{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ – strekking van de regeling –
+ – definities –
+ – ontheffingsverzoek –
Artikel 4
+ – slotbepaling –
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 augustus 2018. U leest nu de tekst die gold op 28 augustus 2018.
Regeling van het Commissariaat voor de Media van 12 juni 2008 houdende beleidsregels omtrent de verlening van ontheffingen commerciële omroep van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet in verband met de vermeldingen en vertoningen van de eigen naam of het merk van een bedrijf in een programmanaam (Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 71m, derde lid, van de Mediawet;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet ;
b. het besluit: het Mediabesluit ;
c. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media;
d. ontheffing: ontheffing op grond van artikel 71m, derde lid, van de Mediawet van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet;
e. omroepinstelling: een commerciële omroepinstelling;
f. zendernaam: de naam van een programma waarvoor toestemming zoals bedoeld in artikel 71a, eerste lid, van de Mediawet is of wordt verkregen.
1.
Een omroepinstelling kan een verzoek tot ontheffing van artikel 71m, eerste lid, van de Mediawet indienen met betrekking tot de vermelding of vertoning van een naam of merk in de zendernaam.
2.
De omroepinstelling stelt het Commissariaat bij de indiening van het verzoek tot ontheffing alle relevante bescheiden, waaronder het redactie- of programmastatuut, ter beschikking.
3.
De omroepinstelling geeft in haar ontheffingsverzoek inzicht in de wijze waarop de omroepinstelling haar (eind)verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud van het programma neemt.
4.
De omroepinstelling dient het verzoek tot ontheffing, zoals bedoeld in artikel 4, in uiterlijk een maand voor de uitzending van het programma waarop de ontheffing betrekking heeft.
1.
Van een bijzonder geval in de zin van artikel 71m, derde lid, van de wet in de zin van dit artikellid is sprake indien de eigen (handels)naam of eigen merk van de omroepinstelling in de zendernaam wordt vermeld of getoond.
2.
Aan de te verlenen ontheffing worden in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld:
a. de omroepinstelling opereert op basis van een redactie- of programmastatuut,
b. de zendernaam wordt neutraal in het programma getoond of vermeld, en,
c. met uitzondering van de reclamezendtijd wordt in het programma direct noch indirect naar producten, diensten of activiteiten van de omroepinstelling verwezen, tenzij dit is toegestaan op grond van het Besluit ontheffing zelfpromotie commerciële omroep .
1.
De regeling Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2007 wordt ingetrokken.
2.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.
4.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008.
Hilversum, 12 juni 2008
Commissariaat voor de Media, Voorzitter
Commissaris