Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Economische Zaken;
b. verzoeker: de indiener van een verzoek om kostenvergoeding of diens rechtsopvolger;
c. Tijdelijke regeling: Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8 ;
d. kavel A7: een kavel zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Tijdelijke regeling (ongeclausuleerd kavel);
e. kavel A8: een kavel zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Tijdelijke regeling (geclausuleerd kavel).
Artikel 2
De minister kent desgevraagd een kostenvergoeding toe aan degene die een aanvraag voor een vergunning voor kavel A7, kavel A8 of kavels A7 en A8 heeft gedaan overeenkomstig de Tijdelijke regeling , tenzij deze aanvraag voor het tijdstip waarop de Tijdelijke regeling is ingetrokken is afgewezen op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder f, van de Telecommunicatiewet of buiten behandeling is gesteld op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 4 van de Tijdelijke regeling.
1.
Kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien het directe kosten betreffen die de verzoeker noodzakelijkerwijs voor het tijdstip van intrekking van de Tijdelijke regeling heeft gemaakt en betaald om een aanvraag voor een vergunning voor kavel A7, kavel A8 of kavels A7 en A8 te doen, voor zover deze kosten redelijk zijn.
2.
Kosten als bedoeld in het eerste lid die na het tijdstip van de intrekking van de Tijdelijke regeling zijn gemaakt en betaald, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen indien voor het tijdstip van intrekking door middel van een schriftelijke overeenkomst verplichtingen zijn aangegaan tot het betalen van deze kosten.
3.
Voor vergoeding komen in aanmerking de kosten van:
a. de notariële verklaring;
b. de bankgarantie respectievelijk de overboeking van de waarborgsom;
c. de toestemming van het Commissariaat voor de media, voor zover deze met het oog op deze aanvraag is gevraagd;
d. uittreksels uit het handelsregister;
e. koeriersdiensten;
f. opstelling van de aanvraag;
g. advisering ten behoeve van de aanvraag.
4.
Onder directe kosten worden in elk geval niet verstaan:
a. de kosten van voorbereiding van de ingebruikname van bij de uitgifte te verkrijgen frequentieruimte;
b. financieringskosten;
c. derving van inkomsten en winst.
5.
De kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien en voor zover de verzoeker die de kosten heeft gemaakt, deze omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.
1.
Een verzoek om kostenvergoeding wordt schriftelijk gedaan, is gericht aan de minister en wordt ingediend bij Agentschap Telecom, Postbus 450, 9700 AL Groningen op een zodanig tijdstip dat het uiterlijk op 1 oktober 2009 wordt ontvangen door Agentschap Telecom.
2.
Een verzoek dat na 1 oktober 2009 wordt ontvangen door Agentschap Telecom wordt niet in behandeling genomen.
3.
Indien het verzoek betrekking heeft op kosten als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder f of g, doet de indiener voor de personele kosten opgave van de bestede tijd en de salariskosten per uur.
4.
Indien het verzoek betrekking heeft op een bedrag van minder dan € 2.500,– wordt door middel van facturen of opgaven aannemelijk gemaakt dat de kosten waarvoor vergoeding wordt gevraagd daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald.
5.
Indien het verzoek betrekking heeft op een bedrag van ten minste € 2.500,–. wordt bij het verzoek een accountantsverklaring volgens een bij Agentschap Telecom te verkrijgen model gevoegd waaruit blijkt dat de kosten waarvoor vergoeding wordt gevraagd daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald.
6.
Alsdan komen naast de kosten, bedoeld in artikel 3, de kosten voor de accountantsverklaring als bedoeld in het tweede lid voor kostenvergoeding in aanmerking, voor zover zij redelijk zijn.
Artikel 5
De minister bevestigt de ontvangst van het verzoek om kostenvergoeding binnen twee weken na ontvangst.
Artikel 6
De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst op een verzoek en deelt deze beslissing schriftelijk aan verzoeker mede.
Artikel 7
Betaling van de toegekende kostenvergoeding zal geschieden binnen vier weken na de beslissing op het verzoek.
Artikel 8
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
Artikel 9
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 juli 2009
De
Staatssecretaris