Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2015
+ § 3. Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2015
+ § 4. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten voor Wlz-uitvoerders Wlz 2015
De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,
Gelet op artikel 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.4 en artikel 4.5, van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015,
heeft in zijn vergadering van 16 maart 2015 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. Wlz: Wet langdurige zorg ;
b. Aanwijzing: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015 ;
c. Wlz-uitvoerder: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wlz;
d. het Zorginstituut: Zorginstituut Nederland.
1.
Het Zorginstituut keert het voorlopig vastgestelde en het definitief vastgestelde beheerskostenbudget uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen Wlz 2015 .
2.
Het Zorginstituut verdeelt in het jaar 2015 een totaalbedrag van 75,140 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de Wlz-uitvoerders.
Artikel 3
Het Zorginstituut stelt in januari 2015 voor iedere Wlz-uitvoerder, anders dan in de hoedanigheid van zorgkantoor, een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de besteedbare middelen voor het kalenderjaar 2015 ten laste van het Fonds langdurige zorg (Flz).
Artikel 4
Het Zorginstituut verdeelt het in de Aanwijzing voor de Wlz-uitvoerders bestemde totaalbedrag over de Wlz-uitvoerders als volgt:
a. een bedrag van 1.413.333 euro op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de Wlz ;
b. een bedrag van 73.726.667 euro op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de Wlz , waarbij verzekerden, die op 1 juli 2014 vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen.
1.
Indien een Wlz-uitvoerder zijn overige taken, bedoeld in artikel 4.4, tweede lid van het Besluit Wfsv, geheel of gedeeltelijk uitbesteedt, betaalt hij aan het zorgkantoor waaraan hij deze taken uitbesteedt per verzekerde een bedrag van 3,6233219 euro als vergoeding in de beheerskosten.
2.
Het Zorginstituut berekent het in het eerste lid van dit artikel genoemde bedrag door het bedrag van 70,900 miljoen euro te delen door het aantal Zvw-verzekerden per 1 mei 2014, waarbij de Zvw-verzekerden die per 1 mei 2014 ouder zijn dan 65 jaar dubbel tellen.
3.
Voor de bepaling van het aantal Zvw-verzekerden, bedoeld in het tweede lid, gebruikt het Zorginstituut het persoonskenmerkenbestand dat de zorgverzekeraars met peildatum 1 mei 2014 beschikbaar stellen aan het Zorginstituut.
Artikel 6
Ter vaststelling van de beheerskostenbudgetten per Wlz-uitvoerder sommeert het Zorginstituut per Wlz-uitvoerder de ingevolge artikel 4, onderdeel a en b, berekende bedragen. Het Zorginstituut rondt de beheerskostenbudgetten af op hele euro’s, waarbij het Zorginstituut bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 7
Voor de bepaling van het aantal verzekerden, bedoeld in artikel 4, onderdeel a en b, gebruikt het Zorginstituut de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2014 van de zorgverzekeraar. Deze opgave heeft de zorgverzekeraar in de tweede kwartaalstaat AWBZ zorgverzekeraars 2014 vermeld en dient te zijn voorzien van een bestuursverklaring.
Artikel 8
Voor een nieuwe Wlz-uitvoerder, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande Wlz-uitvoerders, kan het Zorginstituut uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.
1.
Uiterlijk in 2017 stelt het Zorginstituut de beheerskostenbudgetten definitief vast.
2.
Het Zorginstituut gaat voor de bepaling van het aantal verzekerden bij de definitieve vaststelling uit van de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2015 van de Wlz-uitvoerders, zoals deze staan vermeld in de tweede kwartaalstaat Wlz van de Wlz-uitvoerders.
3.
Het Zorginstituut gaat voor het in artikel 5, tweede lid berekende bedrag bij de definitieve vaststelling uit van het aantal Zvw-verzekerden per 1 mei 2015, waarbij de Zvw-verzekerden die per 1 mei 2015 ouder zijn dan 65 jaar dubbel tellen.
Artikel 10
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Plv. Voorzitter Raad van Bestuur,