{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Strekking van de regeling
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Definitie programma
Artikel 4. Programma-aanbod bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie
Artikel 5. Definitie van neutrale vermelding, naam, (beeld)merk en ander onderscheidend teken van de sponsor
Artikel 6. Evenement niet bestemd om als programma te worden uitgezonden
Artikel 7. Bijdrage van ondergeschikte betekenis
Artikel 8. Bijdrage van overheidsinstellingen, media-instellingen of (co)producenten
Artikel 9. Plaats van de vermelding van de sponsor van een programma of evenement
Artikel 10. Sponsorvermelding ter informatie van het publiek
Artikel 11. Naam, (beeld)merk of ander onderscheidend teken van de sponsor
Artikel 12. Niet toegestane sponsorvermelding
Artikel 13. Producten of diensten in programma’s die gesponsord zijn
Artikel 14. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het Commissariaat voor de Media houdende beleidsregels omtrent sponsoring commerciële media-instellingen (Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 7.11 en 7.12 van de Mediawet 2008;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Strekking van de regeling
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet 2008 ;
b. het besluit: het Mediabesluit 2008 ;
c. leader: een inleidend gedeelte van een programma;
d. evenementensponsor: een natuurlijk persoon of onderneming die een financiële of andere bijdrage heeft verstrekt ten behoeve van de totstandkoming van een evenement.
1.
Onder ‘duidelijk afgebakend’, bedoeld in de definitie van ‘programma’ in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt verstaan duidelijk onderscheiden van het voorgaande en volgende programma in het programma-aanbod.
2.
Onder ‘als zodanig herkenbaar’ bedoeld in de definitie van ‘programma’ in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt verstaan:
a. voor het gemiddelde publiek als programma herkenbaar en
b. zowel inhoudelijk als qua vormgeving verschillend van het voorgaande en volgende programma.
3.
Overal waar in deze regeling ten aanzien van sponsoring wordt verwezen naar een programma dient daaronder mede begrepen te worden een ‘met een programma overeenkomend onderdeel van het media-aanbod’.
1.
Onder ‘programma-aanbod bestaande uit nieuws of actualiteiten’ als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de wet wordt verstaan: programma-aanbod dat frequent, minimaal één keer per week, wordt uitgezonden en dat bericht over gebeurtenissen van maximaal zeven dagen oud.
2.
Onder ‘programma-aanbod bestaand uit politieke informatie’ als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de wet wordt verstaan: programma-aanbod dat bericht over politici, (standpunten van) politieke partijen en het politieke besluitvormingsproces.
3.
Onder ‘programma-aanbod bestaande uit nieuws of actualiteiten’ als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de wet wordt niet verstaan:
a. programma-aanbod bestaande uit een weerbericht;
b. programma-aanbod bestaande uit verkeersinformatie.
1.
Onder ‘neutrale vermelding of vertoning van naam of (beeld)merk’ als bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, onder a, van de wet wordt verstaan: een vermelding of vertoning uitsluitend bestaande uit de naam of het (beeld)merk van de sponsor en bij de vertoning in een stilstaand beeld.
a. naam: de statutaire naam of handelsnaam van de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor zoals vermeld in het handelsregister;
b. merk: een vast herkenningsteken in de vorm van een woord of combinatie van letters, cijfers of tekens, die al dan niet op originele of karakteristieke wijze zijn vormgegeven waaronder de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor, zijn producten of diensten in de handel brengt, ter onderscheiding van gelijksoortige producten of diensten die van anderen afkomstig zijn;
c. (beeld)merk: een logo, zijnde een vast herkenningsteken in de vorm van een figuur, of afbeelding of combinatie van letters, cijfers of tekens, die op originele of karakteristieke wijze zijn vormgegeven, ter onderscheiding van de producten, diensten of de onderneming van de sponsor, onderscheidenlijk de evenementensponsor;
d. ander onderscheidend teken van de sponsor: een ander vast herkenningsteken dan een naam of (beeld)merk in de vorm van een figuur, afbeelding of combinatie van letters, cijfers of tekens ter onderscheiding van de producten, diensten of de onderneming van de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor.
Artikel 6. Evenement niet bestemd om als programma te worden uitgezonden
Een evenement, als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, van de wet wordt geacht niet voornamelijk bestemd te zijn om als programma te worden uitgezonden indien het evenement ook zou hebben plaatsgevonden wanneer het niet als programma zou zijn of worden uitgezonden.
1.
Onder ‘sponsoring van programma-aanbod’ bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt niet verstaan het verstrekken van een niet-financiële bijdrage die in het programma niet of niet identificeerbaar wordt getoond of vermeld en,
a. die door een derde in bruikleen is gegeven; of,
b. waarvan de waarde in verhouding tot de totale kosten van de totstandkoming of aankoop van het programma van ondergeschikte betekenis is maar in ieder geval niet hoger is dan € 1000,– per bijdrage voor televisie en € 200,– per bijdrage voor radio.
2.
Het vermelden of tonen, aan het begin of aan het einde van een programma, van de naam van degene die een bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, heeft verstrekt, mag uitsluitend plaatsvinden indien:
a. de vermelding gebeurt op de titelrol of, voor zover het radio betreft, bij de afkondiging van het programma; en,
b. de vermelding uit niet meer bestaat dan de woorden ‘met dank aan’ gevolgd door de enkele (handels)naam van degene die de bijdrage heeft verstrekt.
1.
Onder ‘sponsoring’, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van programma-aanbod door:
a. overheidsinstellingen en andere instellingen die geen onderneming uitoefenen;
b. de media-instelling die het programma-aanbod verzorgt waarvoor de bijdrage wordt verstrekt;
c. de (co)producent die zich gewoonlijk bezighoudt met de vervaardiging van audiovisuele producties en die geheel of gedeeltelijk is belast met de productie van het programma-aanbod waarvoor de bijdrage wordt verstrekt.
2.
Vermelding aan het begin of aan het einde van het programma-aanbod, van een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt niet aangemerkt als sluikreclame.
1.
In artikel 3.16, derde lid, van de wet wordt onder ‘aan het begin of aan het einde’ mede verstaan: aan het begin en aan het einde.
2.
Vermelding of vertoning van de sponsor of evenementensponsor op een andere plaats dan bedoeld in artikel 3.16, derde lid, van de wet, wordt aangemerkt als sluikreclame.
3.
Het vermelden of tonen van een naam, (beeld)merk of ander onderscheidend teken van een sponsor in de titel of leader van een (gedeelte van een) gesponsord programma is geen sponsorvermelding als bedoeld in artikel 3.16, derde lid, van de wet.
4.
Het vermelden of tonen van een naam of (beeld)merk van een evenementensponsor in de titel of leader van een programma, bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement, wordt geacht niet te geschieden met het oogmerk om sluikreclame te maken, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet, voor zover deze vermeldingen en de vermelding van de titel in het programma niet overheersend zijn.
Artikel 10. Sponsorvermelding ter informatie van het publiek
Het publiek wordt in ieder geval geacht geïnformeerd te zijn op de wijze, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, van de wet indien voorafgaande aan de vermelding of vertoning van de naam, (beeld)merk of in de gevallen bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, aanhef onder b, van de wet ander onderscheidend teken van de sponsor de volgende mededeling duidelijk leesbaar of hoorbaar wordt gedaan:
a. ‘dit programma is (mede) mogelijk gemaakt door’; of,
b. ‘dit programma is gesponsord door’.
1.
Bij de vermelding van de sponsors, bedoeld in artikel 3.16, tweede en derde lid, van de wet mogen naam, (beeld)merk of in de gevallen bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, aanhef onder b, van de wet ander onderscheidend teken van de sponsor zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling, gezamenlijk of in combinatie met elkaar worden vermeld of getoond.
2.
Bij deze vermelding wordt per sponsor niet meer dan één naam, één (beeld)merk en ander onderscheidend teken van de sponsor vermeld of getoond.
3.
Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de vermelding bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, van de wet.
Artikel 12. Niet toegestane sponsorvermelding
Een vermelding, als bedoeld in de artikelen 3.16, tweede en derde lid, en 3.19, eerste lid, van de wet, levert in ieder geval sluikreclame dan wel een niet-toegestane reclameboodschap op, indien:
a. aan een naam of een (beeld)merk kwalificaties worden gegeven;
b. een slagzin wordt vermeld of getoond, die aanspoort tot het afnemen van producten of diensten van de sponsor, in het bijzonder door specifieke aanprijzingen van die producten of diensten;
c. een herkenningsmelodie, geheel of gedeeltelijk, wordt gespeeld; of,
d. een adres, telefoonnummer of faxnummer wordt vermeld of getoond;
Artikel 13. Producten of diensten in programma’s die gesponsord zijn
Het publiek wordt geacht door middel van specifieke aanprijzingen of anderszins te zijn aangespoord tot het kopen of huren van de producten of tot het afnemen van de diensten als bedoeld in artikel 3.17, tweede lid, van de wet indien deze producten of diensten in een wervende context worden geplaatst.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2012.
2.
De regeling van het Commissariaat voor de Media van 1 augustus 2005 houdende beleidsregels omtrent sponsoring commerciële omroep (Beleidsregels sponsoring commerciële omroep) wordt gelijktijdig ingetrokken.
3.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012.
4.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media,
voorzitter.
commissaris.