Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Toelichting
+ Veilingreglement
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels veilingreglement voor abonnee-informatienummers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 december 2012.
Beleidsregels veilingreglement voor abonnee-informatienummers
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) stelt op grond van zijn bevoegdheden van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet de volgende beleidsregels vast.
A: Beleidsregels uitgifte van abonneeinformatienummers
B: Beleidsregels veilingreglement voor abonnee-informatienummers
Deze beleidsregels zijn beschikbaar op aanvraag (gratis 0800-022 31 22) en te downloaden van de OPTA website (www.opta.nl).

Toelichting

In het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (hierna: nummerplan) zijn nummers uit de reeks die begint met de cijfers 18 met bestemming nummers voor abonnee-informatiediensten (kortweg: abonnee-informatienummers). Deze nummers zijn voor een beperkte tijd door de Minister van Economische Zaken aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde. Dit houdt in dat, gedurende de termijn dat deze nummers aangewezen zijn als nummers van uitzonderlijke economische waarde, deze nummers via een procedure van veiling moeten worden toegekend. De reeks heeft in totaal 99 nummers die vrij zijn voor uitgifte (het nummer 1818 is niet bestemd en kan dus niet uitgegeven worden). Iedere aanbieder van abonnee- informatiediensten kan deze nummers aanvragen. Bij de aanvraag kan een voorkeur voor een of meer bepaalde nummers worden uitgesproken.
In het veilingreglement staan de regels en de verschillende stappen uit de veilingprocedure beschreven. De veilingprocedure bestrijkt het geheel van aanvraag, toelating tot de veiling, de veiling en de toekenning van de nummers. De veiling is dus slechts een onderdeel van de veilingprocedure.
Bij de uitgifte van abonnee-informatienummers hanteert OPTA het uitgiftebeleid zoals opgenomen in de “ Beleidsregels OPTA uitgifte van abonnee-informatienummers ”.
Uitgangspunt van de veilingprocedure is dat nummers worden geveild wanneer sprake is van overlappende aanvragen binnen een aanvraagperiode. Overlappende aanvragen zijn aanvragen van twee of meer aanvragers die elkaar geheel of gedeeltelijk en direct of indirect overlappen. Dit kan gebeuren zodra meerdere aanvragers hun voorkeur voor een of meer dezelfde nummers hebben uitgesproken.
Vanaf het moment van openstelling van de 18xy nummerreeks kunnen doorlopend nummers uit die reeks worden aangevraagd. Bij de afhandeling van de aanvragen gelden aanvraagperiodes van telkens één week die beginnen op een woensdag en eindigen op de daaropvolgende dinsdag. De Minister van Economische Zaken maakt gelijktijdig met de publicatie van deze beleidsregels bekend op welke datum het moment van openstellen, en daarmee de start van de eerste aanvraagperiode, is. Alle aanvragen die gedurende een aanvraagperiode worden ontvangen, zullen telkens gezamenlijk worden behandeld. Aanvragen die worden ingediend na afloop van de eerste aanvraagperiode (week 1) worden behandeld in de tweede aanvraagperiode (week 2), enzovoorts.
Uiteraard bestaat de kans dat nummers reeds zijn toegekend of aangevraagd. De beschikbaarheid van nummers kan steeds telefonisch (gratis telefoonnummer 0800 022 31 22) worden opgevraagd.
Alle partijen hebben tot het moment van uitbrengen van een bod de mogelijkheid om zich terug te trekken uit de veilingprocedure en OPTA te vragen alternatieve nummers toe te wijzen. Doordat OPTA de gehele veilingprocedure in slechts zes weken moet doorlopen, zal OPTA korte termijnen (in de regel 5 werkdagen) hanteren voor bijvoorbeeld het betalen van entreegelden.
Het veilingmodel dat OPTA hanteert, wordt in de theorie aangeduid als een “second-price right-to-choose: meerdere ronden” veiling. In de eerste ronde brengt elke bieder een gesloten bod uit op het recht om te kiezen. De bieder van het hoogste bod in de eerste ronde kiest het door haar gewenste nummer en betaalt hiervoor een prijs gelijk aan het tweede hoogste bod. Alle bieders die nog interesse hebben voor de overblijvende nummers brengen vervolgens een nieuw gesloten bod uit in de volgende ronde. Deze procedure wordt herhaald totdat één geïnteresseerde bieder resteert, die vervolgens een keuze maakt voor een nummer en daarvoor een prijs van 0 euro betaalt.
De veiling zal zo veel mogelijk op één dag plaatsvinden waarbij de biedingen via de fax worden gedaan.
Artikel 1. (definities)
In dit veilingreglement wordt verstaan onder:
a. nummer: een nummer uit de reeks die begint met de cijfers 18 met bestemming nummers voor toegang tot abonnee-informatiediensten, waarmee primair en ten minste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee (kortweg: abonnee-informatienummers);
b. aanvraagperiode: elke wekelijkse periode vanaf het moment van openstelling van de reeks die begint met de cijfers 18 met bestemming abonnee- informatienummers die aanvangt op een woensdag en eindigt op de daaropvolgende dinsdag;
c. beschikbaar nummer: nummer dat niet reeds is toegekend of het voorwerp is van een aanvraag die gedurende enige aanvraagperiode is ingediend en waarop nog niet is beslist;
d. overlappende aanvragen: aanvragen van twee of meer aanvragers die elkaar geheel of gedeeltelijk direct of indirect overlappen.
e. OPTA: het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
1.
Eenieder die daartoe op grond van artikel 4.2, eerste lid, onderdeel c, van de Telecommunicatiewet gerechtigd is, kan bij OPTA een aanvraag indienen om toekenning van een abonneeinformatienummer.
2.
Aanvragen worden afgehandeld via de in dit reglement beschreven procedure.
1.
Voor de aanvraag van een abonnee- informatienummer moet een aanvraagformulier worden gebruikt. Een aanvraagformulier kan worden verkregen:
door dit telefonisch te bestellen onder het gratis telefoonnummer 0800-0223122, of
door dit te downloaden van de OPTA-website www.opta.nl.
2.
Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en vergezeld van de op dat formulier vermelde bijlagen:
worden gezonden aan OPTA, Nummers & Registraties, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag, of
worden gefaxt aan OPTA, Nummers & Registraties, faxnummer 070-3159201.
3.
Wanneer de aanvrager in de aanvraag een voorkeur voor bepaalde nummers uitspreekt moet hij aangeven of hij, in het geval bij zijn aanvraag sprake is van overlappende aanvragen, aan de veiling wil deelnemen dan wel andere, beschikbare nummers toegekend wenst te krijgen. Verklaart de aanvrager dat hij niet aan de veiling wil deelnemen, dan wijst OPTA nummers aan die aan de aanvrager kunnen worden toegekend.
4.
In de aanvraag kan de aanvrager afzien van een voorkeur voor bepaalde nummers. In dat geval wijst OPTA nummers aan die aan de aanvrager kunnen worden toegekend.
5.
Na ontvangst van de aanvraag kan OPTA deze terugsturen naar de aanvrager:
als het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld;
als niet alle in het aanvraagformulier vermelde bijlagen zijn bijgevoegd.
6.
De aanvraag kan na herstel van het verzuim opnieuw worden ingediend.
7.
Bij vragen over het aanvraagformulier en de op dat formulier vermelde bijlagen en over de verdere procedure kan tijdens kantooruren telefonisch contact met OPTA worden opgenomen onder het gratis nummer 0800-0223122.
1.
Alle aanvragen die OPTA gedurende een aanvraagperiode ontvangt, worden gezamenlijk behandeld.
2.
Als OPTA op grond van het vijfde lid van artikel 3 een aanvraag naar de aanvrager heeft teruggestuurd om hem in staat te stellen een verzuim te herstellen, is de datum van ontvangst van de aanvraag na verzuimherstel bepalend voor de vraag in welke aanvraagperiode die aanvraag is ontvangen.
3.
Op de eerste dag na afloop van een aanvraagperiode stelt OPTA vast welke aanvragen gezamenlijk worden behandeld.
4.
OPTA toetst alle aanvragen die gezamenlijk worden behandeld allereerst op de eisen die gelden op grond van de Telecommunicatiewet en de relevante beleidsregels van OPTA die gaan over de toekenning van nummers. Als ten aanzien van een aanvraag niet aan de eisen wordt voldaan, stelt OPTA de betreffende aanvrager in de gelegenheid zijn aanvraag binnen een door OPTA gestelde termijn aan te vullen. Als daarna nog steeds niet aan de eisen wordt voldaan, wijst OPTA de aanvraag af.
5.
Bij aanvragen waarbij de aanvrager heeft afgezien van een voorkeur voor bepaalde nummers wijst OPTA beschikbare nummers aan en kent deze aan de betreffende aanvrager toe.
6.
OPTA controleert ten aanzien van aanvragen waarbij de aanvrager een voorkeur voor bepaalde nummers heeft uitgesproken of die nummers al zijn toegekend of gereserveerd of al in een eerdere aanvraagperiode zijn aangevraagd. Is dat het geval, dan neemt OPTA contact op met de betreffende aanvrager. OPTA stelt de aanvrager dan voor hem andere, beschikbare nummers toe te kennen. Als de aanvrager hiermee niet akkoord gaat, wijst OPTA de aanvraag af. Als de aanvrager akkoord gaat, wijst OPTA beschikbare nummers aan en kent deze aan de aanvrager toe.
7.
OPTA controleert ten aanzien van elk van de overige aanvragen of sprake is van overlappende aanvragen.
8.
Een aanvraag waarbij geen sprake is van overlappende aanvragen wordt afgehandeld volgens de reguliere procedure die op grond van art. 4.2 e.v. Telecommunicatiewet geldt voor de behandeling van aanvragen om toekenning van nummers welke geen uitzonderlijke economische waarde hebben.
9.
Als sprake is van overlappende aanvragen en de aanvrager heeft aangegeven in dat geval niet te willen deelnemen aan de veiling, wijst OPTA andere, beschikbare nummers aan en kent deze aan de aanvrager toe.
10.
Overlappende aanvragen waarvan de aanvragers hebben aangegeven te willen deelnemen aan de veiling worden verder afgehandeld via de veiling.
1.
OPTA nodigt de aanvragers van overlappende aanvragen die hebben aangegeven te willen deelnemen aan de veiling, schriftelijk uit om deel te nemen aan de veiling. De uitnodiging bevat alle op grond van deze paragraaf noodzakelijke informatie en aanwijzingen.
2.
De uitnodiging bevat informatie over de hoeveelheid uitgenodigde partijen en voor welke nummers een voorkeur is uitgesproken.
3.
Voor deelname aan de veiling moet een entreegeld worden betaald. Het entreegeld moet binnen de termijn die in de uitnodigingsbrief is genoemd zijn ontvangen op girorekening 739.116 t.n.v. de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in Den Haag, onder vermelding van entreegeld én kenmerk van de uitnodigingsbrief.
4.
Een voor de veiling uitgenodigde aanvrager die het entreegeld binnen de gestelde termijn heeft betaald wordt als deelnemer tot de veiling toegelaten. De deelnemer krijgt hiervan schriftelijk bericht.
5.
Een aanvraag wordt afgewezen, indien het entreegeld niet binnen de gestelde termijn is betaald.
1.
Als veilingmeester wijst OPTA een notaris aan. Deze heeft tijdens de veiling een controlerende taak ten behoeve van een ordelijk verloop van de veiling.
2.
De deelnemers onthouden zich voorafgaand en gedurende de veiling van afspraken of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die afbreuk doen aan de tot stand te brengen mededinging in de veilingprocedure.
3.
De veilingmeester en OPTA kunnen in bijzondere omstandigheden de veiling voor een bepaalde termijn schorsen. OPTA brengt de deelnemers hiervan op de hoogte.
4.
De veilingmeester en OPTA kunnen in bijzondere omstandigheden een deelnemer van verdere deelname aan de veiling uitsluiten. OPTA brengt deze deelnemer op de hoogte van de uitsluiting en vermeldt daarbij de reden van uitsluiting.
5.
Een deelnemer kan te allen tijde van verdere deelname aan de veiling afzien zolang hij geen bod heeft uitgebracht en alsnog verzoeken om toekenning van andere, beschikbare nummers. OPTA wijst in dat geval beschikbare nummers aan en kent deze aan de deelnemer toe.
6.
Wanneer voorafgaande en gedurende de veiling op enig moment geen sprake meer blijkt te zijn van overlappende aanvragen maar wel één of meer aanvragen resteren, kent OPTA zonder veiling de aangevraagde nummers overeenkomstig die aanvragen toe.
1.
De veiling vindt plaats in ronden, met een gesloten bod per ronde, onder gebruikmaking van de in het vierde lid genoemde biedkaart.
2.
Tijdens de veiling verloopt de communicatie tussen de veilingmeester en een deelnemer en vice versa via enerzijds het door OPTA aangewezen faxnummer en anderzijds het door de betreffende deelnemer in diens aanvraag aangegeven faxnummer.
3.
Een deelnemer draagt er zorg voor dat hij tijdens de veiling op het door hem in de aanvraag aangegeven faxnummer bereikbaar is.
4.
Uiterlijk op de werkdag voor het begin van de veiling zendt OPTA per fax aan elk van de deelnemers een door OPTA vastgestelde biedkaart toe aan de door die deelnemers in hun aanvragen aangegeven faxnummers.
5.
Bij de toezending van de biedkaart wordt bekendgemaakt:
a. hoeveel deelnemers er zijn;
b. op welke datum de veiling plaatsvindt;
c. vanaf welk tijdstip de biedkaart voor de eerste ronde kan worden ingeleverd;
d. op welk tijdstip uiterlijk de biedkaart voor de eerste ronde moet zijn ingeleverd;
e. voor welke nummers in de eerste ronde een voorkeur kan worden uitgesproken;
f. naar welk faxnummer de biedkaart moet worden verzonden.
g. het telefoonnummer door middel waarvan een deelnemer contact kan opnemen in een situatie als omschreven in het negende lid.
6.
De veiling begint met een mededeling van de veilingmeester aan de deelnemers, waarin tevens de in het vorige lid onder a tot en met g genoemde informatie wordt herhaald.
7.
Een bod wordt uitgebracht door invulling van de bovenste horizontale vrije rij op de biedkaart en verzending van de biedkaart aan de veilingmeester vanaf het in de aanvraag van de betreffende deelnemer aangegeven faxnummer naar het door OPTA aangewezen faxnummer.
8.
De betreffende horizontale rij op de biedkaart moet volledig in de Nederlandse taal worden ingevuld. Het bod moet worden uitgebracht in hele euro’s en in letters worden geschreven. Bij het bod wordt tevens het nummer vermeld waarvoor in de eerste ronde een voorkeur bestaat. De betreffende kolom op de biedkaart moet door een tekenbevoegde persoon of bij volmacht worden ondertekend. Wanneer bij volmacht wordt ondertekend, moet de machtiging bij de aanvraag zijn gevoegd.
9.
Een deelnemer die binnen vijftien minuten vanaf het tijdstip waarop de biedkaart kon worden ingeleverd zijn bod heeft uitgebracht ontvangt hiervan bevestiging binnen vijfentwintig minuten vanaf het tijdstip dat de biedkaart kon worden ingeleverd. Indien bevestiging binnen de genoemde termijn uitblijft kan de betreffende deelnemer contact met de veilingmeester opnemen via een door OPTA aangegeven telefoonnummer, dat bij de toezending van de biedkaart is bekendgemaakt. Indien de omstandigheden daartoe naar het oordeel van de veilingmeester aanleiding geven kan deze toestaan dat de deelnemer alsnog via een alternatieve faxverbinding binnen een door de veilingmeester te bepalen nadere termijn zijn bod opnieuw uitbrengt.
10.
Een deelnemer is vanaf het tijdstip dat hij een bod heeft uitgebracht tot en met het tijdstip waarop de veiling is afgerond onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bod gebonden, tenzij hij in de tussentijd is uitgesloten van verdere deelname aan de veiling.
11.
De veilingmeester beslist over de geldigheid van een uitgebracht bod. Een bod is niet geldig als het niet voldoet aan het vierde tot en met achtste lid.
12.
De veilingmeester verklaart een bod ongeldig dat is uitgebracht door een deelnemer die van deelname aan de veiling is uitgesloten.
13.
Wanneer, mede na toepassing van het elfde en twaalfde lid, blijkt dat slechts één deelnemer een bod dan wel een geldig bod heeft uitgebracht, beëindigt de veilingmeester de veiling en kent OPTA aan die deelnemer het nummer waarvoor de deelnemer in die ronde een voorkeur heeft uitgesproken toe zonder dat die deelnemer zijn bod hoeft te betalen.
14.
Wanneer, mede na toepassing van het elfde en twaalfde lid, blijkt dat twee of meer deelnemers een geldig bod hebben uitgebracht, stelt de veilingmeester vast welke deelnemer het hoogste bod heeft uitgebracht.
15.
Als meerdere deelnemers een geldig hoogste bod van gelijke hoogte hebben uitgebracht, stelt de veilingmeester via loting vast welke deelnemer moet worden geacht het hoogste bod te hebben uitgebracht.
16.
De deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht, is een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het op één na hoogste uitgebrachte bod.
17.
De veilingmeester stelt vast welk bedrag de deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht verschuldigd is, en deelt dit aan die deelnemer mee, onder vermelding dat het nummer waarvoor de deelnemer in die ronde een voorkeur heeft uitgesproken aan hem zal worden toegekend, mits hij tijdig aan zijn betalingsverplichting op grond van art. 8, eerste lid heeft voldaan.
18.
Wanneer na vaststelling van het hoogste bod nog overlappende aanvragen resteren, wordt de in het zevende t/m zeventiende lid beschreven procedure zo vaak als nodig herhaald in een nieuwe biedronde. Een deelnemer die in de voorgaande biedronde niet het hoogste bod heeft uitgebracht, wordt door OPTA uiterlijk vijftien minuten voor aanvang uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende biedronde. In deze uitnodiging deelt OPTA mee:
1. hoeveel deelnemers er zijn;
2. vanaf welk tijdstip de biedkaarten voor die ronde kunnen worden ingeleverd;
3. op welk tijdstip uiterlijk de biedkaarten voor die ronde moeten zijn ingeleverd;
4. voor welke nummers in die ronde een voorkeur kan worden uitgesproken.
19.
Wanneer een deelnemer, na daartoe te zijn uitgenodigd, niet aan een ronde deelneemt, wijst OPTA diens aanvraag af.
20.
De veiling is afgerond wanneer de veilingmeester heeft vastgesteld dat er geen overlappende aanvragen meer resteren.
21.
De veilingmeester besluit tijdig dat de veiling de volgende werkdag wordt voortgezet, wanneer hij van oordeel is dat de veiling niet kan worden afgerond uiterlijk om 20.00 uur van de dag waarop zij is begonnen.
1.
Een deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht, dient het bedrag dat hij op grond van artikel 7, zestiende en zeventiende lid verschuldigd is, uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzending van de mededeling als bedoeld in artikel 7, zeventiende lid betaald te hebben door bijschrijving op girorekening 739.116 t.n.v. de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in Den Haag.
2.
OPTA kent de in artikel 7, zeventiende lid bedoelde nummers toe aan de deelnemers die tijdig hebben betaald.
3.
De aanvraag van een deelnemer die niet tijdig heeft betaald, kan alsnog worden afgewezen. In geval van afwijzing, wordt het nummer waarop de betalingsverplichting betrekking had weer deel van de beschikbare nummers.
4.
De uitslag van de veiling wordt op de website van OPTA openbaar gemaakt.
Artikel 9. (divers)
De toekenning van nummers op grond van dit reglement doet niet af aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Telecommunicatiewet , waaronder de verplichting tot betaling van de kosten voor toekenning en de verplichting tot betaling van de jaarlijkse kosten voor toezicht.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, namens het college,
voorzitter.