Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels uitvoering Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2009.
Beleidsregels van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 november 2006, nr. DGV/CB/BJZ, omtrent de uitvoering van het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006 (Beleidsregels uitvoering Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006)
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, artikel 12, artikel 13, artikel 14, artikel 15 artikel 17, artikel 18, artikel 21 en artikel 22 van het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006;
Besluit:
Artikel 1
Bij de uitvoering van het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006 , hierna te noemen het Bijdragebesluit, worden de volgende beleidsregels in acht genomen.
Artikel 2
Van schuld of nalatigheid van de gemeente als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van het Bijdragebesluit, is in ieder geval sprake indien:
a. bij het vooronderzoek geen of onvoldoende rekening is gehouden met de veiligheid, de gezondheid, het milieu, het welzijn en de risico’s voor de bevolking;
b. in geval van opsporingswerkzaamheden in vernietigingsputten, loopgraven, schutterputten, bomkraters, kraters van geschutsmunitie en vliegtuigwrakken bij het vooronderzoek geen of onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijke aanwezigheid van asbest, bedrijfs- en huishoudelijk afval;
c. in geval van opsporingswerkzaamheden naar vliegtuigwrakken in bomkraters en kraters van geschutsmunitie bij het vooronderzoek geen of onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijke aanwezigheid van radioactieve straling;
d. geen of een onvoldoende dekking biedende verzekering is afgesloten tegen de financiële gevolgen van het onverwachts detoneren van explosieven tijdens de opsporingswerkzaamheden, te weten het detecteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven, identificeren, tijdelijk veiligstellen van de situatie en overdragen aan een van de Explosieven Opruimingsdiensten van het Ministerie van Defensie;
e. geen of een onvoldoende dekking biedende verzekering is afgesloten tegen de financiële gevolgen van het onverwachts detoneren van explosieven tijdens de ruiming van explosieven;
f. de vereiste vergunningen niet of niet tijdig zijn aangevraagd.
Artikel 3
Jaarlijks wordt na 1 oktober bezien wat in totaal door gemeenten aan (voor een bijdrage in aanmerking komende) kosten is gedeclareerd. De hoogte van het maximaal uit te keren percentage hangt mede af van de startdatum van het project. Projecten gestart voor 1999 vallen onder het Bijdragebesluit 1994 . Daarin is bepaald dat de opsporingskosten voor een volledige vergoeding in aanmerking komen. De kosten van de civieltechnische ondersteuning komt in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 90%. Vanaf 1999 geldt het Bijdragebesluit 1999 waarin de maximale bijdrage voor opsporingswerkzaamheden en civieltechnische ondersteuning is vastgesteld op maximaal 90%. Sinds 1 januari 2003 zijn de maximale percentages 80%.
Dit betekent het volgende voor de verdeling van het budget: de opsporingskosten van projecten die vallen onder het regime van het Bijdragebesluit 1994 worden vergoed. Het resterende bedrag wordt naar rato verdeeld over de overige declaraties. Hierbij wordt eerst berekend of het budget toereikend is om een bijdrage te verstrekken van 80%. Indien er dan nog budget beschikbaar is, wordt dat verdeeld onder de declaraties die in aanmerking komen voor een maximale bijdrage van 90%.
Artikel 4
Het aanmelden van opsporings- en ruimingswerkzaamheden, zoals beschreven in artikel 12 van het Bijdragebesluit, dient bij Dienst Regelingen te geschieden. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe bestemde meldingsformulier.
1.
Onder het projectplan – zoals vermeld in artikel 12, tweede lid, aanhef en onder e van het Bijdragebesluit – verstaat de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven een gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen betrokken partijen, alsmede de (planmatige) voortgang, afspraken, toezicht, documentatie en procedures zijn vastgelegd ten einde het project op adequate en veilige wijze uit te kunnen voeren.
2.
Een projectplan omvat – gezien de Beoordelingsrichtlijn Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven tenminste de volgende onderdelen:
a. omschrijving en doelstelling van opdracht;
b. projectorganisatie met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
c. aansprakelijkheden;
d. interne en externe communicatie;
e. planning van de werkzaamheden en inzet van personeel (op kwalificatieniveau);
f. werktekening (werk/opsporingsgebied, ligging t.o.v. Rijksdriehoeknet);
g. een selectie van te gebruiken detectiemethoden en apparatuur;
h. projectcontroleplan;
i. projectgebonden risico-evaluatie;
j. veiligheid-, gezondheid- en milieuplan (VGM-plan);
k. veiligheidsmaatregelen;
l. omschrijving van de wijze van benaderen en het daarbij te gebruiken materieel;
m. overdrachtsprotocol EODDEF;
n. wijze van tijdelijk veiligstellen;
o. protocol voor de hulpverleningsdiensten;
p. verzekeringen.
Artikel 6
Een kostenraming als bedoeld in artikel 12, tweede lid, aanhef en onder m van het Bijdragebesluit kan ook worden ingediend in de vorm van een bestek en inschrijfstaat.
Artikel 7
Het indienen van een declaratie, bedoeld in artikel 13 van het Bijdragebesluit, dient bij Dienst Regelingen te geschieden. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe bestemde declaratieformulier.
Artikel 8
Op grond van artikel 14 en 15 van het Bijdragebesluit dient een gemeente bij het indienen van een declaratie informatie over bijvoorbeeld de feitelijke straal van de schervengevarenzone over te leggen. Als blijkt dat bepaalde informatie reeds bij de melding van het project is overgelegd, kan de gemeente bij het indienen van de betreffende declaratie volstaan met verwijzen naar die melding en de vindplaats van de eerder overgelegde informatie.
Artikel 9
De kosten van vooronderzoek, genoemd in artikel 17, aanhef en onder a, van het Bijdragebesluit hebben betrekking op kosten die gemaakt worden bij het lokaliseren van de ligging van het vermoedelijke conventionele explosief c.q. vermoedelijk conventionele explosieven en waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de volgende hulpmiddelen:
a. archieven;
b. kraterkaarten/schadekaarten;
c. luchtfoto’s en infrarood foto’s;
d. processen-verbaal;
e. getuigenverklaringen;
f. uitkomsten van literatuuronderzoek.
Artikel 10
Tot de kosten van een opsporing, bedoeld in artikel 17, aanhef en onder b, van het Bijdragebesluit, die in beginsel voor een bijdrage in aanmerking komen, behoren uitsluitend:
a. kosten van milieutechnisch- en grondmechanisch bodemonderzoek;
b. kosten van bouwkundige vooropname van de belendende percelen;
c. verzekeringskosten ten behoeve van de gemeente;
d. kosten in verband met afzettingen van het werkterrein;
e. kosten betreffende aan- en afvoer van materieel en materiaal;
f. kosten in verband met het inrichten van het werkterrein zoals het verwijderen van obstakels, het omleggen van kabels en leidingen, het ontgraven van grond, het aanbrengen en verwijderen van damwandkuipen, (retour) bemaling, het gebruik van grondverzetmachines categorieën II of I en het gebruik van detectieapparatuur;
g. kosten in verband met noodzakelijke dienstverblijven en de aansluitingen op de nutsvoorzieningen;
h. kosten in verband met voorzieningen voor het tijdelijk opslaan van munitie;
i. kosten in verband met de inrichting van een vernietigingslocatie;
j. kosten van een senior OCE-deskundige, OCE-deskundige, assistent OCE-deskundige, bedrijfsleider, (hoofd) uitvoerder, grondwerkers en bewakingsmedewerkers voor wat betreft de loonkosten, reisuren en -kosten, risicotoeslag en overnachtingskosten;
k. de kosten van veiligheidsvoorzieningen zoals containers, Megablocks, beschermende wanden en/of het gebruik van scherfwerende doeken;
l. kosten in verband met herstelwerkzaamheden op de opsporings- en vernietigingslocaties.
Artikel 11
Tot de kosten van grondwerkzaamheden als gevolg van een ruiming, bedoeld in artikel 18, aanhef en onder a, van het Bijdragebesluit, die in beginsel voor een bijdrage in aanmerking komen, behoren uitsluitend kosten van een civieltechnisch opsporingsbedrijf.
1.
Tot de kosten van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade en tot de kosten die gemaakt zijn in verband met het treffen van noodzakelijke spoedvoorzieningen ( artikel 17, aanhef en onder c en d en artikel 18, aanhef en onder b en c van het Bijdragebesluit) die in beginsel voor een bijdrage in aanmerking komen, behoren de kosten zoals genoemd in artikel 11, onder k van deze beleidsregels.
2.
Schade die als gevolg van veiligheidsmaatregelen optreedt, komt niet voor een bijdrage in aanmerking.
1.
Kosten die niet vallen onder de kostensoorten, genoemd in artikel 17, van het Bijdragebesluit, en derhalve niet voor een bijdrage in aanmerking komen, betreffen in elk geval:
a. kosten met betrekking tot het uitbrengen van offertes;
b. de door het opsporingsbedrijf in rekening gebrachte kosten met betrekking tot de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV), de Rationalisering Automatisering Wegenbouw-systematiek (RAW), de Regeling van de Verhouding tussen opdrachtgever en het adviserende Ingenieursbureau (RVOI), de kosten met betrekking tot de Organisatie van Advies- en Ingenieursbureaus (ONRI) en bijdragen Fonds Collectief onderzoek GWW (Grond, Weg en Water), voorzover zij niet het gevolg zijn van civieltechnische werkzaamheden;
c. kosten met betrekking tot verklaringen zoals Vrij Van Explosieven verklaringen, processen verbaal van oplevering of evaluatieverklaringen;
d. kosten waarvan aangenomen mag worden dat ze onderdeel uitmaken van het gehanteerde tarief dat door de in artikel 1, onderdeel h, van het Bijdragebesluit, omschreven opsporingsbedrijven in rekening worden gebracht;
e. kosten waarvan aangenomen mag worden dat ze tot de normale taakuitoefening van de gemeente behoren komen.
2.
Tot de kosten die over het algemeen deel uitmaken van het door het opsporingsbedrijf gehanteerde tarief worden gerekend:
a. kosten van werkvoorbereiding zoals het opstellen van een projectplan;
b. kosten van materiaalverbruik en klein handgereedschap;
c. algemene kosten;
d. winst en risico;
e. kosten met betrekking tot het verwerken van meldingen van het Kabels, Leidingen Informatie Centrum, de zogenaamde KLIC meldingen.
3.
Tot de kosten, die deel uitmaken van de normale taakuitoefening van de gemeente, worden onder andere gerekend:
a. administratieve kosten;
b. kosten in verband met voorlichting;
c. kosten in verband met juridische ondersteuning;
d. kosten van projectmanagement en projectbegeleiding;
e. kosten in verband met de inzet van hulpverleningsdiensten;
f. kosten in verband met evacuatie en opvang van personen en dieren;
g. kosten in verband met opleidingen.
1.
Op vertoon van bewijsstukken kan een voorlopige bijdrage worden toegekend.
2.
Bewijsstukken als bedoeld in het eerste lid zijn kopieën van betaalde facturen, de daarbij behorende dag- of weekstaten en doorberekende kosten van derden
Artikel 15
In verband met haar taak als opdrachtgever en toezichthouder mag de gemeente óf de kosten van de (ingehuurde) directievoering (maximaal 1 Fte), óf de kosten van een gemeentelijke toezichthouder (maximaal 1 Fte) in rekening brengen.
1.
De omvang van een project wordt aangegeven bij de aanmelding. Uitbreiding van de omvang van een project is slechts bij hoge uitzondering mogelijk indien sprake is van nauwe verwevenheid met een eerder gemeld project.
2.
Bij de beoordeling of er sprake is van nauwe verwevenheid, zoals genoemd in het eerste lid, kunnen onder andere de volgende aspecten een rol spelen, te weten: de reden van de opsporing of de ruiming, het tijdsbeslag, de geografische samenhang en de inzet van materiaal en personeel.
Artikel 17
Onverschuldigd betaalde bijdragen en voorlopige bijdragen kunnen worden teruggevorderd. De artikelen 4:49 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht zijn hierbij van overeenkomstige toepassing.
Artikel 18
Met de inwerkingtreding van onderhavige Beleidsregels uitvoering Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006 vervallen de Beleidsregels uitvoering Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999 (Stcrt. 28 juni 2004, nr. 120, p. 13).
Artikel 19
Deze beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006 in werking treedt.
Artikel 20
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels uitvoering Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006.
Deze beleidsregels zullen in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 30 november 2006
De
Minister