Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2012
+ § 2a. Nadere Vaststelling beheerskostenbudget 2012
+ § 3. Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2012
+ § 4. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 91, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.4 van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012;
Heeft in zijn vergadering van 23 januari 2012 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de AWBZ;
b. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
Artikel 2
Het college keert het voorlopig vastgestelde beheerskostenbudget uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2010 . Het nader vastgestelde en het definitief vastgestelde beheerskostenbudget keert het college uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2013 .
1.
Het college verdeelt in het jaar 2012 een totaal bedrag van 8,799 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de zorgverzekeraars.
2.
Het college stelt in januari 2012 voor iedere zorgverzekeraar, anders dan in de hoedanigheid van verbindingskantoor, een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de middelen voor het kalenderjaar 2012 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).
Artikel 4
Het college verdeelt het in artikel 3 genoemde totaalbedrag, verminderd met 4,800 miljoen euro, als volgt:
a. Een bedrag van 1,333 miljoen euro verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ ;
b. Een bedrag van 2,666 miljoen euro verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ . Daarbij tellen verzekerden, die op 1 juli 2012 vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel.
1.
Het college verdeelt een bedrag van 4,800 miljoen euro op basis van de geïnventariseerde opgaven van de voorbereidingskosten die zorgverzekeraars aan Zorgverzekeraars Nederland hebben verstrekt.
2.
Het college verdeelt het in het eerste lid genoemde bedrag uitsluitend over zorgverzekeraars voor wie geldt dat zij zelf geen verbindingskantoor zijn en ook niet binnen een concern gelieerd zijn aan een zorgverzekeraar die als verbindingskantoor optreedt.
3.
Het op basis van het eerste lid te verdelen bedrag wordt uitsluitend besteed ter dekking van de voorbereidingskosten die de zorgverzekeraars in het kader van de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden in 2012 maken.
4.
Het college keert het op basis van het eerste lid te verdelen bedrag in twee termijnen op de eerste werkdag van april en juli 2012 uit.
5.
De zorgverzekeraars verantwoorden het op basis van het eerste lid genoemde bedrag middels een separate accountantsverklaring.
Artikel 6
Ter vaststelling van de beheerskostenbudgetten per zorgverzekeraar sommeert het college per zorgverzekeraar de ingevolge artikel 4 en 5 berekende bedragen. Het college rondt de beheerskostenbudgetten af op hele euro’s, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 7
Voor de bepaling van het aantal verzekerden, bedoeld in artikel 4, onderdeel a en b, gebruikt het college de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2011 van de zorgverzekeraars. Deze opgave staat vermeld in de kwartaalstaat AWBZ zorgverzekeraars 2011 en dient te zijn voorzien van een bestuursverklaring.
Artikel 8
Voor een nieuwe zorgverzekeraar, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande zorgverzekeraars, kan het college uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.
Artikel 8a
In 2013 stelt het college de beheerskostenbudgetten met toepassing van artikel 4 en 5 nader vast voor die zorgverzekeraars die, overeenkomstig artikel 5, middelen hebben ontvangen ten behoeve van de voorbereidingskosten voor de uitvoering van de AWBZ. In afwijking van artikel 4 gaat het college bij de nadere vaststelling uit van de opgave van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2012 van de zorgverzekeraars.
Artikel 9
Uiterlijk in 2015 stelt het college de beheerskostenbudgetten, met toepassing van artike  4 en 5, definitief vast. In afwijking van artikel 4 gaat het college bij de definitieve vaststelling uit van de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2012 van de zorgverzekeraars.
Artikel 10
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter van de Raad van Bestuur,