Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Strekking van de regeling
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Definitie programmaonderdeel
Artikel 4. Bijdrage van ondergeschikte betekenis
Artikel 5. Bijdrage van overheidsinstellingen, omroepinstellingen of (co)producenten
Artikel 6. Definitie van naam en (beeld)merk
Artikel 7. Plaats van de sponsorvermelding
Artikel 8. Sponsorvermelding ter informatie van het publiek
Artikel 9. Naam, merk, en/of beeldmerk
Artikel 10. Wervende sponsorvermelding
Artikel 11. Producten of diensten van de programmasponsor
Artikel 12. Programmaonderdelen bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie
Artikel 13. Evenement niet bestemd om als programma te worden uitgezonden
Artikel 14. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels sponsoring commerciële omroep 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2012. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2012.
Regeling van het Commissariaat voor de Media van 5 juli 2005 houdende beleidsregels omtrent sponsoring commerciële omroep
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
Artikel 1. Strekking van de regeling
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet ;
b. het besluit: het Mediabesluit ;
c. leader: een inleidend gedeelte van een programmaonderdeel;
d. evenementensponsor: een persoon, bedrijf of instelling die een financiële of andere bijdrage heeft verstrekt aan de totstandkoming van een evenement.
1.
Onder ‘duidelijk afgebakend onderdeel van een programma’, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de wet, wordt verstaan een onderdeel van een programma dat duidelijk is onderscheiden van het voorgaande en volgende onderdeel van een programma.
2.
Onder ‘als zodanig herkenbaar onderdeel van een programma’, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de wet, wordt verstaan een onderdeel van een programma dat:
a. voor het gemiddelde publiek als programmaonderdeel herkenbaar is, en
b. zowel inhoudelijk als qua vormgeving verschilt van het voorgaande en volgende onderdeel van een programma.
1.
Onder ‘sponsoren van een programmaonderdeel’, bedoeld in artikel 1, onderdeel ll, van de wet, wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage die in het programmaonderdeel niet of niet identificeerbaar wordt getoond of vermeld en,
a. door een derde in bruikleen is gegeven of,
b. in verhouding tot de totale kosten van de totstandkoming of aankoop van het programmaonderdeel van ondergeschikte betekenis is maar in ieder geval niet hoger is dan € 500,– per bijdrage voor televisie en € 100,– per bijdrage voor radio.
2.
Het vermelden of tonen, aan het begin of aan het einde van een programmaonderdeel, van een naam of (beeld)merk van degene die een bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, heeft verstrekt, wordt geacht te geschieden met het oogmerk bedoeld in artikel 71m, eerste lid, van de wet, tenzij:
a. de vermelding gebeurt op de titelrol of, voor zover het radio betreft, bij de afkondiging van het programmaonderdeel, en,
b. de vermelding uit niet meer bestaat dan de woorden ‘met dank aan’ gevolgd door de (handels)naam van degene die de bijdrage heeft verstrekt.
3.
Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van bijdragen van de personen, bedrijven of instellingen, bedoeld in artikel 71k, vierde lid, van de wet.
1.
Onder ‘sponsoren van een programmaonderdeel’, bedoeld in artikel 1, onderdeel ll, van de wet, wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van een programmaonderdeel door:
a. overheidsinstellingen en andere instellingen die geen particuliere onderneming uitoefenen;
b. de omroepinstelling die het programmaonderdeel waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, verzorgt;
c. de (co)producent die zich gewoonlijk bezighoudt met de vervaardiging van audiovisuele producties en geheel of gedeeltelijk is belast met de productie van het programmaonderdeel waarvoor de bijdrage wordt verstrekt.
2.
Vermelding aan het begin of aan het einde van het programmaonderdeel, van een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt niet geacht te geschieden met het oogmerk, bedoeld in artikel 71m, eerste lid, van de wet.
a. naam: de statutaire naam of handelsnaam van de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor zoals vermeld in het handelsregister;
b. merk: een handelsmerk, zijnde een vast herkenningsteken in de vorm van een woord of combinatie van letters, cijfers of tekens, die al dan niet op originele of karakteristieke wijze zijn vormgegeven waaronder de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor, zijn producten of diensten in de handel brengt, ter onderscheiding van gelijksoortige producten of diensten die van anderen afkomstig zijn;
c. beeldmerk: een logo, zijnde een vast, herkenningsteken in de vorm van een figuur, of afbeelding of combinatie van letters, cijfers of tekens, die op originele of karakteristieke wijze zijn vormgegeven, ter onderscheiding van de producten, diensten of de onderneming van de sponsor, onderscheidenlijk de evenementensponsor.
1.
In de artikelen 71k, tweede lid, en 71l, eerste lid, van de wet wordt onder ‘aan het begin of aan het einde’ mede verstaan: aan het begin en aan het einde.
2.
Vermelding of vertoning van de sponsor als zodanig, op een andere plaats dan aan het begin of het einde van een programmaonderdeel, of op een andere plaats dan voorafgaand aan of aansluitend op een onderbreking van een programmaonderdeel voor reclame- of telewinkelboodschappen, wordt geacht te geschieden met het oogmerk om reclame te maken, bedoeld in artikel 71m, eerste lid, van de wet.
3.
Vermelding of vertoning van de evenementensponsor als zodanig, op een andere plaats dan aan het begin of het einde van een programmaonderdeel, wordt geacht te geschieden met het oogmerk om reclame te maken, bedoeld in artikel 71m, eerste lid, van de wet. In afwijking van de eerste volzin wordt het vermelden of tonen van een naam of (beeld)merk van een evenementensponsor op een andere plaats dan aan het begin of het einde van een televisieprogrammaonderdeel, geacht niet te geschieden met het oogmerk om reclame te maken, bedoeld in artikel 71m, eerste lid, van de wet, indien:
a. het programmaonderdeel bestaat uit het verslag of de weergave van een sportwedstrijd als bedoeld in artikel 1, onderdeel qq van de wet,
b. de sportwedstrijd niet voornamelijk bestemd is om als programma te worden uitgezonden,
c. de sportwedstrijd niet is geproduceerd door of in opdracht van de omroepinstelling,
d. de evenementensponsor niet aan het begin of aan het einde van het programmaonderdeel is vermeld,
e. de vermelding of vertoning slechts gebeurt aan het begin of aan het einde van het verslag of de weergave van de sportwedstrijd, en
f. de vermelding of vertoning zodanig is vormgegeven dat zij niet voldoet aan de definitie van reclameboodschap, bedoeld in artikel 1, onderdeel kk, van de wet.
4.
Het vermelden of tonen van een naam of (beeld)merk van een sponsor in de titel of leader van een (gedeelte van een) gesponsord programmaonderdeel is geen sponsorvermelding als bedoeld in artikel 71k, tweede lid, van de wet, en wordt geacht te geschieden met het oogmerk om reclame te maken, bedoeld in artikel 71m, eerste lid, van de wet, tenzij ontheffing wordt verleend.
5.
Het vermelden of tonen van een naam of (beeld)merk van een evenementensponsor in de titel of leader van een programmaonderdeel, bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement, is geen vermelding als bedoeld in artikel 71l, eerste lid, van de wet.
6.
Het vermelden of tonen van een beeldmerk van een evenementensponsor in de titel of leader van een programmaonderdeel, bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement, wordt geacht te geschieden met het oogmerk om reclame te maken als, bedoeld in artikel 71m, eerste lid, van de wet.
7.
Het vermelden of tonen van een naam of merk van een evenementensponsor in de titel of leader van een programmaonderdeel, bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement, wordt geacht niet te geschieden met het oogmerk om reclame te maken, bedoeld in artikel 71m, eerste lid, van de wet, voor zover deze vermeldingen en de vermelding van de titel in het programmaonderdeel, niet overheersend zijn in de zin van artikel 30a, eerste lid, van het besluit.
Artikel 8. Sponsorvermelding ter informatie van het publiek
Het publiek wordt in ieder geval geacht geïnformeerd te zijn op de wijze, bedoeld in artikel 71k, tweede lid, van de wet, indien voorafgaande aan de vermelding van de naam of het (beeld)merk van de sponsor de volgende mededeling duidelijk leesbaar of hoorbaar wordt gedaan:
a. ‘dit programma is (mede) mogelijk gemaakt door’ of,
b. ‘dit programma is gesponsord door’.
1.
Bij de vermelding van de sponsors, bedoeld in artikel 71k, tweede lid, van de wet, mogen naam, merk en beeldmerk zoals bedoeld in artikel 6, gezamenlijk of in combinatie met elkaar worden vermeld of getoond.
2.
Bij deze vermelding wordt per sponsor niet meer dan één naam, één merk en één beeldmerk vermeld of getoond.
3.
Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing voor de vermelding bedoeld in artikel 71l, eerste lid, van de wet.
Artikel 10. Wervende sponsorvermelding
Een vermelding, als bedoeld in de artikelen 71k, tweede lid, en 71l, eerste lid, van de wet, voldoet in ieder geval aan de wettelijke definitie van reclameboodschap, indien:
a. aan een naam of een (beeld)merk kwalificaties worden gegeven;
b. een slagzin die aanspoort tot koop of huur van producten of diensten van de sponsor, in het bijzonder door specifieke aanprijzingen van die producten of diensten, wordt vermeld of getoond;
c. een herkenningsmelodie, geheel of gedeeltelijk, wordt gespeeld;
d. een adres, telefoonnummer, faxnummer, wordt vermeld of getoond;
Artikel 11. Producten of diensten van de programmasponsor
Het publiek wordt geacht door middel van specifieke aanprijzingen of anderszins te zijn aangespoord tot het kopen of huren van de producten of tot het afnemen van de diensten van de sponsor, die in een gesponsord programmaonderdeel worden vermeld of getoond, als bedoeld in artikel 71k, derde lid, van de wet, indien:
a. de producten of diensten anders dan neutraal in beeld worden gebracht of worden vermeld;
b. de producten of diensten in een wervende context worden geplaatst.
Artikel 12. Programmaonderdelen bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie
Onder ‘programmaonderdelen bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie’ als bedoeld in artikel 71k, vijfde lid, van de wet, worden niet verstaan:
a. programmaonderdelen bestaande uit een weerbericht;
b. programmaonderdelen bestaande uit verkeersinformatie;
c. programmaonderdelen die mede bestaan uit enkele nieuwsfeiten of enige actualiteiten.
Artikel 13. Evenement niet bestemd om als programma te worden uitgezonden
Een evenement, als bedoeld in artikel 71l, eerste lid, van de wet, wordt geacht niet voornamelijk bestemd te zijn om als programma te worden uitgezonden indien:
a. bij het evenement ook publiek aanwezig zou zijn geweest wanneer het niet als programmaonderdeel zou zijn of worden uitgezonden, en
b. het evenement ook zou hebben plaatsgevonden wanneer het niet als programmaonderdeel zou zijn of worden uitgezonden.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005.
2.
De regeling van het Commissariaat voor de Media van 15 augustus 2000 houdende beleidsregels omtrent sponsoring commerciële omroep (Beleidsregels sponsoring commerciële omroep) wordt gelijktijdig ingetrokken.
3.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels sponsoring commerciële omroep 2005.
4.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media
Voorzitter
Commissaris