Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 6 juli 2010, inhoudende beleid betreffende het verstrekken van projectbijdragen en exploitatiesubsidies
HET BESTUURInleiding
Met dit besluit legt het bestuur van het Productschap Tuinbouw zijn beleid en de subsidievoorwaarden vast met betrekking tot projectsubsidie en exploitatiesubsidies. Bij de behandeling van subsidieverzoeken houdt het productschap zich naast de hiervoor neergelegde uitgangspunten aan de bepalingen van de Wet op de bedrijfsorganisatie , de Algemene wet bestuursrecht - in het bijzonder hoofdstuk 4, titel 4.2 van de wet -, het Besluit beleidsregels bestuurskamer en de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 van de Sociaal-Economische Raad en de eigen Code Goed Bestuur van het productschap.
Indien het productschap een subsidieregeling vaststelt gelden naast de in dit besluit neergelegde regels de voorwaarden en uitgangspunten van die regeling.Uitgangspunten
Het Productschap Tuinbouw heeft tot taak het algemeen belang te dienen en de bedrijfsuitoefening te bevorderen van de ondernemingen, waarvoor zij is ingesteld. Verder dient het productschap het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en de daarbij betrokken personen te behartigen.
Het productschap geeft hier invulling aan door bij te dragen aan een duurzame en concurrerende Nederlandse tuinbouw. Indien het productschap een activiteit niet zelf kan uitvoeren dan is de vraag aan de orde of (mede-) financiering door het productschap wenselijk is. In vele gevallen kiest het productschap er voor om de projecten door derden te laten uitvoeren. Het productschap financiert alleen projecten die herleidbaar zijn tot de taken van het productschap. Projecten moeten passen binnen de vastgestelde Toekomstagenda, sectorvisies, themavisies, meerjaren onderzoeksvisies (MJOV’s) en/of jaarplannen van het Productschap Tuinbouw.
De activiteiten van het productschap komen ten goede aan alle ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld. Het productschap draagt bij waar het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen of de wetenschappelijke organisaties dat financieel niet of bezwaarlijk kunnen. Indien het doel tevens te bereiken is door middel van financiering door private organisaties is financiering door het productschap niet aan de orde.
Alle ondernemers worden expliciet (o.a. via de website) uitgenodigd om onderzoekswensen en knelpunten aan te geven. Wensen vanuit het tuinbouwbedrijfsleven of voorstellen vanuit de onderzoekspraktijk worden beoordeeld op basis van relevantie, naargelang of op hetzelfde vlak eerder onderzoek is gedaan en naar de vraag of de wens voor een groter deel van de sector van belang is. Het productschap richt zich met name op het beoordelen van de projectaanvragen, toezicht houden op de uitvoering en het beoordelen van de evaluatie, doelmatigheid en doeltreffendheid van de financiële relatie.
Bijdragen van het productschap zijn gericht op projecten met het oog op innovatie, kostenbesparing, marktbehoud en marktvergroting, vermindering van regeldruk (onder meer door ondersteuning van convenanten tussen het bedrijfsleven en de overheid), imago, kwaliteitsverbetering, milieubelasting, duurzame ketens, het afleggen van maatschappelijke verantwoording en productie- en werkomstandigheden. Projecten moeten kunnen leiden tot strategische inzichten en basis- of achtergrondkennis voor toekomstige projecten, tot in de praktijk toepasbare kennis en inzichten of tot een tastbaar resultaat voor betere dagelijkse bedrijfsvoering. Alle resultaten zijn openbaar en toegankelijk voor alle bedrijfsgenoten. De (mede-)financiering door het productschap is kenbaar.
Bij de beslissing over de financiële bijdrage voor technisch onderzoek wordt het productschap door Programma Advies Commissies (PAC) geadviseerd. Er is een PAC voor de sector glasgroenten en bloemisterij, fruitgewassen, vollegrondsgroenten, boomkwekerijproducten (Commissie Onderzoek Boomkwekerij), bloembollen (Bestuur Stichting Bloembollen Onderzoek) en champignons. De PAC glasgroenten en bloemisterij adviseert ook over teelttechnische aangelegenheden op het gebied van energie. Via deze adviescommissies die grotendeels bestaan uit ondernemers, worden prioriteiten vastgesteld en worden projecten – voorzien van een advies – ter goedkeuring voorgelegd aan de desbetreffende sectorcommissie. Naast haar adviesrol bij projecten voor technisch onderzoek is een PAC een adviescommissie die richting geeft aan onder andere het technisch onderzoek dat door het productschap wordt gestimuleerd en daarmee voeding geeft aan de Meerjarenonderzoeksvisie.
De uiteindelijke beslissing omtrent de financiële bijdrage wordt genomen door de betreffende sectorcommissie of door het bestuur. Arbeidgerelateerde onderwerpen kunnen aan de Sociaal-Economische Commissie worden overgedragen.Onderscheid in subsidies
Het productschap onderscheidt projectsubsidies en exploitatiesubsidies.
Kenmerkend voor projectsubsidies is het incidentele karakter en de tot maximaal vier jaren beperkte duur. De behandeling van verzoeken om projectsubsidies is gemandateerd aan de sectorcommissies (Besluit PT verlening mandaat 88a-commissies 2009) en aan de Sociaal-Economische Commissie (hierna: SEC; Besluit PT Sociaal- Economische Commissie (PBO-blad 2008, nr.93)); het bestuur behoudt de bevoegdheid in deze gevallen zelf een besluit te nemen.
Exploitatiesubsidies zijn per boekjaar aan een rechtspersoon verstrekte subsidies; op deze subsidies is afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De afhandeling van verzoeken om exploitatiesubsidies is in handen van het bestuur dat zich doet adviseren door de betrokken sectorcommissie.
gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Besluit:
1. Subsidie wordt slechts op aanvraag verleend.
2. De aanvraag voor een projectsubsidie geschiedt door invulling, ondertekening en verzending aan het productschap van het projectaanvraagformulier ( bijlage A ) en de daarbij behorende begroting en hierbij gegeven richtlijnen ( bijlage B ) en overige voor de behandeling noodzakelijke documenten. Het formulier en de begroting dienen van de website van het productschap te worden gedownload of kunnen schriftelijk worden opgevraagd. In het geval de hoofdfinancier een andere organisatie is dan het productschap kan worden volstaan met de toezending van het formulier van deze hoofdfinancier.
3. De aanvraag van een exploitatiesubsidie geschiedt door toezending van een schriftelijke aanvraag, waarbij tenminste is gevoegd een jaarplan en een begroting.
4. Bij de aanvraag moeten de gegevens beschikbaar zijn die nodig zijn voor een beslissing. Voorwaarde voor de behandeling van de aanvraag is de aanwezigheid van alle benodigde informatie, ook indien gebruik is gemaakt van een bij een andere hoofdfinancier ingediende aanvraag.
5. De aanvraag vermeldt te allen tijde andere financiële bijdragen welke de aanvrager met betrekking tot het project heeft aangevraagd of ontvangen of zal aanvragen of ontvangen.
1. Het productschap bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanvraag en geeft daarbij aan onder welke referentie de aanvraag bij het productschap is geregistreerd, welke medewerker van het productschap voor de aanvraag de PTcontactpersoon is en welke de termijn is waarbinnen naar verwachting op de aanvraag zal worden beslist. Deze termijn wordt mede bepaald door de data waarop de sectorcommissie, de SEC, de Programma-adviescommissie (PAC) en in voorkomend geval het bestuur, vergadert.
2. Projectaanvragen, welke op een kortere termijn dan vier weken voor een vergadering van de betreffende sectorcommissie, de SEC of, in het geval van een project inhoudende technisch onderzoek de PAC, worden ontvangen, worden in beginsel pas behandeld in de eerste daaropvolgende vergadering.
1. Als de aangeleverde informatie tekort schiet, ook na de daarvoor gegeven termijn, kan het productschap besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen ( 4.5 Awb). Hetzelfde geldt als een vertaling moet komen of van een heel uitgebreide documentatie een samenvatting. Een besluit om niet te behandelen wordt genomen binnen vier weken na de datum waarop de termijn voor aanvulling (of vertaling of samenvatting) is verstreken en er onvoldoende of niet is aangevuld.
2. Het productschap kan de aanvrager om nadere schriftelijke informatie vragen omtrent zijn rechtsvorm en de geldende vertegenwoordigingsbevoegdheid.
3. De aanvrager doet onverwijld mededeling aan het productschap van omstandigheden en gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de beslissing omtrent (de hoogte van) de subsidie, de verwachte voortgang van de activiteiten of het verwachte te bereiken resultaat.
1. In de fase voorafgaand aan - indien van toepassing - de advisering door de PAC en de beslissing op de aanvraag beoordeelt de PT-contactpersoon de aanvraag. Als de subsidieaanvraag onvolledig of onduidelijk is, deelt de PT-contactpersoon dit de aanvrager mede en stelt hij hem in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen.
2. In voorkomende gevallen kan de PT-contactpersoon in overleg treden met de aanvrager omtrent de doorgang van de aanvraag en omtrent mogelijke alternatieven voor de uitvoering of financiering van het project of de activiteiten.
3. De PT-contactpersoon beoordeelt de aanvraag op volledigheid en de beschikbaarheid van voldoende budget, toetst de aanvraag aan deze beleidsregels en onderzoekt of doet onderzoek verrichten naar fiscale (met name omzetbelasting) en juridische (met name staatssteun) aspecten van de aanvraag en het project. De PT-contactpersoon kan de projectaanvraag afstemmen met betrokken organisaties in de sector (zoals gewasgroepen). De uitkomsten van het onderzoek zijn mede bepalend voor de besluitvoorbereidende advisering. Indien de contactpersoon op basis van zijn beoordeling verwacht negatief te adviseren, brengt hij dit ter kennis van de aanvrager en overlegt hij desgewenst over de negatieve aspecten van de beoordeling.
1. Behoudens indien dit voor een adequate behandeling van de aanvraag redelijkerwijs niet is vereist worden aanvragen voor de subsidie van technisch onderzoek voorafgaand aan de beslissing omtrent de aanvraag beoordeeld door een Programma-adviescommissie (PAC). Indien projectvoorstellen anders dan voor technisch onderzoek in een PAC worden behandeld, wordt de aanvrager daarover geïnformeerd.
2. De PAC adviseert de sectorcommissie omtrent de haalbaarheid en het nut van het voorgestelde project en betrekt daarin de uitgangspunten zoals deze in dit besluit zijn verwoord.
3. De leden van de PAC beoordelen de aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de daarbij behorende en aangeleverde documenten en op basis van de eigen kennis en ervaring op het terrein waar het project betrekking op heeft. In de vergadering van de PAC stelt deze een advies vast.
4. Indien de PAC met betrekking tot de aanvraag negatief adviseert wordt dit door de PT-contactpersoon aan de aanvrager medegedeeld. De aanvrager kan bij deze gelegenheid zijn aanvraag terugnemen.
5. Indien de PAC adviseert de aanvraag aan te houden wordt de aanvrager hiervan door de PT-contactpersoon op de hoogte gesteld en wordt hij in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. De aanvraag zal worden geplaatst op de agenda van de daaropvolgende vergadering van de PAC.
6. De aanvraag wordt met het advies van de PAC voorgelegd aan de sectorcommissie welke in haar eerstvolgende vergadering besluit op de aanvraag.
1. Het secretariaat van het productschap zendt het bestuur, of de sectorcommissie, of de SEC een omslagnotitie waarin de voor de te nemen beslissing relevante zaken zijn opgenomen en welke vergezeld gaat van het advies van het secretariaat van het productschap en in voorkomend geval het advies van de PAC.
2. Het productschap beoordeelt subsidieaanvragen zorgvuldig en volledig. Indien hierdoor de wettelijke, redelijke of aangekondigde termijn waarbinnen het besluit wordt genomen wordt overschreden, wordt dit aan de aanvrager medegedeeld.
3. De sectorcommissie beslist op de aanvraag met inachtneming van het bepaalde in het Besluit PT verlening mandaat 88a-commissies 2009 en indien het project een technisch onderzoek betreft met inachtneming van het advies van de PAC. De SEC beslist op de aanvraag met inachtneming van het bepaalde in het Besluit PT Sociaal-Economische Commissie .
Het bestuur kan, indien door de sectorcommissie of door de SEC nog niet is beslist, een aanvraag in behandeling nemen en daarop besluiten. De sectorcommissie of de SEC kan de aanvraag ter beslissing doorzenden aan het bestuur van het productschap.
4. De sectorcommissie of de SEC neemt een besluit als bedoeld in artikel 1.3 Algemene wet bestuursrecht en vermeldt in het besluit de mogelijkheid van bezwaar tegen dat besluit.
5. Het besluit bevat indien de aanvraag wordt afgewezen of indien van de aanvraag wordt afgeweken de gronden van de afwijzing of de afwijking en indien de aanvraag geheel, gedeeltelijk of gewijzigd wordt toegewezen, de verwijzing naar de toepasselijkheid van de Algemene Voorschriften Productschap Tuinbouw ( bijlage C ) alsmede de overige voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend.
6. De subsidie kan, indien de daartoe door de aanvrager aangevoerde redenen zulks naar het oordeel van de sectorcommissie, de SEC of het bestuur rechtvaardigen, in bijzondere gevallen met terugwerkende kracht worden verleend.
7. Indien aan alle formaliteiten door de aanvrager is voldaan, wordt het besluit zo spoedig mogelijk na de besluitvorming ter vergadering aan de aanvrager medegedeeld, doch uiterlijk binnen twintig werkdagen.Beoordelingscriteria voor projectsubsidies
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een projectsubsidie beoordeelt het bestuur of de sectorcommissie of de SEC deze onder meer op de volgende criteria:
A. Beleidscriteria
1. het project en het resultaat komt in beginsel ten goede aan alle ondernemingen, dan wel de sector of deelsector en de daarin werkzame personen waarvoor het Productschap Tuinbouw is ingesteld;
2. het project en het beoogde resultaat sluit aan bij de taken en prioriteiten van het productschap, zoals vastgelegd in het artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, het Instellingsbesluit en het jaarplan en past binnen de vastgestelde visies van de sectorcommissies en het bestuur, waarin de prioriteiten nader zijn aangegeven;
3. het beoogde resultaat is niet of niet goed te bereiken met financiering door privaatrechtelijke organisaties;
4. het productschap kan de projectactiviteiten niet of niet goed zelf uitvoeren;
5. in het project is voorzien in een tijdige evaluatie van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de subsidie;
6. het project heeft aantoonbaar en voldoende draagvlak bij (georganiseerde en niet-georganiseerde) ondernemingen en bij de dragende organisaties;
7. het beschikbare budget van de betreffende financieringsrubriek is toereikend;
8. het project heeft een landelijke betekenis of landelijke uitstraling;
9. het project heeft geen nadelige consequenties voor de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden.
B. Inhoudelijke criteria
10. de aanvraag voldoet inhoudelijk aan de daarvan te verwachten mate van kwaliteit en volledigheid;
11. de aanvraag bevat een voldoende gespecificeerde begroting;
12. de doelstelling van het project en de aard, wijze van uitvoering en omvang van de activiteiten zijn duidelijk beschreven en realistisch;
13. de aanvraag houdt rekening met andere projecten of initiatieven in de vorm van synergie of samenwerking;
14. de aanvrager heeft de mogelijkheid van – gedeeltelijke - eigen financiering of financiering door derden onderzocht en indien van toepassing daartoe initiatieven genomen;
15. de aanvrager is in staat om de beoogde doelen te realiseren;
16. de aanvraag voorziet in een adequate en voldoende deskundige projectorganisatie;
17. de aanvraag heeft betrekking op een projectduur van niet meer dan vier jaren;
18. het productschap wordt de mogelijkheid geboden te participeren op bestuurlijk dan wel uitvoerend vlak, dan wel op enigerlei andere wijze sturing te geven in verband met de financiering met collectief opgebrachte middelen, het sectoroverstijgende belang en de noodzakelijke coördinatie met vergelijkbare projecten;Bijzondere criteria en voorwaarden voor subsidies aan dragende organisaties
Onderstaande criteria zijn naast de algemeen geldende criteria van toepassing op dragende organisaties, de daaraan gelieerde werkorganisaties en de organisaties waarin zij overheersende zeggenschap hebben. Dragende organisaties zijn de door de SER representatief geachte organisaties die leden van bestuur en sectorcommissies kunnen benoemen.
1. De begroting van het project bevat voor personeelskosten uitsluitend de directe en werkelijk aan het project bestede en toe te schrijven eigen personeelskosten; ondersteunend personeel welke een indirecte bijdrage levert aan het project wordt vergoed vanuit de opslag voor overhead; onder ondersteunend personeel wordt onder meer begrepen back office als personeelszaken, financiële administratie, secretariële ondersteuning, gebouwbeheer en onderhoud en dergelijke.
2. De, uitsluitend direct aan het project gerelateerde, personeelskosten worden berekend óf met toepassing van een forfaitair bedrag, óf met de hierna volgende berekeningssystematiek waarbij het uurtarief wordt bepaald door de som van het brutoloon, een opslag in procenten voor werkgeverslasten en een opslag in Euro voor overhead.
Het forfaitaire bedrag is € 95,00 per 1 augustus 2010 en wordt jaarlijks per 1 augustus voor nadien nieuw ingediende aanvragen voor bijdragen geïndexeerd op basis van het laatste CBS-indexcijfer consumentenprijzen van de maand mei. Voor eenmaal ingediende aanvragen geldt het op het moment van indiening vaststaande forfaitaire bedrag.
De berekeningssystematiek is als volgt:
Kosten Component
Het brutojaarsalaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en andere vaste toeslagen, alles bij voltijdsaanstelling, van de direct bij de uitvoering van het project betrokken medewerker gedeeld door het getal 1600 * A = Uurloon
Een opslag voor het werkelijke werkgeversdeel voor pensioenlasten en sociale lasten tot een gezamenlijk maximum van 30% van het uurloon B = Opslag werkgeverslasten
Een opslag ter dekking van de werkelijke directe overhead** tot een maximum van € 30,00 C = Opslag voor directe overhead
Te hanteren uurtarief in de begroting overhead Te hanteren uurtarief in de begroting A + B + C

* bij parttime dienstverbanden wordt het salaris berekend tot voltijdssalaris
** onder ‘directe overhead’ wordt verstaan indirect (ondersteunend) personeel, begeleiding, de algemene diensten, huisvestingslasten, verzekering, kantoormaterialen, repro- en communicatiekosten, automatisering en ICT en representatie.
3. Voor de vergoeding geldt een maximum van 173 uur per maand en een maximum van 1.600 uur per jaar.
4. Opslag in verband met overwerk komt niet voor een subsidie in aanmerking.
5. Wijziging in de personeelskosten zal nimmer leiden tot een overschrijding of verhoging van de begroting. Indien salariskosten als gevolg van loonrondes of (voorgenomen) individuele verhogingen stijgen, wordt dit in de begroting verwerkt.
6. Voor de vergoeding van binnen- en buitenlandse reis- en verblijfkosten gelden voor medewerkers van dragende organisaties de ter zake geldende Reisbesluiten van de rijksoverheid.
7. Indien de organisatie diensten van derden inhuurt komen voor subsidie in aanmerking de voor een bepaalde kwaliteit actueel laagst mogelijke kosten. Onder derden wordt niet verstaan een bedrijf, persoon of organisatie waarin de dragende organisatie deelneemt of waarbij hij belangen heeft.
8. De dragende organisatie waarborgt aantoonbaar dat het project, de activiteiten en de resultaten volledig toegankelijk zijn voor alle ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, derhalve zijnde leden en aangeslotenen en niet-leden en niet-aangeslotenen van die organisatie.
9. De dragende organisatie is te allen tijde door het productschap aanspreekbaar op verloop van het project, ook indien de uitvoering van het project wordt overgelaten aan een derde.
1. Tenzij bij of krachtens dit besluit daarvan wordt afgeweken is Titel 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht (Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen) van toepassing.
2. Een exploitatiesubsidie kan uitsluitend aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid worden toegekend.
3. Aanvragen voor een exploitatie- of boekjaarsubsidie worden gericht aan het bestuur van het productschap en door deze behandeld.
4. Aanvragen voor een exploitatiesubsidie dienen door het productschap in beginsel te zijn ontvangen vóór 1 september voorafgaand aan het boekjaar.
5. De aanvraag omvat een jaarplan en een begroting.
6. Het productschap beoordeelt subsidieaanvragen zorgvuldig en volledig. Indien hierdoor de wettelijke, redelijke of aangekondigde termijn waarbinnen het besluit wordt genomen wordt overschreden, wordt dit aan de aanvrager medegedeeld.
7. Het secretariaat van het productschap zendt het jaarplan en de begroting en indien aanwezig, de aanbiedingsbrief van de aanvrager aan de betrokken sectorcommissie of -commissies ter advisering van het bestuur.
8. Het bestuur neemt met inachtneming van het advies van de sectorcommissie of de SEC een besluit als bedoeld in artikel 1.3 Algemene wet bestuursrecht en vermeldt in het besluit de mogelijkheid van bezwaar tegen dat besluit.
9. Het besluit bevat indien de aanvraag wordt afgewezen of indien van de aanvraag wordt afgeweken de gronden van de afwijzing of de afwijking en indien de aanvraag geheel, gedeeltelijk of gewijzigd wordt toegewezen, de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend.
10. Aan de exploitatiesubsidie wordt een toezichtarrangement verbonden.
11. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk na de besluitvorming ter vergadering aan de aanvrager medegedeeld, doch uiterlijk binnen twintig werkdagen.
12. De subsidie bedraagt niet meer dan de ingediende en door het productschap goedgekeurde begroting. Indien aanvullende financiering is gewenst of vereist dient daartoe een separate aanvraag te worden ingediend.
13. Geen subsidie wordt verleend indien deze is te beschouwen als een deelneming in de zin van artikel 138 Wet op de bedrijfsorganisatie en de daarin genoemde toestemming niet is verkregen.Beoordelingscriteria voor exploitatiesubsidies
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een exploitatiesubsidie beoordeelt het bestuur of de sectorcommissie deze onder meer op de volgende criteria:
A. Beleidscriteria
1. het resultaat van de activiteiten van de aanvrager komt in beginsel ten goede aan alle ondernemingen, dan wel de sector of deelsector en de daarin werkzame personen waarvoor het Productschap Tuinbouw is ingesteld;
2. de activiteiten sluiten aan bij de taken en prioriteiten van het productschap, zoals vastgelegd in het artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, het Instellingsbesluit , de Toekomstagenda en het jaarplan en passen binnen de vastgestelde visies van de sectorcommissies en het bestuur, waarin de prioriteiten nader zijn aangegeven;
3. de activiteiten zijn niet of niet goed te bereiken met financiering door privaatrechtelijke organisaties;
4. het productschap kan de activiteiten niet of niet goed zelf uitvoeren;
5. in het jaarplan is voorzien in een tijdige evaluatie van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de subsidie;
6. de activiteiten hebben aantoonbaar en voldoende draagvlak bij (georganiseerde en niet-georganiseerde) ondernemingen en bij de dragende organisaties;
7. het beschikbare budget van de betreffende financieringsrubriek is toereikend;
8. de activiteiten hebben een landelijke betekenis of landelijke uitstraling;
9. de activiteiten hebben geen nadelige consequenties voor de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden.
B. Inhoudelijke criteria
10. de aanvraag voldoet inhoudelijk aan de daarvan te verwachten mate van kwaliteit en volledigheid;
11. de aanvraag bevat een voldoende gespecificeerde begroting;
12. de doelstelling, de aard, de wijze van uitvoering en de omvang van de activiteiten zijn duidelijk beschreven en realistisch;
13. de aanvraag houdt rekening met andere projecten of initiatieven in de vorm van synergie of samenwerking;
14. de aanvraag geeft blijk van onderzoek en initiatieven naar de mogelijkheid van - gedeeltelijke - eigen financiering of financiering door derden;
15. de aanvrager is in staat is om de beoogde doeleinden te realiseren;
16. de aanvraag voorziet in een adequate en voldoende deskundige project- en uitvoeringsorganisatie;
17. de aanvrager kan voldoen aan de bijzondere eisen welke samenhangen met een exploitatiesubsidie, in het bijzonder de verplichtingen ten aanzien van aanbesteden.Betaalbaarstelling en bevoorschotting van de subsidie
Subsidies worden betaalbaar gesteld aan de aanvrager van de subsidie of indien dit bij de aanvraag is aangegeven of bij de verlening van de subsidie is bepaald aan een ander dan de aanvrager.
Indien betaling van de subsidie aan een ander dan de aanvrager plaatsvindt, richt het besluit zich zowel tot de aanvrager als de ontvanger van de subsidie.
Subsidies worden schriftelijk opgevraagd bij het productschap met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier. Facturen worden voor de betaling van subsidie niet in behandeling genomen.
In het subsidiebesluit wordt bepaald of de subsidie integraal, in gedeelten of in een voorschot en een restbedrag wordt betaald. In afwijking van het hierna bepaalde wordt bij projecten met go / no-go momenten in het subsidiebesluit de cyclus van termijnbetalingen vastgesteld.
Betaling van projectsubsidies vindt als volgt plaats:
1. Voor subsidies tot € 20.000,00 kan integrale betaling van het subsidiebedrag plaatsvinden nadat deze is opgevraagd.
2. Voor subsidies tot € 100.000,00 kan na aanvraag betaling plaatsvinden door een voorschot van 80% bij aanvang van het subsidiebedrag. Indien de subsidie zich over meerdere jaren uitstrekt vindt de betaling van het voorschot ten hoogste plaats over 80% van het voor het betreffende kalenderjaar vastgestelde subsidiebedrag.
Betaling van het restbedrag van 20% van het gehele subsidiebedrag vindt plaats na acceptatie van de eindrapportage.
3. Voor subsidies van meer dan € 100.000,00 en overigens indien het productschap dit wenselijk of noodzakelijk acht worden op aanvraag voorschotten verstrekt in delen tot 80% van de subsidie.
Indien de subsidie zich over meerdere jaren uitstrekt vindt de betalingen van het voorschot ten hoogste plaats over 80% van het voor het betreffende kalenderjaar vastgestelde subsidiebedrag.
Betaling van het restbedrag van 20% van het gehele subsidiebedrag vindt plaats na acceptatie van de eindrapportage.
Indien het productschap dit wenselijk of noodzakelijk acht kan bij de subsidieverlening een afwijkend betaalregime worden vastgesteld.Verantwoording van projectsubsidies
De subsidieaanvrager -en indien dit een ander is, tevens de ontvanger van de subsidie- legt met betrekking tot de uitvoering van het project, de daarmee beoogde en behaalde resultaten, de naleving van de subsidievoorwaarden en de financiën verantwoording af aan het productschap.
De inhoudelijke en financiële eindrapportage met betrekking tot projectsubsidies dient op de in het subsidiebesluit aangegeven datum door het productschap te zijn ontvangen; in beginsel wordt de rapportage geleverd binnen twee maanden na afloop van de activiteiten indien het project een looptijd heeft van twaalf maanden of korter en binnen vier maanden bij projecten van langere duur.
Indien de rapportage niet wordt geaccepteerd, wordt door het productschap een termijn gesteld waarbinnen de tekortkomingen worden hersteld.
Indien de rapportage niet voor de vastgestelde datum is ontvangen of is hersteld kan het bedrag van de subsidie worden vastgesteld op een lager bedrag, of bij het uitblijven van de rapportage op nihil worden gesteld of worden ingetrokken en wordt deze teruggevorderd.
Indien het productschap hiertoe bij de subsidieverlening besluit worden subsidies verantwoord met een accountantsverklaring conform de meest actuele Basis goedkeurende accountantsverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke sector van de Handleiding Regelgeving Accountancy, waarin mede de naleving van de subsidievoorwaarden is betrokken.
Het productschap kan op zijn kosten steekproefsgewijs controle uitoefenen of doen uitoefenen op de juiste naleving van de subsidievoorwaarden, aan welke controle de aanvrager en de ontvanger van de subsidie volledige medewerking verleent.Verantwoording van exploitatiesubsidies
De inhoudelijke en financiële rapportage van een exploitatiesubsidie wordt verstrekt conform hetgeen bij de subsidieverlening, en indien van toepassing in het toezichtarrangement, is bepaald.
Exploitatiesubsidies mogen niet worden aangewend voor de vorming van een reserve of het vormen van of opnemen in eigen vermogen.Slotbepalingen
Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2010 en wordt gepubliceerd in het Verordeninenblad bedrijfsorganisatie. Dit besluit kan worden aangehaald als Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010.
Het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 13 november 2007, inhoudende afspraken betreffende het verstrekken van projectbijdrage en exploitatiesubsidies blijft van kracht op subsidies welke zijn aangevraagd vóór 1 augustus 2010.
Zoetermeer, 6 juli 2010
Voor het bestuur,
voorzitter