Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Wettelijk kader
Artikel 2. : Uurvergoeding doventolken
Artikel 3. : Kilometervergoeding
Artikel 4. : Annulering van opdrachten
Artikel 5. : Taxikostenvergoeding
Artikel 6. : Naamgeving besluit
Artikel 7. Datum inwerkingtreding besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 4 maart 2011.
Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1. : Wettelijk kader
De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in:
artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies
artikelen 5, 6 en 8 van het Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.
1.
De uurvergoeding met code E17 wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van de tolk van één kwartier in alle voorkomende situaties.
2.
Voor opdrachten in het onderwijs wordt de vergoeding per uur als volgt gedifferentieerd:
In wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs: 105 % van het normbedrag E17-1 en E17-3
In het middelbaar (beroeps) onderwijs: 100% van het normbedrag E 17-1 en E 17-3
In het lager onderwijs: 95% van het normbedrag E 17-1 en E 17-3
3.
De in lid 2 genoemde percentages worden alleen gewijzigd na overleg met het ministerie van OCW
4.
De uurvergoeding met code E17 en de daarop gebaseerde vergoedingen als bedoeld in lid 2 worden als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:
a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;
b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;
c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;
d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.
Opdrachten die in het buitenland plaatsvinden worden steeds op basis van 100 % vergoed.
5.
De werkelijk getolkte tijd, vergoed volgens het eerste tot en met vierde lid, komt niet voor dubbele vergoeding in aanmerking
6.
Voor groepsgewijze toepassingen en opdrachten in het buitenland wordt afgeweken van de vergoedingen, bedoeld in het eerste en derde lid, en wordt op basis van maatwerk een passende vergoeding verstrekt.
7.
In andere bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in het vierde en het vijfde lid.
8.
Voor de toepassing van het zevende lid is een nadere beslissing door UWV noodzakelijk, voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende tolkopdracht.
1.
Onder kilometervergoeding of reisvergoeding wordt verstaan de vergoeding van de reistijd die als werktijd van de tolk wordt beschouwd.
2.
De kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
3.
De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
4.
De kilometervergoedingen volgens de codes E17-A1, E17-A3 en E17-C2 en S1-R worden verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes
5.
De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, wordt verstrekt bij een reisafstand van minimaal één verschil in postcode en van maximaal 220 kilometer v.v.
1.
Opdrachten die binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip van uitvoering worden geannuleerd worden voor 50 % van het geldende uurtarief vergoed, tenzij de annulering aan de dienstverlener moet worden toegeschreven in welk geval geen vergoeding verstrekt wordt.
2.
Onder geannuleerde tijd wordt ook verstaan de tijd die de opdracht korter heeft geduurd dan oorspronkelijk was geboekt. Dit verschil moet tenminste 15 minuten hebben bedragen.
3.
De reisvergoeding van geannuleerde opdrachten wordt niet vergoed, ook niet in de situatie dat het bericht van de annulering de tolk te laat of geheel niet heeft bereikt.
4.
Het derde lid is niet van toepassing in de in lid 2 beschreven situatie.
1.
Het normbedrag C31 wordt verstrekt als de cliënt niet méér dan 100 meter kan lopen en voor iedere verplaatsing buitenshuis gebruik moet maken van een taxi.
2.
De combinatievergoeding C34 wordt verstrekt als men voor het leefvervoer niet uitsluitend is aangewezen op een taxi.
Artikel 6. : Naamgeving besluit
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011.
Artikel 7. Datum inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2011.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 25 januari 2011
Voorzitter Raad van bestuur UWV,