Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Doelstelling
Artikel 3. Uitgangspunten subsidiebeleid
Artikel 4. Subsidiethema’s
Artikel 5. Criteria subsidieaanvraag
Artikel 6. Inschrijving UWV Marktplaats
Artikel 7. Nadere voorwaarden
Artikel 8
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels subsidiëring onderzoeksinstellingen/organisaties 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 augustus 2011. U leest nu de tekst die gold op 1 augustus 2011.
Beleidsregels subsidiëring onderzoeksinstellingen/organisaties 2006
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
c. Fondsen: AOF, Arbeidsongeschiktheidsfonds, AFJ, Arbeidsongeschiktheidsfonds voor Jonggehandicapten, AOK, Arbeidsongeschiktheidskas;
d. Subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 30b van de wet SUWI;
e. Aanvrager: een onderzoeksinstelling of organisatie.
Artikel 2. Doelstelling
Hoofddoelstelling van het subsidiebeleid van UWV is, in het belang van de arbeidsintegratie van personen met een structurele functionele beperking, ten laste van de fondsen, subsidie te verstrekken aan onderzoeksinstellingen of organisaties met het oog op onderzoek naar maatregelen, die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.
1.
UWV stelt jaarlijks, in verband met de op grond van artikel 30B van de wet SUWI te verstrekken subsidies, een subsidiebeleid vast op grond van de volgende algemene uitgangspunten:
a. belangrijke maatschappelijke relevantie;
b. passend in het totaalbeleid van het UWV;
c. geen uitbesteding eigen taken UWV;
d. belangrijk voor de uitvoeringspraktijk van sociale verzekeringen.
2.
In aanvulling op het eerste lid moet er sprake zijn van dynamiek, slagvaardigheid, actualiteit, resultaatgerichtheid en belang voor het beleidsterrein.
1.
UWV stelt subsidiethema’s vast die het inhoudelijke kader vormen voor de subsidieaanvragen.
2.
UWV kan subsidie verstrekken voor een vervolgproject naar aanleiding van een afgesloten subsidieonderzoek.
3.
De subsidie voor aanvragen als bedoeld in het derde artikel bedraagt maximaal € 200.000.
4.
UWV maakt een keuze uit de ingezonden subsidieaanvragen op basis van de toetsingscriteria en het subsidieplafond.
5.
De subsidiethema’s alsmede het daarbij behorende budget worden in de Staatscourant gepubliceerd.
Artikel 5. Criteria subsidieaanvraag
UWV hanteert de navolgende criteria voor het toetsen van de subsidieaanvraag:
a. het project is maatschappelijk relevant;
b. het project valt binnen de door UWV vastgestelde thema’s;
c. het project leidt direct of indirect tot een afname van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
d. het project leidt tot kennis die voor meerdere partijen binnen het maatschappelijk krachtenveld van de sociale zekerheid van belang is;
e. het project is innovatief en de aanvrager biedt voldoende kwaliteit;
f. de aanvrager is een organisatie zoals bedoeld in artikel 2;
g. er is sprake zijn van een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit;
h. de kosten voor een project bedragen maximaal € 200.000;
i. er is voor het project geen beroep mogelijk op reguliere middelen;
j. het te subsidiëren project duurt maximaal 2 jaar, tenzij aangetoond kan worden dat een langere duur noodzakelijk is;
k. het project is nog niet begonnen.
Artikel 6. Inschrijving UWV Marktplaats
Om in aanmerking te komen voor een subsidie op basis van een subsidiethema dient een aanvrager op het moment dat het subsidiethema in de Staatscourant wordt gepubliceerd ingeschreven te zijn bij UWV Marktplaats op het juiste segment.
Artikel 7. Nadere voorwaarden
UWV stelt nadere voorwaarden ten aanzien van de toekenning van subsidies.
Artikel 8
Het Lisv-besluit subsidiebeleid 2001 wordt ingetrokken.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
Artikel 10. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels subsidiëring onderzoeksinstellingen/organisaties 2006.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 31 januari 2006
Voorzitter Raad van bestuur UWV