Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2011
+ § 3. Nadere vaststelling beheerskostenbudget 2011
+ § 4. Definitieve vaststelling
+ § 5. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2011
Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 91, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.5, eerste en tweede lid van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011;
Heeft in zijn vergadering van 20 december 2010 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. regio: regio zoals genoemd in de Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2008, nr. Z/VU-2892517, houdende de aanwijzing van administratie-instellingen bijzondere ziektekosten, Staatscourant nr. 1067, 28 november 2008;
b. budgethouder: houder van een persoonsgebonden budget krachtens paragraaf 2.6 van de Regeling subsidies AWBZ;
c. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
Artikel 2
Het college keert het voorlopig vastgestelde, het nader vastgestelde en het definitief vastgestelde beheerskostenbudget uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2010 .
1.
Het college verdeelt in het jaar 2011 een totaal bedrag van 155,483 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de verbindingskantoren.
2.
Het college stelt in januari 2011 voor ieder verbindingskantoor een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de besteedbare middelen voor de beheerskosten ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.
Artikel 4
Het college verdeelt het in artikel 3, eerste lid, genoemde totaalbedrag als volgt:
a. een bedrag van 24,100 miljoen euro op basis van een bedrag van € 180,92 per budgethouder en 133.208 budgethouders op 30 juni 2011;
b. een bedrag van 4,893 miljoen euro op basis van een gelijk bedrag per verbindingskantoor;
c. een bedrag van 1,779 miljoen euro voor vier verbindingskantoren die in 2011 geen deel uitmaken van een concern;
d. een bedrag van 0,380 miljoen euro voor een verbindingskantoor dat, volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland, coördinerende activiteiten verricht voor doventolkvoorzieningen.
1.
Het college verdeelt het na toepassing van artikel 4 resterende bedrag als volgt:
a. 15% op basis van een vast bedrag per verbindingskantoor, vermeerderd met een zelfde bedrag per regio waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen;
b. 85% op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2010 in de regio’s, waarvoor het verbindingskantoor als zodanig is aangewezen, waarbij inwoners die op die datum vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen. Voor de bepaling van het aantal inwoners, waaronder die van vijfenzestig jaar en ouder, gebruikt het college de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2.
Onderdeel van het in het eerste lid genoemde resterende bedrag vormen de volgende incidentele toevoegingen:
a. een incidentele toevoeging van 2,400 miljoen euro voor het aanpassen naar een administratie op verzekerdenniveau, onder de voorwaarde dat het verbindingskantoor zich hierover in het uitvoeringsverslag voldoende verantwoordt;
b. een structurele toevoeging van 0,100 miljoen euro in verband met de aanpassing van het AWBZ Informatiesysteem (AIS).
1.
De resultaten van de berekeningen volgens de artikelen 4 en 5 herrekent het college per regio.
2.
Ter verkrijging van het voorlopige budget voor beheerskosten AWBZ per verbindingskantoor sommeert het college het berekende bedrag per regio voor de regio’s waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen.
3.
Het college rondt het voorlopige budget af op hele euro’s, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
1.
Uiterlijk op de eerste werkdag van mei 2012 stelt het college het budget over het jaar 2011 met toepassing van de artikelen 4 tot en met 6 nader vast. Dit geschiedt op basis van de werkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2011, waarbij inwoners die op die datum vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen en de werkelijke aantallen budgethouders per 1 juli 2011 en, indien van toepassing, met inachtneming van de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011 van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de bepaling van het aantal inwoners baseert het college zich op de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2.
Het college brengt op het nader vastgestelde beheerskostenbudget de door het college uitgekeerde voorschotten voor het jaar 2011 in mindering en verrekent het saldo.
1.
Uiterlijk in 2014 stelt het college het budget beheerskosten AWBZ 2011 definitief vast, met inachtneming van de beoordeling en correcties van de Nederlandse Zorgautoriteit.
2.
Het college controleert of het verbindingskantoor zich aan de voorwaarde genoemd in artikel 5, tweede lid, onder a, heeft gehouden en vermindert het budget met het vastgestelde bedrag voor die incidentele toevoeging indien dit niet het geval is.
3.
Het college betaalt het verschil tussen het bedrag van het definitief vastgestelde en het nader vastgestelde beheerskostenbudget ingeval van een positief saldo voor het verbindingskantoor uit. Indien het verschil tot een negatief saldo voor het verbindingskantoor leidt vordert het college het verschil in.
Artikel 9
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2011.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2011.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Voorzitter Raad van Bestuur,