Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ strekking van de regeling
+ inhoudelijke toets
+ procedure
+ bijzondere gevallen en omstandigheden
+ slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten (Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 2.64, 7.11 en 7.12 van de Mediawet 2008;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels vastgesteld in dit besluit vormen een nadere uitwerking van de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage , en die toestaan dat een lokale publieke media-instelling media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.
1.
Het verzorgingsgebied waarvoor het lokale media-aanbod bestemd is en dat twee of meer gemeenten omvat,
a. bestaat uit aan elkaar grenzende gemeenten, binnen welk gebied het vanzelfsprekend wordt geacht dat één lokale publieke media-instelling het lokale media-aanbod verzorgt;
b. benadert voor wat betreft zowel oppervlakte als aantal inwoners niet de omvang van een deel van een provincie zoals bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder b van de Mediawet 2008.
2.
Aan het vereiste opgenomen in het eerste lid onder a, wordt geacht te zijn voldaan indien het verzorgingsgebied ligt in een samenwerkingsgebied zoals voorzien in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 667, 20 december 1984), welk gebied de provinciegrens kan overschrijden of indien het verzorgingsgebied wordt beschouwd als een sociale, culturele en geografische eenheid in die zin dat het door de inwoners ook daadwerkelijk als een streek wordt ervaren.
a. De aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ten behoeve van lokaal media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten dient voldoende gemotiveerd te zijn en de instemming te hebben van het betrokken programmabeleidbepalende orgaan.
b. De aanwijzingsaanvraag als bedoeld onder a. in het kader van een samenvoeging van verzorgingsgebieden waarvoor reeds lokale media-instellingen zijn aangewezen geschiedt met instemming van de betrokken lokale publieke media-instellingen en met instemming van de betrokken programmabeleidbepalende organen.
a. De raden van de gemeenten waarop de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ten behoeve van lokaal media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten betrekking heeft brengen gezamenlijk een advies uit als bedoeld in artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet 2008.
b. Aan het vereiste van het uitbrengen van een gezamenlijk advies wordt geacht te zijn voldaan indien:
de betrokken gemeenteraden hun advisering met elkaar afstemmen in die zin dat elke betrokken gemeenteraad in zijn advies opneemt er kennis van te hebben en er rekening mee te houden dat het een aanwijzingsaanvraag betreft voor het verzorgen van lokale media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten;
de desbetreffende adviezen betrekking hebben op een identiek samengesteld programmabeleidbepalend orgaan;
de desbetreffende adviezen eensluidend zijn.
a. Het Commissariaat stelt de lokale publieke media-instellingen in de gemeenten die grenzen aan de gemeenten waarop de aanwijzingsaanvraag betrekking heeft op de hoogte van de aanwijzingsaanvraag voor het verzorgen van lokale media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.
b. Het Commissariaat stelt de regionale publieke media-instelling van de provincie waarin de gemeenten liggen waarop de aanwijzingsaanvraag betrekking heeft op de hoogte van de aanwijzingsaanvraag voor het verzorgen van lokale media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.
Artikel 6
In bijzondere gevallen en naar aanleiding van bijzondere omstandigheden kan het Commissariaat afwijken van de in artikel 2 bedoelde criteria ten behoeve van de inhoudelijke toets.
a. Deze regeling treedt in werking 4 weken na de datum van publicatie daarvan in de Staatscourant;
b. Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt zijn de Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2009 ingetrokken;
c. Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012;
d. Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
3 juli 2012
Commissariaat voor de Media,
voorzitter.
commissaris.