Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Strekking van de regeling
+ Definities
+ Ontheffingsverzoek
+ Ontheffing programmatitels gesponsorde programmaonderdelen
+ Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 augustus 2018. U leest nu de tekst die gold op 28 augustus 2018.
Regeling van het Commissariaat voor de Media van 24 april 2007 houdende beleidsregels omtrent verlening van ontheffingen commerciële omroep van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet in verband met de vermelding en vertoning van een naam of (beeld)merk van een sponsor in de programmatitel van een gesponsord programmaonderdeel (Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 71m, derde lid, van de Mediawet;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet ;
b. het besluit: het Mediabesluit ;
c. BSCO: Beleidsregels sponsoring commerciële omroep 2005 ;
d. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media;
e. ontheffing: ontheffing op grond van artikel 71m, derde lid, van de Mediawet van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet;
f. omroepinstelling: commerciële omroepinstelling;
g. programmatitel: de (vormgeving van de) titel van een programmaonderdeel;
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 7, vierde lid, van de BSCO kan een omroepinstelling een verzoek tot ontheffing van artikel 71m, eerste lid, van de Mediawet indienen met betrekking tot de vermelding en vertoning van een naam of (beeld)merk van een sponsor in de programmatitel van een gesponsord programmaonderdeel.
2.
De omroepinstelling stelt het Commissariaat bij de indiening van het verzoek tot ontheffing alle relevante bescheiden, waaronder in ieder geval het programmastatuut, ter beschikking.
3.
De omroepinstelling geeft in haar ontheffingsverzoek inzicht in de wijze waarop de omroepinstelling haar (eind)verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud van het programmaonderdeel neemt.
4.
De omroepinstelling dient het verzoek tot ontheffing, zoals bedoeld in artikel 4, in uiterlijk twee weken voor de uitzending van het programmaonderdeel waar de ontheffing betrekking op heeft.
1.
Van een bijzonder geval in de zin van artikel 71m, derde lid, van de wet in de zin van dit artikellid is sprake indien in een programmatitel van een gesponsord programmaonderdeel een naam of (beeld)merk van de sponsor, of een herkenbaar deel daarvan, is verwerkt.
2.
In de te verlenen ontheffing worden in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld:
a. de naam of het (beeld)merk van de sponsor wordt neutraal getoond of vermeld in de programmatitel;
b. de programmatitel wordt beperkt en neutraal in het programmaonderdeel getoond of vermeld, en,
c. de naam van de sponsor wordt alleen beperkt in het programmaonderdeel als bronvermelding getoond of vermeld.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 mei 2007.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007.
3.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media ,
De
voorzitter
De
commissaris