{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Voorwaarden voor subsidie
Artikel 3. Aanvraag
Artikel 4. Beoordeling
Artikel 5. Verlening en vaststelling van de subsidie
Artikel 6. Verplichtingen voor de werkgever
Artikel 6a. Aanvragen door Wajong georiënteerde werkgevers
Artikel 7. Looptijd van het onderzoek
Artikel 8. Subsidieplafond
Artikel 8a. Terugvordering
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoaching

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoaching
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. het onderzoek: het experiment waarmee wordt onderzocht of persoonlijke ondersteuning door de werkgever van een persoon met een structurele functionele beperking een effectief instrument is waarvoor deze beleidsregels het kader bieden;
c. werkgever: een werkgever als bedoeld in artikel 11 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ;
d. persoon: persoon als bedoeld in artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of artikel 2:22 van de Wet Wajong bij wie UWV heeft vastgesteld dat hij zonder persoonlijke ondersteuning zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid, onder a, van het Reïntegratiebesluit, niet in staat is de hem door de werkgever opgedragen taken te verrichten;
e. jobcoachorganisatie: een door UWV erkende rechtspersoon als bedoeld in artikel 18 van het Reïntegratiebesluit;
f. proefplaatsing: onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 2:24 van de Wet Wajong;
h. werkgever 2014: de werkgever die zich in het kalenderjaar 2014 aanmeldt voor het onderzoek interne jobcoach.
Artikel 2. Voorwaarden voor subsidie
UWV kan op aanvraag van de werkgever aan die werkgever subsidie verlenen indien uit de aanvraag blijkt dat:
a. de werkgever de subsidie wil gebruiken voor de financiering van de persoonlijke ondersteuning van een of meerdere personen door de werkgever, door een werknemer van de werkgever of door een door de werkgever gecontracteerde jobcoach van een door UWV erkende jobcoachorganisatie;
b. de persoon voor wie de subsidie wordt gevraagd een arbeidsovereenkomst heeft van ten minste 12 uur per week in reguliere arbeid en ten minste voor de duur van 6 maanden, niet zijnde arbeid in een arbeidstrainingscentrum, of arbeid als uitzendkracht of oproepkracht;
c. de persoonlijke ondersteuning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd van voldoende omvang en kwaliteit is;
d. de persoon voor wie subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en instemt met de persoonlijke ondersteuning door de werkgever;
e. de persoon voor wie de subsidie wordt aangevraagd werkzaamheden verricht op basis van proefplaatsing, mits deze proefplaatsing bij dezelfde werkgever direct aansluitend en aantoonbaar wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst als omschreven onder b van dit artikel.
1.
De werkgever die subsidie aanvraagt maakt gebruik van een daartoe bestemd aanvraagformulier van UWV dat beschikbaar wordt gesteld op http://www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten/instrumenten-subsidies/index.aspx. Op dit formulier vermeldt de werkgever ten minste de volgende gegevens:
de datum van ingang van de begeleiding in het kader van het onderzoek;
gegevens van de persoon voor wie de subsidie wordt gevraagd;
de duur van het dienstverband van deze persoon;
het aantal uren per week dat de persoon volgens de arbeidsovereenkomst werkt;
het aantal volgens de werkgever benodigde begeleidingsuren per week;
de naam en kwalificaties van de begeleider(s);
of er sprake is van groepsbegeleiding;
het gevraagde subsidiebedrag voor het lopende jaar onderbouwd met een begroting.
2.
Voor de aanvraag om voortzetting van de subsidie voor 2012, 2013 en 2014 wordt eveneens een formulier beschikbaar gesteld.
3.
De aanvraag gaat vergezeld van:
de arbeidsovereenkomst van de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft;
een individuele verklaring van de persoon waaruit blijkt dat hij op de hoogte is van en instemt met de aanvraag voor subsidie volgens het daarvoor door UWV beschikbaar gestelde formulier.
1.
UWV beoordeelt de subsidieaanvragen aan de hand van de volgende algemene criteria:
a. de aanvraag sluit aan bij het doel van het onderzoek zoals omschreven in de toelichting;
b. De omvang en kwaliteit van de door de werkgever geboden persoonlijke ondersteuning is passend. De door de werkgever beoogde begeleider is, gelet op de bijzonderheden van de werknemers, in staat jobcoaching te verrichten.
2.
UWV hanteert bij de beoordeling van de aanvragen het beleid dat er bij het onderzoek diversiteit moet zijn. De diversiteit wordt bepaald aan de hand van de volgende typeringen:
1. grootte van het bedrijf;
2. branches;
3. organisatie van de begeleiding;
4. type werknemers.
3.
UWV kan subsidie weigeren indien hij van mening is dat door toekenning van subsidie het onderzoek te weinig diversiteit biedt.
1.
Het UWV bepaalt de hoogte van de toe te kennen subsidie aan de hand van de volgende parameters:
a. de mate waarin de persoon begeleid wordt aan de hand van het schema van de begeleidingsregimes zoals opgenomen in de toelichting bij deze beleidsregel;
b. een maximum vergoeding per te begeleiden persoon afhankelijk van het toegekende begeleidingsregime en het aantal werkuren per week;
c. het middenregime geldt voor de standaardsituatie als passend. Alleen in uitzonderingsgevallen kan het intensieve regime worden ingezet;
d. uitgangspunt is dat de begeleiding zo snel mogelijk doch uiterlijk na 3 jaar is afgebouwd. Is direct voorafgaand aan subsidieverlening op grond van dit besluit begeleiding toegekend op grond van artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of artikel 2:22 van de Wet Wajong, dan wordt de periode waarover deze begeleiding is toegekend mede in aanmerking genomen voor de vaststelling van de periode van 3 jaar.
2.
Bij het intensieve begeleidingsregime en een dienstverband van tenminste 24 uur per week bedraagt de maximum vergoeding op jaarbasis per persoon € 6800,–, bij het midden regime € 4500,– , bij het lichte regime € 2700,– en bij het zeer lichte regime € 1400,–.
3.
Bij een dienstverband van minder dan 24 uur per week wordt de maximum vergoeding naar rato vastgesteld.
4.
Bij de verlening van de subsidie gaat UWV uit van de aanname dat het dienstverband van de te begeleiden persoon doorloopt tot het einde van het lopende kalenderjaar.
5.
Het UWV geeft een voorschot van 50% van het verleende subsidiebedrag.
6.
Na afloop van het kalenderjaar stelt het UWV de definitieve subsidie vast op basis van de feitelijke duur van het dienstverband en/of feitelijk gewerkte uren van de te begeleiden persoon en aan de hand van een door de werkgever gegeven financiële verantwoording.
1.
De werkgever die subsidie ontvangt houdt een administratie bij van de activiteiten met betrekking tot de persoonlijke ondersteuning van de persoon waarvoor de werkgever subsidie ontvangt en maakt bij de rapportage gebruik van het hiertoe door UWV beschikbaar gestelde formulier.
2.
De werkgever die vanaf 1 januari 2013 deelneemt aan het onderzoek werkt desgevraagd mee aan de ontwikkeling van een digitale verantwoording van de activiteiten met betrekking tot de persoonlijke ondersteuning van de persoon waarvoor deze werkgever subsidie ontvangt.
3.
De werkgever die deelneemt aan het onderzoek zal op een daartoe strekkend verzoek van UWV per ommegaande zijn administratie overleggen teneinde inzichtelijk te maken dat de subsidie is besteed aan de persoonlijke ondersteuning van de persoon/personen waarvoor deze werkgever subsidie ontvangt. UWV kan de werkgever hiertoe bezoeken dan wel verzoeken om een (digitale) kopie van zijn administratie aan UWV te overhandigen.
4.
De werkgever die subsidie ontvangt deelt UWV op diens verzoek en uit eigen beweging onverwijld alle feiten en omstandigheden mee waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de verstrekte subsidie.
5.
De werkgever die subsidie ontvangt verstrekt desgevraagd aan UWV of aan een door UWV aangewezen onderzoeksbureau, informatie die nodig is voor de met betrekking tot het onderzoek uit te voeren evaluatie.
1.
Een wajong georiënteerde werkgever is een werkgever die een arbeidsovereenkomst heeft met ten minste 6 personen als bedoeld in artikel 1 onder d.
2.
Een werkgever als bedoeld in het eerste lid kan voor een subsidie in aanmerking komen indien hij voor al zijn werknemers, voor wie persoonlijke ondersteuning noodzakelijk is, kiest voor deelname aan het onderzoek zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel b en de werknemers in staat zijn ten minste 30% van het wettelijk minimumloon te verdienen.
3.
De subsidie kan uitsluitend worden ingezet voor een collectieve vorm van persoonlijke ondersteuning.
4.
De arbeidsdeskundige van UWV stelt per werknemer vast of hij in aanmerking komt voor persoonlijke ondersteuning en stelt daarbij tevens het begeleidingsregime vast. Indien drie begeleidingsjaren zijn verstreken, beoordeelt de arbeidsdeskundige of de werknemer in aanmerking komt voor voortzetting van persoonlijke ondersteuning. Indien de werknemer na drie begeleidingsjaren in aanmerking komt voor voortzetting wordt uitgegaan van persoonlijke ondersteuning volgens het laagste regime.
5.
De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt bij de toekenning van de aanvragen of de interne begeleider, gelet op de bijzonderheden van de werknemers, in staat is collectieve jobcoaching te bieden.
6.
In afwijking van artikel 6, tweede lid wordt de verantwoording op groepsniveau verricht door de werkgever.
1.
Een aanvraag voor subsidie op grond van dit besluit kan worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2011 en vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014.
2.
De subsidie kan worden verleend ten behoeve van persoonlijke ondersteuning die wordt gegeven vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014.
1.
Het voor de werkgevers beschikbare subsidiebedrag voor de subsidieperiode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014 bedraagt € 5,5 miljoen.
2.
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, voor zover zij volledig zijn.
Artikel 8a. Terugvordering
Onverschuldigd betaalde subsidie wordt in ieder geval teruggevorderd indien niet aan de verplichtingen, opgenomen in deze Beleidsregels, is voldaan.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoaching.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 28 december 2010
voorzitter Raad van bestuur