Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. : Wettelijk kader
+ Hoofdstuk 2. : Vervoersvoorzieningen algemeen
+ Hoofdstuk 3. : Tolken gebarentaal, schrijftolken, communicatie-assistenten en overige dienstverleners van intermediaire activiteiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1. : Wettelijk kader
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in:
artikelen 3, 5, 6, 7 en 8 van het Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap,
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.
1.
De kilometervergoedingen volgens de normbedragen C22, C25-I en C25-V worden verstrekt op basis van de woon- werkafstand of woon-schoolafstand, volgens de ANWB-routeplanner ‘snelste route’, op basis van volledige postcodes en per enkele reis afgerond naar boven.
2.
De aftrek van de eigen bijdrage, genoemd in de normbedragen C26-I en C26-II, wordt op dezelfde wijze vastgesteld als in het eerste lid.
1.
Vergoeding volgens het normbedrag C31 wordt verstrekt als de cliënt niet méér dan 100 meter kan lopen en voor iedere verplaatsing buitenshuis gebruik moet maken van een taxi.
2.
De combinatievergoeding volgens het normbedrag C34 wordt verstrekt als de cliënt voor het leefvervoer niet uitsluitend is aangewezen op een taxi, maar voor een deel ook gebruik kan maken van ander en goedkoper vervoer.
Artikel 4. : Uurvergoeding tolken en overige dienstverleners
Maandag t/m vrijdag: 24.00 uur tot 6.00 uur: 6.00 uur tot 8.00 uur: 18.00 uur tot 22.00 uur: 22.00 uur tot 24.00 uur: 140% 120% 120% 140%
Zaterdag: 24.00 uur tot 6.00 uur; 6.00 uur tot 22.00 uur: 22.00 uur tot 24.00 uur: 140% 130% 140%
Zondag/feestdag: 24.00 uur tot 24.00 uur: 145%
Opdrachten buitenland: alle dagen en tijdstippen: 100%
1.
De uurvergoeding volgens de normbedragen E17-I en E17-III wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke dienstverlening en bij een minimale inzet van:
a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08:00 en 18:00 uur op basis van de werkelijke lengte in minuten, of
b. één kwartier in alle overige voorkomende situaties.
Afronding van de te vergoeden getolkte tijd vindt per opdracht en locatie per etmaal plaats naar boven op hele kwartieren.
2.
De in het eerste lid bedoelde uurvergoeding wordt als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:
1.
Voor opdrachten in het onderwijs wordt de uurvergoeding als volgt gedifferentieerd in percentages van de normbedragen E17-I en E17-III.
a. in wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs: 105%
b. in het middelbaar (beroeps) onderwijs: 100%
c. in het lager onderwijs: 95%
2.
De in het eerste lid genoemde percentages worden alleen gewijzigd na overleg met het ministerie van OCW.
1.
Onder reisvergoeding wordt verstaan de vergoeding van de reistijd die als werktijd van de tolk wordt beschouwd, te verhogen met de fiscale norm onkostenvergoeding per kilometer.
2.
De reisvergoedingen volgens de normbedragen E17-A1 en E17-A3 worden verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers, verkregen volgens de ANWB-routeplanner ‘snelste route’, op basis van volledige postcodes en per enkele reis afgerond naar boven.
3.
De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, wordt verstrekt bij een reisafstand op basis van minimaal één verschil in postcode en van maximaal 2 x 80 kilometer.
4.
In afwijking van het derde lid, worden meer kilometers dan 2 x 80 kilometer vergoed indien wordt aangetoond dat van het benodigde type tolk er te weinig op redelijke afstand van de opdrachtlocatie woonachtig zijn. Indien de opdracht in een van de gebieden met enkele met name in de toelichting genoemde postcodes plaatsvindt kan een reisvergoeding op basis van maximaal 2 x 110 kilometer worden toegekend.
5.
Ten aanzien van cliënten, die doof én blind of doof én zeer slechtziend zijn, geldt geen maximum voor het aantal te reizen kilometers. Het is toegestaan dat de dienstverlener binnen redelijke grenzen omrijdt voor het ophalen of wegbrengen van deze cliënt.
1.
Voor groepsgewijze toepassingen en opdrachten in het buitenland wordt afgeweken van de vergoedingen, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, en artikel 6 en wordt op basis van maatwerk een passende vergoeding verstrekt.
2.
Indien er sprake is van teamtolken, waarbij maximaal twee tolken tegelijkertijd voor één cliënt optreden, wordt tot 150% van het geldende normbedrag per team vergoed, uit te keren als 75% per tolk, indien wordt aangetoond dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de opdrachtduur is langer dan twee klokuren;
b. van tevoren staat vast dat gedurende de opdracht geen (tolk)pauzes mogelijk zijn;
c. van tevoren staat vast dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is;
d. de opdrachtduur wordt niet onderbroken door lunchpauzes of koffiepauzes (de laatste van een kwartier of langer);
e. informatie over de aard van de opdracht bij de aanvraag wordt gevoegd om verificatie mogelijk te maken.
3.
In de leefsfeer wordt voor de vergoeding van teamtolken een percentage van 2 x 100% gehanteerd.
4.
Voor opdrachten, die in het buitenland plaatsvinden, wordt geen teamtolkvergoeding verstrekt.
5.
Een aanvraag voor vergoeding van tolkopdrachten als bedoeld in het eerste en tweede lid dient zo vroeg mogelijk en in ieder geval uiterlijk drie weken voorafgaand aan de datum van uitvoering te zijn ingediend.
6.
Leden 1 t/m 5 zijn niet van toepassing op de personen die doof én blind of doof én slechtziend zijn als bedoeld in artikel 6, vijfde lid.
7.
Onder tolk op afstand wordt verstaan de gediplomeerde tolk die vanuit een eigen werklocatie tolkdiensten verleent aan een gebruiker, die op de locatie dan wel op derde locatie van de tolkdiensten gebruik maakt. De tolk op afstand kan, met uitzondering van de in de toelichting genoemde pilotsituatie, naast de uurvergoeding en naast de aanvulling als bedoeld in het achtste lid geen aanspraak maken op de reisvergoeding.
8.
Voor de tolk op afstand als bedoeld in het zevende lid wordt de uurvergoeding E 17-I gehanteerd. Een extra vergoeding voor voorbereiding en afronding van de opdracht wordt in aanvulling op de uurvergoeding verstrekt.
1.
Een opdracht, die aantoonbaar binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip van uitvoering wordt geannuleerd, wordt voor 50% van de geldende norm vergoed.
2.
Indien de oorzaak van de annulering aan de tolk moet worden toegeschreven, wordt geen vergoeding verstrekt.
3.
Onder geannuleerde tijd wordt ook verstaan de tijd die de opdracht korter heeft geduurd dan oorspronkelijk was geboekt. Dit verschil moet tenminste vijftien minuten hebben bedragen. Verrekening vindt plaats in hele kwartieren. Het totaal van getolkte tijd en geannuleerde tijd mag de oorspronkelijk overeengekomen duur van de opdracht, te bepalen volgens artikel 4, eerste lid, niet overtreffen.
4.
De reisvergoeding van geannuleerde opdrachten wordt niet verstrekt. Deze regel geldt ook in de situatie dat het bericht van de annulering de tolk te laat of in het geheel niet heeft bereikt.
Artikel 9. : Naamgeving besluit
Dit besluit wordt aangehaald als:
Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013.
Artikel 10. : Datum inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 15 januari 2013
voorzitter Raad van Bestuur UWV