Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2014
+ § 3. Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2014
+ § 4. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2014
Het College voor zorgverzekeringen,
gelet op artikel 91, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.4 van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014,
heeft in zijn vergadering van 20 januari 2014 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de AWBZ;
b. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering;
c. zorgkantoor: een zorgkantoor als bedoeld in het Besluit van de Staatssecretaris van VWS van 10 december 2014 , houdende de aanwijzing van zorgkantoren;
d. Wlz-uitvoerder: rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.1.1 Wet langdurige zorg.
1.
Het Zorginstituut Nederland keert het voorlopig vastgesteld en definitief vastgesteld beheerskostenbudget uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2013 .
2.
Zorginstituut Nederland verdeelt over het jaar 2014 een totaalbedrag van 4,567 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de Wlz-uitvoerders.
Artikel 3
Het college stelt in januari 2014 voor iedere zorgverzekeraar, anders dan in de hoedanigheid van verbindingskantoor, een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de middelen voor het kalenderjaar 2014 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).
Artikel 4
Zorginstituut Nederland verdeelt het in de Aanwijzing voor de Wlz-uitvoerders bestemde totaalbedrag, verminderd met 390.000 euro, als volgt:
a. een derde deel van het bedrag verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ ;
b. twee derde deel van het bedrag verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ . Daarbij tellen verzekerden, die op 1 juli 2013 vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel.
Artikel 4a
Een bedrag van 390.000 euro wordt verdeeld tussen ASR Wlz-uitvoerder B.V. en ONVZ Langdurige Zorg B.V. op basis van de door beide partijen ingediende kosten.
Artikel 5
Ter vaststelling van de beheerskostenbudgetten per Wlz-uitvoerder sommeert Zorginstituut Nederland de ingevolge artikel 4 en artikel 4a berekende bedragen. Zorginstituut Nederland rondt de beheerskostenbudgetten af op hele euro’s, waarbij Zorginstituut Nederland bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 6
Voor de bepaling van het aantal verzekerden, bedoeld in artikel 4, onderdeel a en b, gebruikt het college de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2013 van de zorgverzekeraars. Deze opgave staat vermeld in de kwartaalstaat AWBZ zorgverzekeraars 2013 en dient te zijn voorzien van een bestuursverklaring.
Artikel 7
Voor een nieuwe zorgverzekeraar, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande zorgverzekeraars, kan het Zorginstituut Nederland uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.
Artikel 8
Uiterlijk in 2016 stelt Zorginstituut Nederland de beheerskostenbudgetten AWBZ 2014 voor Wlz-uitvoerders definitief vast. Zorginstituut Nederland herverdeelt het beheerskostenbudget, verminderd met 390.000 euro, als volgt:
a. een derde deel van het bedrag verdeelt Zorginstituut Nederland over de Wlz-uitvoerders op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolgde de Wlz;
b. twee derde deel van het bedrag verdeelt Zorginstituut Nederland over de Wlz-uitvoerders op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de Wlz. Daarbij tellen verzekerden die op 1 juli 2014 vijfenzestig jaar en ouder zijn dubbel.
Artikel 8a
Ter vaststelling van de beheerskostenbudgetten per Wlz-uitvoerder sommeert Zorginstituut Nederland per Wlz-uitvoerder de ingevolge artikel 8 berekende bedragen. Zorginstituut Nederland rondt de beheerskostenbudgetten af op hele euro’s, waarbij Zorginstituut Nederland bedragen van een halve euro of hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 8b
Voor de bepaling van het aantal verzekerden, bedoeld in artikel 8, onderdeel a en b, gebruikt Zorginstituut Nederland de opgaven van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2014 van de Wlz-uitvoerders. Deze opgaven staan vermeld in de kwartaalstaat AWBZ zorgverzekeraars 2014 en dienen te zijn voorzien van een bestuursverklaring.
Artikel 9
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter Raad van Bestuur