Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wettelijk kader
2.1. Algemeen
2.2. Bekendmaking, mededeling en kennisgeving
2.3. Openbaarmaking
3. Uitgangspunten van het publicatiebeleid van het college
3.1. Transparantie
3.2. Gelijkheidsbeginsel
3.3. Preventieve werking
4. Openbaarmaken van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
4.1. Algemeen
4.2. Belanghebbenden
5. Kennisgevingen en mededelingen van besluiten
6. Beleidsstukken en overige informatie
6.1. Overige documenten
6.2. Geen openbaarmaking
7. Communicatiekanalen
8. Algemene slotbepalingen
8.1. Aanpassing en herziening
8.2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels openbaarmaking OPTA

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2013.
Beleidsregels openbaarmaking OPTA Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1. Inleiding
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft als bestuursorgaan de verantwoordelijkheid en de plicht om bestuurlijke informatie bekend en openbaar te maken. In deze beleidsregels wordt de werkwijze van het college inzake de openbaarmaking van besluiten en beleidsmatige documenten inzichtelijk gemaakt voor belanghebbenden. Vastgesteld wordt op welke wijze besluiten en documenten openbaar gemaakt worden, wat ter grondslag ligt aan publicatie in de Nederlandse Staatscourant en de website van OPTA. Uitgangspunten van openbaarmaking zijn enerzijds het voldoen aan de algemene wettelijke verplichtingen inzake bekendmaking en mededeling en anderzijds het beleid inzake afwegingen door het college van OPTA met betrekking tot (actieve) openbaarmaking.
2. Deze beleidsregels worden extern bekend gemaakt door plaatsing ervan in de Staatscourant en op de website van OPTA 1 .
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
2. Wettelijk kader
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
2.1. Algemeen
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
3. Het juridisch kader voor het publicatiebeleid van het college wordt beheerst door de regels uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) en de Postwet . Binnen dit juridisch kader voert het college enerzijds zijn algemene wettelijke verplichtingen aangaande bekendmaking en mededeling van besluiten uit, waarvan sommige volgens de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure tot stand komen (‘openbare kennisgeving’ en ‘persoonlijke kennisgeving aan belanghebbenden’) en anderzijds een beleid inzake afwegingen die het college maakt met betrekking tot actieve openbaarmaking. In paragraaf 2.2 wordt aangegeven op grond van welke wetsartikelen het college voldoet aan de wettelijke verplichtingen van bekendmaking, mededeling en kennisgeving.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
2.2. Bekendmaking, mededeling en kennisgeving
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
‘1. De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.
2. Indien de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als voorzien in het eerste lid, geschiedt zij op een andere geschikte wijze.’
5. Artikel 3:42, eerste lid, Awb luidt:
‘De bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.’
6. Artikel 3:43, eerste lid, Awb luidt:
‘Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Aan een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 wordt in ieder geval mededeling gedaan indien van het advies wordt afgeweken.’
7. Artikel 3:44, eerste lid, Awb luidt:
‘Indien bij de voorbereiding van het besluit toepassing is gegeven aan afdeling 3.4, geschiedt de mededeling, bedoeld in artikel 3:43, eerste lid:
a. met overeenkomstige toepassing van de artikelen 3:11 en 3:12, eerste of tweede lid, en derde lid, onderdeel a, met dien verstande dat de stukken ter inzage liggen totdat de beroepstermijn is verstreken, en
b. door toezending van een exemplaar van het besluit aan degenen die over het ontwerp van het besluit zienswijzen naar voren hebben gebracht.’
‘1. Voorafgaand aan het ter inzage leggen geeft het bestuursorgaan in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud.
2. Indien het een besluit van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan betreft, wordt de kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant geplaatst, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.’
9. Artikel 6b.1, eerste lid, Tw luidt:
‘Op de voorbereiding van een besluit van het college als bedoeld in de artikelen 6.2, 6a.2, 6a.3, 6a.16 en 6a.18, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.’
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
2.3. Openbaarmaking
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
10. Artikel 3, eerste lid, Wob luidt:
‘Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.’
11. Artikel 3, vijfde lid, Wob luidt:
‘Een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.’
12. Artikel 8, eerste lid, Wob luidt:
‘Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.’
13. Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, Wob luidt:
‘Geen informatie wordt verstrekt voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.’
14. Ingevolge artikel 10, tweede lid, Wob, voor zover hier van belang, blijft het niet verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
15. Artikel 18.7, vijfde lid, Tw luidt:
‘Met het oog op het bevorderen van een open en concurrerende markt in de elektronische communicatiesector maakt het college informatie met betrekking tot aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten op een door het college te bepalen wijze bekend voor zover die informatie verband houdt met bij of krachtens hoofdstukken 4 tot en met 9 en 11 van deze wet opgelegde verplichtingen. Van gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt geen mededeling gedaan.’
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
3. Uitgangspunten van het publicatiebeleid van het college
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
3.1. Transparantie
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
16. OPTA streeft er naar een efficiënte toezichthouder te zijn met openheid over haar maatschappelijke functie en zichtbaarheid van haar maatschappelijke rol. Openheid over deze rol betekent concreet dat marktpartijen op de elektronische communicatiemarkt en postmarkt, consumenten en het algemeen publiek duidelijk weten wat OPTA doet, waarom en hoe OPTA dat doet en wat de effecten van het handelen zijn.
17. De grondslag van het actieve publicatiebeleid van het college ligt behalve in de wetgeving ook besloten in het streven van de overheid om de transparantie van het beleid en de uitvoering daarvan door bestuursorganen te vergroten. Transparantie verschaft duidelijkheid en/of voorzienbaarheid van het recht, rechtstoepassing en de procedures van het college.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
3.2. Gelijkheidsbeginsel
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
18. Ook het gelijkheidsbeginsel bij het nemen van besluiten wordt gediend door het publicatiebeleid van het college. Besluiten worden immers inzichtelijk gemaakt voor belanghebbenden, die in gelijke gevallen het college op diens handelingen kunnen attenderen.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
3.3. Preventieve werking
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
19. Bovendien kan het publicatiebeleid een stimulans zijn om de regels na te leven en zo een preventieve werking hebben voor wetsovertredingen.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
4. Openbaarmaken van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
4.1. Algemeen
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
20. De wettelijke grondslag voor het actieve openbaarmakingbeleid van het college ligt besloten in de Wet openbaarmaking van bestuur . De Wet openbaarheid van bestuur bepaalt in artikel 8 dat bestuursorganen uit eigen beweging informatie dienen te verschaffen wanneer deze in het belang is van een goede en democratische besluitvorming.
21. Het college neemt daarbij de eisen die de Wob stelt tot uitgangspunt. Bedrijfsvertrouwelijke of persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt. Bedrijfsnamen van overtreders vallen niet onder deze vertrouwelijke gegevens en worden wel openbaar worden gemaakt, tenzij het college op zwaarwichtige gronden anders besluit.
Daarnaast kan eenieder op basis van de Wet openbaarheid bestuur een verzoek tot inzage van informatie richten tot het college. Een dergelijk verzoek wordt, mits voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, door het college ingewilligd met inachtneming van de uitzonderingsgronden die uit deze wet voortvloeien.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
4.2. Belanghebbenden
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
22. Het college stelt de belanghebbenden door middel van een vooraankondiging op de hoogte van zijn voornemens om een besluit openbaar te maken. Daarbij worden de belanghebbenden verzocht om aan te geven welke informatie zij als vertrouwelijk in de zin van artikel 10 Wob beschouwen. Hierna zal het college een beslissing nemen en na twee weken overgaan tot (gedeeltelijke) openbaarmaking van het besluit. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen tegen het besluit tot openbaarmaking van het college. Als ze openbaarmaking willen voorkomen, dienen ze een voorlopige voorziening van de rechter te vragen.
22a. In geval van sanctiebesluiten, met inbegrip van de beslissingen op bezwaar, neemt het college in zijn sanctiebesluit ook een beslissing over de openbaarmaking van het bewuste sanctiebesluit. Tegelijk met de toezending van het sanctiebesluit zendt het college aan degene die het college in het sanctiebesluit als overtreder aanmerkt ook een openbare versie van het sanctiebesluit. In deze openbare versie worden bedrijfsvertrouwelijke informatie en de namen van natuurlijke personen onleesbaar gemaakt. Degene die het college als overtreder aanmerkt, krijgt de gelegenheid om binnen vijf werkdagen aan te geven of er volgens hem andere gegevens als bedrijfsvertrouwelijk moeten worden aangemerkt. Vervolgens stelt het college degene die hij als overtreder aanmerkt in kennis van het moment waarop hij zijn sanctiebesluit zal publiceren, waarbij, voorafgaand aan de feitelijke publicatie, een termijn van twee weken wordt gegund om middels een verzoek om een voorlopige voorziening tegen de publicatie op te komen.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
5. Kennisgevingen en mededelingen van besluiten
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
23. Op basis van de Telecommunicatiewet en de Awb is het college in een aantal gevallen verplicht om kennisgeving of mededeling te doen van zijn besluiten in de Nederlandse Staatscourant. De openbare versie van de integrale tekst van deze besluiten wordt op de website van OPTA gepubliceerd. In de bijlage , geheten ‘Lijst van openbaarmaking besluiten en overige documenten OPTA’ staat dit overzichtelijk weergegeven per besluit.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
6. Beleidsstukken en overige informatie
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
6.1. Overige documenten
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
24. Gelet op de uitgangspunten, genoemd onder paragraaf 3, voert OPTA een actief extern communicatiebeleid met persberichten, persconferenties, speeches, interviews, bijeenkomsten en deelname aan radio- en televisieprogramma’s, internetfora en overige media. Het openbaarmakingbeleid betreft dus ook beleidsstukken en andere documenten, zoals:
Consultatiedocumenten
Corporate uitingen
Gerechtelijke uitspraken
Correspondentie
Onderzoeken
Pers- en nieuwsberichten
Presentaties
25. Daarnaast leidt institutionele samenwerking ook tot gezamenlijke publicaties met derden, zoals toezichthouders, ministeries, (inter)nationale samenwerkingsverbanden en overige organisaties.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
6.2. Geen openbaarmaking
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
26. Het college maakt boeterapporten, waarschuwingen en vooraankondigingen niet openbaar, tenzij het college op zwaarwichtige gronden anders besluit. De reden hiervoor is dat dit producten zijn waarbij het onderzoek vaak nog niet geheel is afgerond. Openbaarmaking kan dan onnodig schadelijk zijn voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Bovendien kan het teveel prijsgeven van de methode van onderzoek van het college, wat het belang van toezicht schaadt.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
7. Communicatiekanalen
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
27. Een overzicht van alle openbaar te maken documenten is te vinden in de bijlage : ‘Lijst van openbaarmaking besluiten en overige documenten OPTA’. Daarbij staat aangegeven via welke communicatiekanalen elk document openbaar wordt gemaakt.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
8. Algemene slotbepalingen
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
8.1. Aanpassing en herziening
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
28. Deze beleidsregels bevatten het OPTA-beleid inzake de openbaarmaking van besluiten en andere documenten. Het college behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor daarin wijzigingen aan te brengen. Toepassing van deze beleidsregels in de praktijk en voortschrijdend inzicht zullen zo nodig tot aanpassing of herziening ervan leiden.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
8.2. Inwerkingtreding
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
29. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Staatscourant.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
voorzitter.