bestaat. De betreffende kolom op de biedkaart moet door een tekenbevoegde persoon of bij volmacht worden ondertekend. Wanneer bij volmacht wordt ondertekend, moet de machtiging bij de aanvraag zijn gevoegd.
9.
Een deelnemer die binnen vijftien minuten vanaf het tijdstip waarop de biedkaart kon worden ingeleverd zijn bod heeft uitgebracht ontvangt hiervan bevestiging binnen vijfentwintig minuten vanaf het tijdstip dat de biedkaart kon worden ingeleverd. Indien bevestiging binnen de genoemde termijn uitblijft kan de betreffende deelnemer contact met de veilingmeester opnemen via een door OPTA aangegeven telefoonnummer, dat bij de toezending van de biedkaart is bekendgemaakt. Indien de omstandigheden daartoe naar het oordeel van de veilingmeester aanleiding geven kan deze toestaan dat de deelnemer alsnog via een alternatieve faxverbinding binnen een door de veilingmeester te bepalen nadere termijn zijn bod opnieuw uitbrengt.
10.
Een deelnemer is vanaf het tijdstip dat hij een bod heeft uitgebracht tot en met het tijdstip waarop de veiling is afgerond onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bod gebonden, tenzij hij in de tussentijd is uitgesloten van verdere deelname aan de veiling.
11.
De veilingmeester beslist over de geldigheid van een uitgebracht bod. Een bod is niet geldig als het niet voldoet aan het vierde tot en met achtste lid.
12.
De veilingmeester verklaart een bod ongeldig dat is uitgebracht door een deelnemer die van deelname aan de veiling is uitgesloten.
13.
Wanneer, mede na toepassing van het elfde en twaalfde lid, blijkt dat slechts één deelnemer een bod dan wel een geldig bod heeft uitgebracht, beëindigt de veilingmeester de veiling en kent OPTA aan die deelnemer het nummer waarvoor de deelnemer in die ronde een voorkeur heeft uitgesproken toe zonder dat die deelnemer zijn bod hoeft te betalen.
14.
Wanneer, mede na toepassing van het elfde en twaalfde lid, blijkt dat twee of meer deelnemers een geldig bod hebben uitgebracht, stelt de veilingmeester vast welke deelnemer het hoogste bod heeft uitgebracht.
15.
Als meerdere deelnemers een geldig hoogste bod van gelijke hoogte hebben uitgebracht, stelt de veilingmeester via loting vast welke deelnemer moet worden geacht het hoogste bod te hebben uitgebracht.
16.
De deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht, is een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het op één na hoogste uitgebrachte bod.
17.
De veilingmeester stelt vast welk bedrag de deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht verschuldigd is, en deelt dit aan die deelnemer mee, onder vermelding dat het nummer waarvoor de deelnemer in die ronde een voorkeur heeft uitgesproken aan hem zal worden toegekend, mits hij tijdig aan zijn betalingsverplichting op grond van art. 8, eerste lid heeft voldaan.
18.
Wanneer na vaststelling van het hoogste bod nog overlappende aanvragen resteren, wordt de in het zevende t/m zeventiende lid beschreven procedure zo vaak als nodig herhaald in een nieuwe biedronde. Een deelnemer die in de voorgaande biedronde niet het hoogste bod heeft uitgebracht, wordt door OPTA uiterlijk vijftien minuten voor aanvang uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende biedronde. In deze uitnodiging deelt OPTA mee:
1. hoeveel deelnemers er zijn;
2. vanaf welk tijdstip de biedkaarten voor die ronde kunnen worden ingeleverd;
3. op welk tijdstip uiterlijk de biedkaarten voor die ronde moeten zijn ingeleverd;
4. voor welke nummers in die ronde een voorkeur kan worden uitgesproken.
19.
Wanneer een deelnemer, na daartoe te zijn uitgenodigd, niet aan een ronde deelneemt, wijst OPTA diens aanvraag af.
20.
De veiling is afgerond wanneer de veilingmeester heeft vastgesteld dat er geen overlappende aanvragen meer resteren.
21.
De veilingmeester besluit tijdig dat de veiling de volgende werkdag wordt voortgezet, wanneer hij van oordeel is dat de veiling niet kan worden afgerond uiterlijk om 20.00 uur van de dag waarop zij is begonnen.