{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2013
+ § 3. Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2013
+ § 4. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013
Het College voor zorgverzekeringen,
gelet op artikel 91, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.4 van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013,
heeft in zijn vergadering van 21 januari 2013 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de AWBZ;
b. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
Artikel 2
Het college keert het voorlopig vastgesteld en definitief vastgesteld beheerskostenbudget uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2013 .
1.
Het college verdeelt in het jaar 2013 een totaal bedrag van 4,108 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de zorgverzekeraars.
2.
Het college stelt in januari 2013 voor iedere zorgverzekeraar, anders dan in de hoedanigheid van verbindingskantoor, een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de middelen voor het kalenderjaar 2013 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).
Artikel 4
Het college verdeelt het in artikel 3 genoemde totaalbedrag als volgt:
a. een derde deel van het bedrag verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ;
b. twee derde deel van het bedrag verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ. Daarbij tellen verzekerden, die op 1 juli 2012 vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel.
Artikel 5
Ter vaststelling van de beheerskostenbudgetten per zorgverzekeraar sommeert het college per zorgverzekeraar de ingevolge artikel 4 berekende bedragen. Het college rondt de beheerskostenbudgetten af op hele euro’s, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 6
Voor de bepaling van het aantal verzekerden, bedoeld in artikel 4, onderdeel a en b, gebruikt het college de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2012 van de zorgverzekeraars. Deze opgave staat vermeld in de kwartaalstaat AWBZ zorgverzekeraars 2012 en dient te zijn voorzien van een bestuursverklaring.
Artikel 7
Voor een nieuwe zorgverzekeraar, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande zorgverzekeraars, kan het college uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.
Artikel 8
Uiterlijk in 2016 stelt het college de beheerskostenbudgetten, met toepassing van artikel 4 en 5, definitief vast. In afwijking van artikel 4 gaat het college bij de definitieve vaststelling uit van de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2013 van de zorgverzekeraars.
Artikel 9
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter Raad van Bestuur,