Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Strekking van de regeling
+ Definities
+ Ontheffingsverzoek
Artikel 4
+ Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.
Besluit van het Commissariaat voor de Media van 8 mei 2007 houdende beleidsregels omtrent de verlening van ontheffingen commerciële omroep van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet in verband met de vermeldingen en vertoningen van de handelsnaam of een uitgave van een mediabedrijf in een programmanaam (Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2007)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 71m, derde lid, van de Mediawet;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet ;
b. het besluit: het Mediabesluit ;
c. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media;
d. ontheffing: ontheffing op grond van artikel 71m, derde lid, van de Mediawet van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet;
e. mediabedrijf: een onderneming die zich in hoofdzaak bezighoudt met de productie of verpakking van media-inhoud, en het verspreiden dan wel doen verspreiden van die media-inhoud aan het algemene publiek of delen daarvan;
f. omroepinstelling: een mediabedrijf dat een toestemming als bedoeld in artikel 71a van de Mediawet heeft verkregen;
g. zendernaam: de naam van een programma waarvoor toestemming zoals bedoeld in artikel 71a, eerste lid, van de Mediawet is of wordt verkregen.
1.
Een omroepinstelling kan een verzoek tot ontheffing van artikel 71m, eerste lid, van de Mediawet indienen met betrekking tot de vermelding of vertoning van de eigen handelsnaam of een eigen uitgave in de zendernaam.
2.
De omroepinstelling stelt het Commissariaat bij de indiening van het verzoek tot ontheffing alle relevante bescheiden, waaronder het redactie- of programmastatuut, ter beschikking.
3.
De omroepinstelling geeft in haar ontheffingsverzoek inzicht in de wijze waarop de omroepinstelling haar (eind)verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud van het programma neemt.
4.
De omroepinstelling dient het verzoek tot ontheffing, zoals bedoeld in artikel 4, in uiterlijk een maand voor de uitzending van het programma waar de ontheffing betrekking op heeft.
1.
Van een bijzonder geval in de zin van artikel 71m, derde lid, van de wet in de zin van dit artikellid is sprake indien de handelsnaam of een naam of (beeld)merk van een eigen uitgave van de omroepinstelling, in de zendernaam wordt vermeld of getoond.
2.
Van een bijzonder geval in de zin van artikel 71m, derde lid, van de wet in de zin van dit artikellid is geen sprake indien een naam of (beeld)merk van een sponsored magazine van de omroepinstelling in de zendernaam wordt vermeld of getoond.
3.
In de te verlenen ontheffing worden in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld:
a. het mediabedrijf opereert op basis van een redactie- of programmastatuut,
b. de zendernaam wordt neutraal in het programma getoond of vermeld, en,
c. met uitzondering van de reclamezendtijd wordt in het programma direct noch indirect naar de uitgave verwezen.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2007.
3.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media de voorzitter ,
de
commissaris