{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Gebruik maken van de GBA
Artikel 3. Uitzonderingen
Artikel 4. Correspondentieadres
Artikel 5. Citeertitel
Artikel 6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels UWV gebruik GBA adresgegevens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2014.
Beleidsregels UWV gebruik GBA adresgegevens
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in Hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ;
c. GBA: de Gemeentelijke basisadministratie als bedoeld in de Wet GBA ;
d. Ingezetene: de in de GBA ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en ten aanzien van wie niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;
e. Authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven, dat bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt;
f. GBA adres: het woonadres, dan wel bij het ontbreken hiervan (of bij toepassing van artikel 67 van de Wet GBA) het briefadres;
? woonadres: het adres waar betrokkene (ingezetene) woont;
briefadres: het adres waar voor betrokkene (ingezetene) bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene (ingezetene) bereiken;
g. Correspondentieadres: door een betrokkene gekozen adres voor het ontvangen van post.
Artikel 2. Gebruik maken van de GBA
Behoudens het bepaalde in artikel 3 van dit Besluit gebruikt UWV bij de uitvoering van de aan UWV opgedragen taken de authentieke gegevens uit de GBA.
Artikel 3. Uitzonderingen
Met toepassing van artikel 3b, tweede lid, van de Wet GBA gebruikt UWV een authentiek GBA gegeven niet dan wel gebruikt UWV mede een ander gegeven over de gemeente van inschrijving en het woonadres in die gemeente uit de GBA in geval:
a. de uitvoering van de aan UWV opgedragen taken een niet-ingezetene betreft;
b. een betrokkene conform de Controlevoorschriften Ziektewet en de Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten heeft aangegeven op een ander adres dan het woonadres te verblijven;
c. UWV op grond van artikel 5.7, onderdeel g, van het Besluit SUWI van de GBA afwijkende adresgegevens aan de Minister van Veiligheid en Justitie dient te verstrekken;
d. een betrokkene onder curatele is gesteld en slechts via de curator kan worden benaderd;
e. UWV met betrekking tot een GBA gegeven een terugmelding heeft gedaan als bedoeld in artikel 62 van de wet GBA.
Artikel 4. Correspondentieadres
UWV gebruikt in aanvulling op het GBA adres een correspondentieadres van een betrokkene in geval:
a. de betrokkene daar om verzoekt;
b. ingeval er een bewindvoerder of gemachtigde is gelegitimeerd tot het ontvangen van post voor een betrokkene.
Artikel 5. Citeertitel
Dit Besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV gebruik GBA adresgegevens
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 23 augustus 2011
Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur.