Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. (begripsbepalingen)
Artikel 2. (opleggen last onder dwangsom)
Artikel 3. (zware overtreding)
Artikel 4. (lichte overtreding)
Artikel 5. (hoogte last onder dwangsom)
Artikel 6. (inwerkingtreding)
Artikel 7. (citeertitel)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 januari 2016, nr. IENM/BSK-2015/170540, houdende uitvoering van de last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikelen 145g, eerste lid, en 169, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 4:81, eerste lid, en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3.1 en 4.1 van de ITS-Regeling;
Besluit:
Artikel 1. (begripsbepalingen)
Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:
overtreding: overtreding als bedoeld in artikel 2, eerste lid.
1.
Een last onder dwangsom kan worden opgelegd vanwege een overtreding van de eisen, gesteld in de gedelegeerde verordening (EU) 885/2013 en de gedelegeerde verordening (EU) 886/2013, bedoeld in artikel 1.1 van de ITS-Regeling.
2.
Overtredingen worden onderscheiden in lichte en zware overtredingen.
1.
Een zware overtreding is:
a. het niet meewerken aan het toezicht op de naleving van de eisen, gesteld in gedelegeerde verordening (EU) 885/2013 en gedelegeerde verordening (EU) 886/2013;
b. een overtreding waarmee de verkeersveiligheid in gevaar komt of die ernstige gevolgen heeft voor de gebruiker respectievelijk eindgebruiker van de dienstverlening voortkomende uit de genoemde gedelegeerde verordeningen.
2.
De volgende overtredingen worden in ieder geval aangemerkt als een zware overtreding:
a. het indienen van een onjuiste verklaring van conformiteit, bedoeld in artikel 9 van gedelegeerde verordening (EU) 886/2013, met betrekking tot verkeersveiligheidsinformatie;
b. dienstverlening die niet overeenkomstig de verklaring van conformiteit met betrekking tot verkeersveiligheidsinformatie is;
c. het niet of niet tijdig inleveren van de verklaring van conformiteit en het niet adequaat reageren op een herhaalde melding van gebruikers respectievelijk eindgebruikers;
d. het in rekening brengen van meer dan een redelijke heffing voor toegang tot en uitwisseling en hergebruik van data betreffende verkeersveiligheidsinformatie;
e. het niet of niet tijdig doorgeven van een gehele of tijdelijke sluiting van een parkeerterrein voor vrachtwagenparkeren;
f. het niet overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van gedelegeerde verordening (EU) 886/2013 in kennis stellen van de Dienst Wegverkeer van contactgegevens en de beschrijving van de informatiedienst.
1.
Een lichte overtreding is een overtreding die geen zware overtreding is.
2.
De volgende overtredingen worden in ieder geval aangemerkt als een lichte overtreding:
a. het indienen van een onjuiste verklaring over de naleving als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de gedelegeerde verordening (EU) 885/2013 met betrekking tot vrachtwagenparkeerinformatie;
b. dienstverlening die niet overeenkomstig de verklaring van conformiteit met betrekking tot vrachtwagenparkeerinformatie is, bijvoorbeeld het niet continu actualiseren van de dynamische gegevens binnen 15 minuten;
c. het in rekening brengen van meer dan een redelijke heffing voor toegang tot en uitwisseling van en hergebruik van dynamische en statische gegevens;
d. het niet aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 5 van de gedelegeerde verordening (EU) 885/2013 of van gegevens als bedoeld in artikel 7 van de gedelegeerde verordening (EU) 886/2013.
1.
Voor een lichte overtreding kan een last onder dwangsom worden opgelegd die gelijk is aan 0,5% van de totale bruto jaaromzet met een minimum van € 500,– en een maximum van € 10.000,– per overtreding.
2.
Voor een zware overtreding kan een last onder dwangsom worden opgelegd die gelijk is aan 1% van de totale bruto jaaromzet met een minimum van € 1.000,– en een maximum van € 17.500,– per overtreding.
3.
Als een overtreder binnen twee jaar opnieuw een overtreding maakt kan in afwijking van respectievelijk het eerste of tweede lid het volgende maximum bedrag voor de op te leggen last onder dwangsom worden opgelegd:
a. een lichte overtreding: € 60.000,–;
b. een zware overtreding: € 105.000,–.
4.
Als er sprake is van een combinatie van overtredingen die tegelijkertijd plaatsvinden en waar een zware overtreding onderdeel van uitmaakt, wordt de combinatie van overtredingen voor de hoogte van de dwangsom beschouwd als een zware overtreding. Als er alleen sprake is van een combinatie van lichte overtredingen die tegelijkertijd plaatsvinden, wordt de combinatie van overtredingen voor de hoogte van de dwangsom beschouwd als een lichte overtreding.
Artikel 6. (inwerkingtreding)
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
Artikel 7. (citeertitel)
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister