Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Strekking van de regeling
+ Inhoudelijke toets
+ Procedure
+ Bijzondere gevallen en omstandigheden
+ Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het Commissariaat voor de Media van 10 maart 2009 houdende beleidsregels omtrent lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten (Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2009)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 7.11 en 7.12 van de Mediawet,
Gelet op artikel 2.64 van de Mediawet,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling zijn een nadere uitwerking van de wettelijke voorschriften die toestaan dat een lokale publieke media-instelling media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.
Artikel 2
De in artikel 2.61 van de Mediawet opgenomen eisen gelden ook voor de instelling die een aanvraag indient tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor het verzorgen van lokale media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.
Artikel 3
De gemeenten waarvoor het lokale media-aanbod bestemd is, liggen zoveel mogelijk in een samenwerkingsgebied zoals voorzien in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 667, 20 december 1984). Deze samenwerkingsgebieden kunnen de provinciegrens overschrijden.
Artikel 4
Het verzorgingsgebied waarvoor het lokale media-aanbod bestemd is
a. bestaat uit bijeen liggende, aan elkaar grenzende gemeenten, binnen welk gebied het vanzelfsprekend wordt geacht dat één lokale publieke media-instelling het lokale media-aanbod verzorgt;
b. wordt beschouwd als een sociale, culturele en geografische eenheid in die zin dat het door de inwoners ook daadwerkelijk als een streek wordt ervaren;
c. benadert voor wat betreft zowel de oppervlakte als het aantal inwoners niet de omvang van een in artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder b van de Mediawet bedoelde deel van een provincie.
a. De aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ten behoeve van lokaal media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten dient voldoende gemotiveerd te zijn.
b. De aanwijzingsaanvraag in het kader van een samenvoeging van verzorgingsgebieden moet door de desbetreffende lokale publieke media-instellingen gezamenlijk worden ingediend.
c. De aanwijzingsaanvraag dient de instemming te hebben van de betrokken programmabeleidbepalende organen.
a. De lokale publieke media-instellingen in omliggende gemeenten worden op de hoogte gebracht van de desbetreffende aanwijzingsaanvraag en zij worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.
b. Burgemeester en wethouders van de gemeente(n) ten behoeve waarvan de betrokken lokale publieke media-instelling reeds is aangewezen worden op de hoogte gebracht van de aanwijzingsaanvraag en zij worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.
c. De regionale publieke media-instelling van de provincie waarin de samenvoeging van de verzorgingsgebieden plaatsvindt wordt op de hoogte gebracht van de aanwijzingsaanvraag en zij wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken.
Artikel 7
Indien de in artikel 6 genoemde betrokkenen niet binnen acht weken na ontvangst van de kennisgeving van de aanwijzingsaanvraag anders hebben bericht, worden zij geacht geen bedenkingen te hebben tegen de toewijzing van zendtijd.
Artikel 8
In bijzondere gevallen en naar aanleiding van bijzondere omstandigheden kan het Commissariaat afwijken van de in artikel 2 bedoelde criteria ten behoeve van de inhoudelijke toets.
a. Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 maart 2009;
b. Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt is de Beleidslijn Lokale Omroep voor meerdere gemeenten van 2 oktober 2003 ingetrokken;
c. Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009;
d. Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
10 maart 2009
Commissariaat voor de Media ,
Voorzitter
Commissaris