Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ – strekking van de regeling
+ – definities –
+ – ontheffingsverzoek –
+ – ontheffing gelijkluidendheid programmatitels aan toegestane nevenactiviteiten –
+ – slotbepaling –
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ontheffingen nevenactiviteiten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van het Commissariaat voor de Media van 19 februari 2008 houdende beleidsregels omtrent verlening van ontheffingen publieke omroep van het bepaalde in het tweede lid van artikel 52 van de Mediawet in verband met gelijkluidendheid programmaonderdeeltitel met nevenactiviteiten publieke omroep (Beleidsregels ontheffingen programmatitel nevenactiviteiten publieke omroep)
Het Commissariaat voor de Media,
gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet;
gelet op artikel 4:81 (en 5:16) van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 februari 1988 (Stcrt. 49);
besluit:
Artikel 1
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet ;
b. het besluit: het Mediabesluit ;
c. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media;
d. ontheffing: ontheffing op grond van artikel 52, derde lid, van de Mediawet van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 52, tweede lid, van de Mediawet;
e. omroepinstelling: instelling die zendtijd heeft verkregen;
f. programmatitel: de titel van een programmaonderdeel;
g. de beleidsregels: de Beleidsregels Nevenactiviteiten 2007 ;
h. nevenactiviteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de wet.
1.
De omroepinstelling stelt het Commissariaat bij de indiening van het verzoek tot ontheffing alle relevante bescheiden ter beschikking. Van overeenkomsten met derden dienen afschriften van ondertekende exemplaren te worden overgelegd.
2.
De omroepinstelling dient het verzoek om ontheffing, zoals bedoeld in artikel 4, gelijktijdig in met de melding van de nevenactiviteit, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de beleidsregels.
1.
Van een bijzonder geval in de zin van artikel 52, derde lid, van de wet in de zin van dit artikellid is sprake indien een programmatitel een gelijkluidende of nagenoeg gelijkluidende naam heeft als een product of dienst die wordt geëxploiteerd in het kader van een toegestane nevenactiviteit zoals bedoeld in artikel 57a, eerste lid, van de wet.
2.
Indien de omroepinstelling naar genoegen van het Commissariaat heeft aangetoond dat sprake is van een bijzonder geval in de zin van het eerste lid worden in de te verlenen ontheffing in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld:
a. de activiteit is een toegestane nevenactiviteit; en
b. eventuele derden waarmee de omroepinstelling in het kader van de nevenactiviteit een samenwerkingsverband is aangegaan mogen het betreffende programmaonderdeel niet sponsoren.
3.
Het eerste en tweede lid zijn ook van toepassing op een nevenactiviteit die uit niet meer bestaat dan de licentieverlening van een auteurs- of merkrecht op een programmatitel aan een derde indien en voor zover deze separaat als nevenactiviteit bij het Commissariaat is gemeld.
4.
De omroepinstelling dient er voor zorg te dragen dat eventuele aanhakende reclame voor de in het eerste lid bedoelde nevenactiviteit wordt voorkomen.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 maart 2008.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels ontheffingen nevenactiviteiten.
3.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media ,
Voorzitter
Commissaris