{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ – strekking van de regeling –
+ – definities –
+ – cultuuruitingen –
+ – ontheffingsverzoek –
+ – ontheffing programmatitels gesponsorde programmaonderdelen –
+ – slotbepaling –
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ontheffing programmatitel publieke omroep

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2016. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2016.
Regeling van het Commissariaat voor de Media van 19 februari 2008 houdende ontheffing van het bepaalde in de eerste volzin van het tweede lid van artikel 52 van de Mediawet in verband met cultuuruitingen en beleidsregels omtrent verlening van ontheffingen publieke omroep van het bepaalde in het tweede lid van artikel 52 van de Mediawet in verband met de vermelding en vertoning van een naam of (beeld)merk van een mediabedrijf in de programmatitel van een gesponsord programmaonderdeel (Beleidsregels ontheffing programmatitel publieke omroep)
Het Commissariaat voor de Media,
gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 52, derde lid, van de Mediawet;
besluit:
Artikel 1
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. film: een film die voor een zaal publiek is of wordt vertoond;
b. voorstelling: een dans-, muziek- of theatervoorstelling;
c. de wet: de Mediawet ;
d. het besluit: het Mediabesluit ;
e. BSPO: Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005 ;
f. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media;
g. ontheffing: ontheffing op grond van artikel 52, derde lid, van de Mediawet van het bepaalde in het artikel 52, tweede lid, eerste volzin, van de Mediawet;
h. omroepinstelling: instelling die zendtijd heeft verkregen;
i. programmatitel: de titel van een programmaonderdeel;
j. mediabedrijf: een onderneming die zich in hoofdzaak bezighoudt met de productie door een zelfstandige redactie van non commerciële media-inhoud, en het verspreiden dan wel doen verspreiden van die media-inhoud aan het algemene publiek of delen daarvan.
k. zelfstandige redactie: redactie die werkt op basis van een programma- of redactiestatuut waarin de redactionele identiteit en onafhankelijkheid is neergelegd.
1.
Aan instellingen die zendtijd hebben verkregen wordt ontheffing verleend, van het bepaalde in de eerste volzin van het tweede lid van artikel 52 van de Mediawet, voor het vermelden of vertonen van de titel van een boek, film of voorstelling in de titel van het programmaonderdeel, onder de voorwaarden dat:
a. het een cultureel programmaonderdeel betreft,dan wel een verslag is van het productieproces van een film of voorstelling;
b. het betreffende programmaonderdeel niet wordt gesponsord door de rechthebbenden op het boek, de film of de voorstelling; en
c. de omroepinstelling zich inspant om eventuele aanhakende reclame voor het boek, film of (theater)voorstelling te voorkomen.
2.
De in lid 1, onder b, van dit artikel gestelde voorwaarde geldt niet indien de rechthebbende op het boek, de film of de voorstelling een mediabedrijf is en er op grond van artikel 5 van deze regeling ontheffing is verleend voor het opnemen van de naam of (beeld)merk van het mediabedrijf in de titel van het programmaonderdeel.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 8, derde lid, van de BSPO kan een omroepinstelling een verzoek tot ontheffing van artikel 52, tweede lid, eerste volzin, van de Mediawet indienen met betrekking tot de vermelding en vertoning van een naam of (beeld)merk van een mediabedrijf in de programmatitel van een door dat mediabedrijf gesponsord programmaonderdeel.
2.
De omroepinstelling stelt het Commissariaat bij de indiening van het verzoek tot ontheffing alle relevante bescheiden, waaronder in ieder geval het programmastatuut, ter beschikking.
3.
De omroepinstelling geeft in haar ontheffingsverzoek inzicht in de wijze waarop de omroepinstelling haar (eind)verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud van het programmaonderdeel neemt.
4.
De omroepinstelling dient het verzoek tot ontheffing, zoals bedoeld in artikel 5, in uiterlijk twee weken voor de eerste uitzending van het programmaonderdeel waar de ontheffing betrekking op heeft.
1.
Van een bijzonder geval in de zin van artikel 52, derde lid, van de wet in de zin van dit artikellid is sprake indien in een programmatitel van een gesponsord programmaonderdeel een naam of (beeld)merk van het mediabedrijf dat het programmaonderdeel sponsort, of een herkenbaar deel daarvan, is verwerkt.
2.
In de te verlenen ontheffing worden in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld:
a. de naam of het (beeld)merk van het mediabedrijf wordt neutraal getoond of vermeld in de programmatitel;
b. de programmatitel wordt beperkt en neutraal in het programmaonderdeel getoond of vermeld, en,
c. de naam of het merk van het mediabedrijf wordt alleen beperkt in het programmaonderdeel als bronvermelding getoond of vermeld.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 maart 2008.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels ontheffing programmatitel publieke omroep.
3.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media ,
Voorzitter
Commissaris