Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Dit besluit bevat beleidsregels die door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden toegepast bij overtreding van de voorwaarden welke van toepassing zijn op het verlenen van subsidie op grond van de Regeling beëindiging veehouderijtakken .
2.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. regeling: Regeling beëindiging veehouderijtakken ;
b. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
c. aanvrager: degene die overeenkomstig paragraaf 5 van de regeling een aanvraag tot subsidieverlening heeft ingediend.
Artikel 2
Indien niet is voldaan aan artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel d, in samenhang met artikel 27, eerste lid, van de regeling, wordt het totale subsidiebedrag met 10 procent verminderd.
Artikel 3
Indien niet is voldaan aan artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de regeling, wordt de subsidieverlening ingetrokken.
1.
Indien niet is voldaan de in artikel 12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, gestelde voorwaarde dat de gebouwen zijn afgebroken, zullen de desbetreffende gebouwen alsnog binnen een door de minister te stellen termijn moeten worden afgebroken. Het deel van het subsidiebedrag op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 4° en 5°, van de regeling dat betrekking heeft op de nog niet afgebroken gebouwen, wordt op nihil vastgesteld.
2.
Indien de gebouwen niet binnen de op grond van het eerste lid gestelde termijn alsnog worden afgebroken, wordt het restant van het deel van het subsidiebedrag op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 4° en 5°, van de regeling op nihil vastgesteld.
3.
Indien niet is voldaan is aan artikel 27, eerste lid, van de regeling ten aanzien van het afbreken van gebouwen, wordt het deel van het subsidiebedrag op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 4° en 5°, van de regeling dat betrekking heeft op de niet tijdig gesloopte gebouwen met 10 procent verminderd.
1.
Indien niet is voldaan aan de in artikel 12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de regeling gestelde voorwaarde dat het sloopafval en puin is afgevoerd, zal het sloopafval en puin alsnog binnen een door de minister te stellen termijn moeten worden afgevoerd. Het deel van het subsidiebedrag op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 4°, van de regeling wordt met 10 procent verminderd.
2.
Indien het puin niet binnen de op grond van het eerste lid gestelde termijn wordt afgevoerd, wordt het restant van het deel van het subsidiebedrag op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 4°, van de regeling op nihil vastgesteld.
Artikel 6
Indien niet is voldaan aan artikel 12, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de regeling en de aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, genoemd in artikel 12a van de regeling, krijgt de aanvrager een door de minister te stellen termijn om de grond alsnog over te dragen. Indien de overdracht niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, wordt het deel van het subsidiebedrag op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 4° en 5°, van de regeling op nihil vastgesteld.
Artikel 7
Indien niet is voldaan aan artikel 12, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de regeling, wordt het deel van het subsidiebedrag op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 4° en 5°, van de regeling op nihil vastgesteld.
1.
Indien niet tijdig is voldaan aan artikel 25, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 27, eerste of tweede lid, van de regeling wordt het totale subsidiebedrag met 20 procent verminderd.
2.
Indien niet is voldaan aan artikel 26 van de regeling wordt het totale subsidiebedrag met 20 procent verminderd.
1.
Indien aan meerdere in deze regeling genoemde voorwaarden niet is voldaan, dan vindt eerst een eventuele nihil-vaststelling van het subsidiebedrag of een deel daarvan plaats en worden, ingeval een subsidiebedrag resteert, de in deze beleidsregels voorziene percentuele verminderingen toegepast.
2.
Indien meerdere percentuele verminderingen worden toegepast, worden eerst de percentages opgeteld en vervolgens op het subsidiebedrag of deel daarvan toegepast.
3.
De percentuele verminderingen bedragen in totaal niet meer dan 20 procent van het oorspronkelijke subsidiebedrag of deel daarvan.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister