Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond medianummers
2. Aanleiding onderhavige beleidsregels
3. Samenhang overige beleidsregels OPTA
4. Beleid uitgifte en beheer achtcijferige medianummers met dienstcode 0909
4.1. Aanwijzing nummerblokken individuele nummers en rijtjes
4.2. Periode van toekenning voor bepaalde tijd
4.3. Verkorting afkoelingsperiode
5. Algemene slotbepalingen
5.1. Inherente afwijkingsbevoegdheid
5.2. Aanpassing en herziening
5.3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 20 augustus 2012.
Beleidsregels uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers
1. Achtergrond medianummers
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) is bevoegd op grond van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet beleidsregels vast te stellen omtrent de uitgifte en het beheer van nummers.
Door het college worden onder meer zogenaamde masscalling- en medianummers uitgegeven. Dit zijn nummers bestemd voor hoge aantallen oproepen in korte tijd, die bijvoorbeeld voor kunnen komen bij media-evenementen. In het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten worden deze nummers niet onderscheiden van de overige nummers voor informatiediensten. Deze speciale nummers werden al voor de overgang van het nummerbeheer van de toenmalige PTT naar de overheid voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt en dat is ook daarna zo gebleven.
Netwerkaanbieders kunnen door het treffen van speciale voorzieningen voor deze nummers voorkomen dat het overige telefoonverkeer gehinderd wordt. Het verschil tussen masscalling- en medianummers zit met name in de hoogte van de mogelijke aantallen oproepen per tijdseenheid (piekverkeer).
2. Aanleiding onderhavige beleidsregels
De ontwikkeling van de laatste jaren is dat veel televisieprogramma’s rijtjes achtcijferige medianummers met dienstcode 0909 nodig hebben om kijkers telefonisch te laten stemmen op de kandidaat van hun voorkeur.
Het college ervaart een constante vraag uit de markt naar 10 of zelfs meer opeenvolgende achtcijferige medianummers met dienstcode 0909, waarbij door nummeraanvragers verzocht wordt om rijtjes beginnend met een nummer eindigend op 1. Ten tijde van de consultatie waren er slechts 3 van dergelijke rijtjes beschikbaar voor uitgifte, waarvan bij enkele nummers feitelijk zelfs de afkoelingsperiode nog niet was afgelopen. Het college is van oordeel dat sprake is van een dreigende uitputting van deze nummers omdat hij moeite heeft om aan de vraag van de markt te voldoen.
Om de beschikbaarheid van de rijtjes te garanderen en de dreigende uitputting van de nummers tegen te gaan, concludeert het college dat het noodzakelijk is om nadere regels te stellen voor uitgifte en beheer voor achtcijferige medianummers met dienstcode 0909.
3. Samenhang overige beleidsregels OPTA
In de onderhavige beleidsregels is ten behoeve van de uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers een aantal uitgangspunten opgenomen ter voorkoming van uitputting van achtcijferige medianummers met dienstcode 0909.
Naast onderhavige beleidsregels gelden voor deze nummers tevens:
(1) de beleidsregels met kwantitatieve eisen voor toekenning en gebruik van informatienummers met een lengte van acht cijfers uit 2007, die zien op alle achtcijferige informatienummers met dienstcodes 0800, 0900, 0906 en 0909; en
(2) de beleidsregels masscalling- en medianummers, die zien op alle achtcijferige en elfcijferige masscalling- en medianummers met dienstcodes 0800, 0900, 0906 en 0909.
De beleidsregels onder (1) en (2) blijven onverminderd van kracht.
Onderstaande 2 figuren dienen om op grafische wijze inzicht te geven in de verhouding tussen de verschillende informatienummers en de daarvoor geldende beleidsregels. Figuur 1: Overzicht masscalling- en medianummers
  Masscalling nummers 0800 Masscalling nummers 090x Medianummers 0800 Medianummers 090x
Kort/achtcijferig 0800-10xx 0906-03xx 0800-11xx 0906-00xx
    0900-03xx   0900-00xx
    0909-03xx   0909-00xx
         
Kort/achtcijferig 0800-13xx 0906-13xx
        0900-13xx
        0909-13xx
         
Kort/achtcijferig   0909-88xx
         
Lang/elfcijferig 0800-31xxxxx 0906-31xxxxx 0800-30xxxxx 0906-30xxxxx
    0900-31xxxxx   0900-30xxxxx
    0909-31xxxxx   0909-30xxxxx

Toelichting figuur 1: De vetgedrukte waarden zijn de nummers waar het in deze beleidsregels om gaat.
4. Beleid uitgifte en beheer achtcijferige medianummers met dienstcode 0909
Figuur 2: Diagram met informatienummers en de geldende beleidsregels
Het college hanteert bij de uitgifte en het beheer van de achtcijferige medianummers met dienstcode 0909 de volgende uitgangspunten.
1. Aanwijzing nummerblokken individuele nummers en rijtjes
2. Periode van toekenning voor bepaalde tijd
3. Verkorting afkoelingsperiode
Het college zal bovengenoemde uitgangspunten hieronder nader toelichten.
4.1. Aanwijzing nummerblokken individuele nummers en rijtjes
Het college wijst, in verband met de uitgifte van individuele achtcijferige 0909 medianummers, nummerblokken aan voor uitgifte van individuele nummers, waarbij de overige nummerblokken voor rijtjes nummers beschikbaar zijn.
Bij sommige televisieprogramma’s kan de kijker via keuze uit een aantal nummers zijn voorkeur laten blijken of zijn stem op iets of iemand uitbrengen. Het college constateert dat er nog steeds een behoefte is aan rijtjes opeenvolgende achtcijferige 0909 medianummers voor dit doel. Het willekeurig uitgeven van individuele nummers kan het uitgeven van een aaneengesloten rijtje opeenvolgende nummers onmogelijk maken. Het college gaat daarom over tot aanwijzing van nummerblokken voor individuele nummers, waarbij de overige nummerblokken voor rijtjes nummers beschikbaar zijn.
Daarbij wijst het college die nummerblokken aan waarin op dit moment al individuele nummers zijn uitgegeven en waaruit dus geen rijtjes van opeenvolgende nummers kunnen worden uitgegeven.
De 300 achtcijferige medianummers in de 0909 reeks zijn verdeeld over de nummerblokken 0909-00xy, 0909-13xy en 0909-88xy.
Individuele nummers zullen worden uitgegeven uit de volgende nummerblokken:
0909-004x
0909-008x
0909-009x
0909-133x
0909-884x
0909-887x
Rijtjes van drie of meer opeenvolgende nummers, voor toepassingen waarbij de opeenvolging van de nummers relevant is, zullen worden uitgegeven uit de overgebleven nummerblokken.
Met andere woorden: er zijn dus 60 nummers voor individuele uitgifte en in totaal 240 nummers beschikbaar voor uitgifte van rijtjes van opeenvolgende nummers.
Echter, indien het college niet aan de vraag uit de markt naar deze nummers kan voldoen, kan het college van bovenstaande afwijken.
4.2. Periode van toekenning voor bepaalde tijd
De achtcijferige 0909 medianummers worden toegekend voor bepaalde tijd, waarbij de periode van toekenning een jaar is.
Bij de toekenning van achtcijferige 0909 medianummers kan het college – indien hij niet aan de vraag uit de markt naar deze nummers kan voldoen of op verzoek van de aanvrager – bij de toekenning van deze nummers een kortere periode van toekenning hanteren, afhankelijk van de voorgenomen gebruiksduur van het nummer.
4.3. Verkorting afkoelingsperiode
Het college zal voor de rijtjes achtcijferige 0909 medianummers een korte afkoelingsperiode van één maand hanteren.
Met de afkoelingsperiode wordt bedoeld de periode waarin een nummer dat eerder aan een partij is toegekend, niet wordt uitgegeven door het college en die aanvangt vanaf het moment dat het nummer is ingetrokken of het moment dat een toekenning voor bepaalde tijd is afgelopen. Deze afkoelingsperiode heeft als doel te voorkomen dat een nieuwe nummerhouder of -gebruiker gebeld wordt op zijn nummer door eindgebruikers die de dienst van de vorige nummerhouder of -gebruiker willen afnemen.
Rijtjes opeenvolgende achtcijferige medianummers met de dienstcode 0909 worden vaak alleen gebeld direct nadat het nummer in een televisieprogramma is getoond. Omdat het gebruik van deze nummers direct samenhangt met het tonen van deze nummers in een televisieprogramma, is er nauwelijks kans dat een dergelijk nummer na het verschijnen van dat programma nog gebeld wordt. Het college zal voor deze nummers daarom een afkoelingsperiode van één maand hanteren, in afwijking van de voor andere nummers gebruikelijke afkoelingstermijn van één jaar. Hierdoor komen deze nummers op een eerder moment beschikbaar voor een toekenning aan een nieuwe aanvrager.
In het nummerregister, dat via de OPTA-website is te raadplegen, wordt het einde van de afkoelingsperiode vermeld.
5.1. Inherente afwijkingsbevoegdheid
Het college kan in bijzondere omstandigheden van dit beleid afwijken.
5.2. Aanpassing en herziening
Deze beleidsregels bevatten het OPTA-beleid inzake uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers op grond van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet. Het college houdt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor daarin wijzigingen aan te brengen. Toepassing van deze beleidsregels in de praktijk en voortschrijdend inzicht zullen zo nodig tot aanpassing of herziening ervan leiden.
5.3. Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Nederlandse Staatscourant.
Den Haag, 17 februari 2009
Het
college
voorzitter,