{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ – strekking van de regeling –
+ – evenementenzender –
+ – bedrijfsondersteunende dienst –
+ – slotbepaling –
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2012.
Besluit van het Commissariaat voor de Media van 17 juni 2008, houdende beleidsregels omtrent de verlening van toestemming aan natuurlijke of rechtspersonen om door middel van een omroepzender een programma voor een bijzonder doel uit te zenden dat een beperkt bereik heeft of van beperkte duur is (Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel 2008)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 82c, eerste en derde lid, van de Mediawet;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2
Een toestemming om via een omroepzender een programma voor een bijzonder doel uit te zenden dat een beperkt bereik en een beperkte duur heeft kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:
a. het bijzondere doel heeft betrekking op het ter plekke verslag doen van, of anderszins ondersteunend zijn aan, een evenement dat een relatie heeft met het beperkte uitzendgebied;
b. onder evenement wordt in dit geval verstaan een niet met het oog op het verkrijgen van de toestemming incidenteel georganiseerde openbare of besloten culturele manifestatie, muziekuitvoering, podiumvoorstelling, filmvoorstelling, sportwedstrijd, sportevenement, beurs, festiviteit, georganiseerde bijeenkomst, of soortgelijke gebeurtenis waarbij publiek aanwezig is dat al dan niet voor toegang heeft betaald;
c. het bereik van het programma dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de locatie waar het evenement plaatsvindt en
d. de duur van het programma dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de dagen en uren dat het evenement plaatsvindt;
Artikel 3
Ten aanzien van de inhoud van het programma dat op grond van de in artikel 2 bedoelde toestemming wordt uitgezonden gelden dezelfde reclamebepalingen als die gelden voor de inhoud van het programma dat op grond van een toestemming voor commerciële omroep wordt uitgezonden.
Artikel 4
Een toestemming om via een omroepzender een programma voor een bijzonder doel uit te zenden dat een beperkt bereik heeft kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:
a. het bijzondere doel heeft betrekking op een ondersteunende dienst ten behoeve van de reguliere, bedrijfsmatige activiteit(en) van de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon;
b. onder een bedrijfsondersteunende dienst wordt in dit geval verstaan het verzorgen en uitzenden van een programma dat onlosmakelijk verbonden is met en een noodzakelijke ondersteuning is van een of meerdere activiteiten die de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon regulier in het kader van zijn bedrijf uitoefent;
c. het programma is bestemd voor degenen die aanwezig zijn op het (aaneengesloten) terrein of in het gebouw waar de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon de activiteit(en) in het kader van zijn bedrijf uitoefent;
d. de toestemming geldt voor een jaar en kan jaarlijks op aanvraag worden verlengd;
e. de toestemming wordt niet verleend aan overheidsinstellingen, publieke omroepinstellingen en commerciële omroepinstellingen.
Artikel 5
Ten aanzien van de inhoud van het programma dat op grond van de in artikel 4 bedoelde toestemming wordt uitgezonden geldt dat het niet is toegestaan reclameboodschappen van derden uit te zenden.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel 2008.
3.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media Voorzitter
Commissaris