{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
§ 1. Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening voor het jaar 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 24 september 2008.
Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening voor het jaar 2000
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Besluit:

§ 1. Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening

Beleidsregel 1. Werknemers die niet meer tot de doelgroep behoren Grondslag artikel 9, eerste lid, aanhef en onderdeel b
In een geval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, van de Wet sociale werkvoorziening wordt de verleende subsidie voor het jaar 2000 lager vastgesteld met een bedrag gelijk aan de subsidie die is verleend voor de dienstbetrekking, bedoeld in dat lid, onder b.
Beleidsregel 2. Handelen in strijd met de wet Grondslag artikel 9, eerste lid, aanhef en onderdeel c
In een geval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wet sociale werkvoorziening wordt de verleende subsidie voor het jaar 2000 lager vastgesteld met het bedrag dat in strijd met het bij of krachtens de wet bepaalde aan subsidie is besteed.
Beleidsregel 3. (Her)indicering Grondslag artikel 9, eerste lid, aanhef en onderdeel c
1. Indien in een geval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet sociale werkvoorziening het bedrag, bedoeld in beleidsregel 2, niet kan worden vastgesteld, wordt het bedrag waarmee de verleende subsidie wordt verlaagd - afhankelijk van de mate waarin de tekortkoming voorkomt - vastgesteld op een percentage van het totaalbedrag dat aan subsidie voor het jaar 2000 is verleend.
2. Het in het eerste lid bedoelde percentage bedraagt:
a. indien het dossier ten behoeve van de (her)indicatiestelling niet voldoet aan de vereisten, bedoeld in de artikelen 6, derde lid, en 11, eerste lid, onder b tot en met e, van de Wet sociale werkvoorziening en de artikelen 3, derde en vierde lid, 4, eerste lid, 5, derde lid, 7, derde lid, en 8, derde lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening: 0, 0,3, 0,45, of 0,6;
b. indien niet wordt voldaan aan de voorschriften met betrekking tot de datum van plaatsing op de wachtlijst, bedoeld in de artikelen 7, tweede en vierde tot en met achtste lid, 8, derde lid, en 11, tweede lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening: 0, 0,1, 0,2, of 0,3.
3. Indien een tekortkoming als bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld in:
a. minder dan 15% van het betreffende bestand, dan wordt het in dat lid ten aanzien van die tekortkoming als eerste genoemde percentage toegepast;
b. ten minste 15%, doch niet meer dan 25% van het betreffende bestand, dan wordt het in dat lid ten aanzien van die tekortkoming als tweede genoemde percentage toegepast;
c. ten minste 25%, doch niet meer dan 40% van het betreffende bestand, dan wordt het in dat lid ten aanzien van die tekortkoming als derde genoemde percentage toegepast;
d. 40% of meer van het betreffende bestand, dan wordt het in dat lid ten aanzien van die tekortkoming als vierde genoemde percentage toegepast.
4. Bij samenloop van tekortkomingen als bedoeld in het tweede lid worden de ten aanzien van de verschillende tekortkomingen vastgestelde percentages bij elkaar opgeteld.
Beleidsregel 4. Begeleid werken Grondslag artikel 9, eerste lid, aanhef en onderdeel c
Indien voor zover verwijtbaar niet ten minste 25% van de som van dienstbetrekkingen en arbeidsovereenkomsten (in standaardeenheden) die in het jaar 2000 zijn aangegaan, bestaat uit arbeidsovereenkomsten als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet sociale werkvoorziening, wordt de verleende subsidie voor het jaar 2000 lager vastgesteld met een bedrag gelijk aan het verschil tussen de subsidie die voor de realisatie van arbeidsovereenkomsten beschikbaar is gesteld en het gerealiseerde aantal arbeidsovereenkomsten.
Beleidsregel 5. Subsidie-overschot Grondslag artikel 9, eerste lid, aanhef en onderdeel d
In een geval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder d, van de Wet sociale werkvoorziening wordt de verleende subsidie voor het jaar 2000 lager vastgesteld met het bedrag van het subsidie-overschot dat niet of anders is bestemd dan voor het uitvoeren van de Wet of voor de Wet inschakeling werkzoekenden of niet binnen een termijn van uiterlijk drie jaar overeenkomstig die bestemming is besteed.
De Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening voor het jaar 2000 zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 september 2000.
De
Minister