Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2013
+ § 3. Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2013
+ § 4. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013
Het College voor zorgverzekeringen,
gelet op artikel 91, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.5 van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013,
heeft in zijn vergadering van 21 januari 2013 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. regio: regio zoals genoemd in de Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2012 nr. Z-3123635 houdende de aanwijzing van administratie-instellingen bijzondere ziektekosten, Staatscourant nr. 17683, 31 augustus 2012;
b. budgethouder: verzekerde aan wie een persoonsgebonden budget is verleend krachtens paragraaf 2.6 van de Regeling subsidies AWBZ;
c. nieuwe budgethouder: een budgethouder aan wie op of na 1 januari 2013 een PGB wordt verstrekt;
d. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
1.
Het college keert het voorlopig vastgestelde, het nader vastgestelde en het definitief vastgestelde beheerskostenbudget uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2013 .
2.
In afwijking van de in het eerste lid genoemde voorschotregeling, kan het CVZ de bevoorschottingstermijnen waar nodig aanpassen.
1.
Het college verdeelt in het jaar 2013 een bedrag van 162,406 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de verbindingskantoren.
2.
Het college stelt in januari 2013 voor ieder verbindingskantoor een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de besteedbare middelen voor de beheerskosten ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.
Artikel 4
Het college verdeelt het in artikel 3, eerste lid, genoemde totaalbedrag als volgt:
a. een bedrag van 23,456 miljoen euro op basis van een bedrag van € 188,62 per budgethouder en 124.357 budgethouders op 30 juni 2013;
b. 250,00 euro per nieuwe budgethouder per verbindingskantoor op basis van het aantal nieuwe budgethouders ultimo 2013;
c. een bedrag van 5,167 miljoen euro op basis van een gelijk bedrag per verbindingskantoor;
d. een bedrag van 1,879 miljoen euro voor vier verbindingskantoren die in 2013 geen deel uitmaken van een concern;
e. een bedrag van 0,564 miljoen euro voor een verbindingskantoor dat, volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland, coördinerende activiteiten verricht voor doventolkvoorzieningen;
f. een bedrag van 0,274 miljoen euro voor een verbindingskantoor dat het mogelijk maakt zelfstandige zorgondernemers (zzp’ers) te contracteren;
g. een bedrag van 0,278 miljoen euro voor de zorgkantoren die meewerken aan de Pilot trekkingsrechten PGB op basis van het aantal budgethouders per verbindingskantoor.
Artikel 5
Het college verdeelt het na toepassing van artikel 4 resterende bedrag als volgt:
a. 15% op basis van een vast bedrag per verbindingskantoor, vermeerderd met een zelfde bedrag per regio waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen;
b. 85% op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2012 in de regio’s, waarvoor het verbindingskantoor als zodanig is aangewezen, waarbij inwoners die op die datum vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen. Voor de bepaling van het aantal inwoners, waaronder die van vijfenzestig jaar en ouder, gebruikt het college de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1.
De resultaten van de berekeningen volgens de artikelen 4 en 5 herrekent het college per regio.
2.
Ter verkrijging van het voorlopige beheerskostenbudget AWBZ per verbindingskantoor sommeert het college het berekende bedrag per regio voor de regio’s waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen.
3.
Het college rondt het voorlopige beheerskostenbudget af op hele euro’s, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
1.
Uiterlijk in 2016 stelt het college het beheerskostenbudget AWBZ 2013 met toepassing van de artikelen 4 tot en met 6 definitief vast met inachtneming van de beoordeling en correcties van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het college doet dit op basis van:
a. de werkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2013, waarbij inwoners die op die datum vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen. Voor de bepaling van het aantal inwoners baseert het college zich op de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek;
b. de werkelijke aantallen budgethouders per 1 juli 2013;
c. de werkelijke aantallen nieuwe budgethouders per 31 december 2013.
2.
De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013 van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
3.
Het college brengt op het definitief vastgestelde beheerskostenbudget de door het college uitgekeerde voorschotten voor het jaar 2013 in mindering en vordert het saldo in dan wel betaalt het saldo uit.
Artikel 9
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter Raad van Bestuur,