Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Strekking van de regeling
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Definitie programmaonderdeel
Artikel 4. Bijdrage van ondergeschikte betekenis
Artikel 5. Bijdrage van overheidsinstellingen, omroepinstellingen of (co)producenten
Artikel 6. Programmaonderdelen die gesponsord mogen worden
Artikel 7. Definitie van naam en (beeld)merk
Artikel 8. Plaats van de sponsorvermelding
Artikel 9. Sponsorvermelding ter informatie van het publiek
Artikel 10. Naam, merk en/of beeldmerk
Artikel 11. Wervende sponsorvermelding
Artikel 12. Niet beeldvullend
Artikel 13. Producten of diensten van een sponsor
Artikel 14. Sponsorbijdrage rechtstreeks van de sponsors
Artikel 15. Evenement niet bestemd om als programma te worden uitgezonden
Artikel 16. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2016. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2016.
Regeling van het Commissariaat voor de Media van 5 juli 2005 houdende beleidsregels omtrent sponsoring publieke omroep (Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Strekking van de regeling
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet ;
b. het besluit: het Mediabesluit ;
c. leader: een inleidend gedeelte van een programmaonderdeel;
d. evenementensponsor: een persoon, bedrijf of instelling die een financiële of andere bijdrage heeft verstrekt aan de totstandkoming van een evenement.
1.
Onder ‘duidelijk afgebakend onderdeel van een programma’, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de wet, wordt verstaan een onderdeel van een programma dat duidelijk is onderscheiden van het voorgaande en volgende onderdeel van een programma.
2.
Onder ‘als zodanig herkenbaar onderdeel van een programma’, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de wet, wordt verstaan een onderdeel van een programma dat:
a. voor het gemiddelde publiek als programmaonderdeel herkenbaar is, en
b. zowel inhoudelijk als qua vormgeving verschilt van het voorgaande en volgende onderdeel van een programma.
1.
Onder ‘sponsoren van een programmaonderdeel’, bedoeld in artikel 1, onderdeel II, van de wet, wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage die in het programmaonderdeel niet of niet identificeerbaar wordt getoond of vermeld en,
a. door een derde in bruikleen is gegeven of,
b. in verhouding tot de totale kosten van de totstandkoming of aankoop van het programmaonderdeel van ondergeschikte betekenis is, maar in ieder geval niet hoger is dan € 500,– per bijdrage voor televisie en € 100,– per bijdrage voor radio.
2.
Het vermelden of tonen, aan het begin of aan het einde van een programmaonderdeel, van een naam of (beeld)merk van degene die een bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, heeft verstrekt, is een niet-toegestane vermijdbare reclame-uiting als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de wet, tenzij hiervoor ontheffing is verleend op grond van artikel 52, derde lid, van de wet.
3.
Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van bijdragen van de personen, bedrijven of instellingen, bedoeld in artikel 56a, vijfde lid, van de wet.
Artikel 5. Bijdrage van overheidsinstellingen, omroepinstellingen of (co)producenten
Onder ‘sponsoren van een programmaonderdeel’, bedoeld in artikel 1, onderdeel II, van de wet, wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van een programmaonderdeel door:
a. overheidsinstellingen en andere instellingen die geen particuliere onderneming uitoefenen;
b. de omroepinstelling die het programmaonderdeel waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, verzorgt;
c. de (co)producent die zich gewoonlijk bezighoudt met de vervaardiging van audiovisuele producties en geheel of gedeeltelijk is belast met de productie van het programmaonderdeel waarvoor de bijdrage wordt verstrekt.
1.
Onder ‘programmaonderdelen van culturele aard’, bedoeld in artikel 52a, tweede lid, onderdeel a, van de wet, wordt in beginsel verstaan: programmaonderdelen die, aan de hand van het in het kader van de programmavoorschriften voor de betrokken omroep gehanteerde systeem van programma-indeling, zijn ingedeeld als programmaonderdelen van culturele aard.
2.
Onder ‘sportwedstrijd’, bedoeld in artikel 52a, tweede lid, onderdeel b, van de wet, wordt verstaan: een sportwedstrijd als gedefinieerd in artikel 1 onderdeel qq van de wet.
3.
Onder ‘sportevenement’, bedoeld in artikel 52a, tweede lid, onderdeel b, van de wet, wordt verstaan:
een samenstel van sportwedstrijden, waarbij publiek aanwezig is en dat niet voornamelijk is bestemd om als programma te worden uitgezonden.
4.
Onder ‘evenement ten behoeve van ideële doeleinden’, bedoeld in artikel 52a, tweede lid, onderdeel c, van de wet, wordt verstaan: een evenement zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel pp van de wet, dat hoofdzakelijk ten doel heeft een ideële doelstelling te bevorderen, waarbij publiek aanwezig is en dat niet voornamelijk is bestemd om als programma te worden uitgezonden.
a. naam: de statutaire naam of handelsnaam van de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor zoals vermeld in het handelsregister;
b. merk: een handelsmerk, zijnde een vast herkenningsteken in de vorm van een woord of combinatie van letters, cijfers of tekens, die al dan niet op originele of karakteristieke wijze zijn vormgegeven, ter onderscheiding van de onderneming van de sponsor, onderscheidenlijk de evenementensponsor, of waaronder de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor, zijn producten of diensten in de handel brengt, ter onderscheiding van gelijksoortige producten of diensten die van anderen afkomstig zijn;
c. beeldmerk: een logo, zijnde een vast herkenningsteken in de vorm van een figuur, afbeelding of combinatie van letters, cijfers of tekens, die op originele of karakteristieke wijze zijn vormgegeven, ter onderscheiding van de producten, diensten of de onderneming van de sponsor, onderscheidenlijk de evenementensponsor.
1.
In artikel 52b, eerste lid, van de wet, en artikel 31, eerste lid, van het besluit, wordt onder ‘aan het begin of aan het einde’ mede verstaan: aan het begin en aan het einde.
2.
Vermelding of vertoning van de sponsor of evenementensponsor als zodanig, op een andere plaats dan aan het begin of het einde van een programmaonderdeel, is een niet-toegestane vermijdbare reclame-uiting als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de wet, tenzij hiervoor ontheffing is verleend op grond van artikel 52, derde lid, van de wet.
3.
Het vermelden of tonen van een naam of (beeld)merk van een sponsor in de titel of leader van een (gedeelte van een) gesponsord programmaonderdeel, is geen sponsorvermelding als bedoeld in artikel 52b, eerste lid, van de wet, en is een niet-toegestane vermijdbare reclame-uiting als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de wet, tenzij hiervoor ontheffing is verleend op grond van artikel 52, derde lid, van de wet, tenzij ontheffing wordt verleend.
4.
Het vermelden of tonen van een naam of (beeld)merk van een evenementensponsor in de titel of leader van een programmaonderdeel, bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement, is geen vermelding als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van het besluit.
5.
Het vermelden of tonen van een beeldmerk van een evenementensponsor in de titel of leader van een programmaonderdeel, bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement, is een niet-toegestane vermijdbare reclame-uiting als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de wet.
6.
Het vermelden of tonen van een naam of merk van een evenementensponsor in de titel of leader van een programmaonderdeel, bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement, is een toegestane vermijdbare reclame-uiting als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de wet, voor zover deze vermeldingen en de vermelding van de titel in het programmaonderdeel, niet overheersend zijn in de zin van artikel 30a, eerste lid, van het besluit.
Artikel 9. Sponsorvermelding ter informatie van het publiek
Het publiek wordt in ieder geval geacht geïnformeerd te zijn op de wijze, bedoeld in artikel 52b, eerste lid, van de wet, indien voorafgaande aan de vermelding van de naam of het (beeld)merk van de sponsor de volgende mededeling duidelijk leesbaar of hoorbaar wordt gedaan:
a. ‘dit programma is (mede) mogelijk gemaakt door’ of,
b. ‘dit programma is gesponsord door’.
1.
Bij de vermelding van de sponsors, bedoeld in artikel 52b, eerste lid, van de wet, mogen naam, merk en beeldmerk zoals bedoeld in artikel 7, gezamenlijk of in combinatie met elkaar worden vermeld of getoond.
2.
Bij deze vermelding wordt per sponsor niet meer dan één naam, één merk en één beeldmerk vermeld of getoond.
3.
Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing voor de vermelding bedoeld in artikel 31, eerste lid, van het besluit.
Artikel 11. Wervende sponsorvermelding
Een vermelding als bedoeld in artikel 52b, eerste lid, van de wet, en artikel 31, eerste lid, van het besluit, voldoet in ieder geval aan de wettelijke definitie van reclameboodschap, indien:
a. een product of dienst dan wel de consumentenverpakking van een product, waarneembaar en identificeerbaar, geheel of gedeeltelijk, wordt vermeld of getoond;
b. met gebruikmaking van beeld of geluid, direct of indirect, wordt verwezen naar een product of dienst dan wel de consumentenverpakking van een product;
c. aan een naam of (beeld)merk kwalificaties worden gegeven;
d. een slagzin, geheel of gedeeltelijk, wordt vermeld of getoond;
e. een herkenningsmelodie, geheel of gedeeltelijk, wordt gespeeld;
f. een adres, telefoonnummer, faxnummer, wordt vermeld of getoond;
g. de bedrijfsgebouwen of -middelen van de sponsor, geheel of gedeeltelijk, worden vermeld of getoond;
h. de vormgeving duidelijke overeenkomsten vertoont met de vormgeving van een product van de sponsor of van de consumentenverpakking van een product van de sponsor.
Artikel 12. Niet beeldvullend
De vermelding van de sponsors is ‘niet beeldvullend’ in de zin van artikel 52b, tweede lid, van de wet, indien het tonen van de naam of het (beeld)merk is aangevuld met een duidelijk leesbare mededeling zoals ‘dit programma is (mede) mogelijk gemaakt door’.
Artikel 13. Producten of diensten van een sponsor
In een gesponsord programmaonderdeel zijn producten of diensten van een sponsor niet ‘getoond of vermeld’ in de zin van artikel 52b, derde lid, van de wet, indien het gemiddelde publiek niet in staat is de desbetreffende producten of diensten te identificeren.
Artikel 14. Sponsorbijdrage rechtstreeks van de sponsors
Sponsorbijdragen die niet namens een publieke omroepinstelling door (co)producenten bedongen of aanvaard zijn, zijn niet ‘rechtstreeks van de sponsors’ bedongen of aanvaard in de zin van artikel 56a, eerste lid, van de wet.
Artikel 15. Evenement niet bestemd om als programma te worden uitgezonden
Een evenement, als bedoeld in artikel 52a, tweede lid, van de wet, en artikel 31, eerste lid, van het besluit, wordt geacht niet voornamelijk bestemd te zijn om als programma te worden uitgezonden, indien:
a. bij het evenement ook publiek aanwezig zou zijn geweest wanneer het niet als programmaonderdeel zou zijn of worden uitgezonden, en
b. het evenement ook zou hebben plaatsgevonden wanneer het niet als programmaonderdeel zou zijn of worden uitgezonden.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005.
2.
De regeling van het Commissariaat voor de Media van 15 augustus 2000 houdende beleidsregels omtrent sponsoring publieke omroep (Beleidsregels sponsoring publieke omroep) wordt ingetrokken.
3.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005.
4.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media
Voorzitter
Commissaris