Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Achtergrond
1.2. Loslaten beleisen
1.3. Proces
2. Wettelijk kader
3. Toetsing aanvragen korte informatienummers
3.1. Verwezenlijken van het voorgenomen gebruik
3.2. Vereisten en criteria
4. Verplichtingen nummerhouders die reeds nummers in bezit hebben
5. Algemene slotbepalingen
5.1. Inherente afwijkingsbevoegdheid
5.2. Aanpassing en herziening
5.3. Overige beleidsregels
5.4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels inzake uitgiftebeleid korte informatienummers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels inzake uitgiftebeleid korte informatienummers
1.1. Achtergrond
De Autoriteit Consument en Markt kent op grond van artikel 4.2 Telecommunicatiewet (hierna: Tw) nummers toe. Artikel 4.3 Tw bevat de limitatief opgesomde dwingende en facultatieve weigeringsgronden. Gelet op artikel 4.7, vierde lid, onderdeel c, Tw kan een weigeringsgrond ook een grond vormen voor de Autoriteit Consument en Markt om de toekenning van een nummer op te schorten of in te trekken. De Autoriteit Consument en Markt geeft in de onderhavige beleidsregels nader invulling aan haar taken en bevoegdheden die verband houden met de toekenning en intrekking van korte informatienummers (0800-/090x-nummers).
Het college heeft in 1998 beleisen vastgesteld voor de toekenning van korte informatienummers. 1. De beleisen vormen een instrument om deze schaarse nummers efficiënt te beheren en te voorkomen dat de voorraad nummers niet snel uitgeput raakt. In 2001 zijn de beleisen verlaagd. 2. In 2007 zijn de beleisen nogmaals verlaagd. 3. Uit de Schaarsterapportages van 2008 en 2009 4. blijkt dat de uitgiftepercentages van de verschillende reeksen laag zijn, zodat er nog voldoende korte informatienummers beschikbaar zijn. Daarnaast blijkt uit de rapportages dat de vraag naar korte informatienummers zelfs na de verlaging van de beleisen in 2007 significant is afgenomen. 5. Los van deze constatering blijkt ook dat partijen niet meer korte informatienummers aanvragen dan bijvoorbeeld lange informatienummers.
1.2. Loslaten beleisen
Gelet op het feit dat er thans geen sprake is van dreigende uitputting van de voorraad korte informatienummers, is het wenselijk dat de Autoriteit Consument en Markt haar uitgiftebeleid ten aanzien van korte informatienummers herziet. De beleisen voor korte informatienummers worden losgelaten. Een mogelijk gevolg van het loslaten van de beleisen is dat nummers worden aangevraagd ten behoeve van voorraad en dat deze dus niet worden gebruikt. Het gevolg daarvan is dat, in tegenstelling tot de huidige trend, de voorraad korte informatienummers op korte termijn uitgeput kan raken. Er zou dan geen sprake zijn van efficiënt beheer en doelmatig gebruik van deze nummers. De beleisen worden daarom vervangen door een controle op het verwezenlijken van het voorgenomen gebruik van korte informatienummers. De administratieve lasten voor nummerhouders zullen als gevolg hiervan aanzienlijk afnemen. Nummerhouders zullen immers niet meer worden geconfronteerd met de periodieke verplichting om verkeersgegevens op te leveren ter onderbouwing van de beleisen en ook niet meer met (herhaaldelijke) toekenningen voor bepaalde duur en daarmee gepaard gaande kosten.
1.3. Proces
Op 21 juli 2010 heeft het college zijn voorgenomen beleidsregels gepubliceerd. Daarop is gereageerd door Allfree BV, Belfabriek, BTG, Byteplanet BV, KPN, OrcaGroup, Sensemakers, Superfoon BV, Telefuture Groep, TelServ BV, The Sound of Data en Ziggo BV. Voor een overzicht van de door deze partijen naar voren gebrachte zienswijzen en de beoordeling hiervan verwijst de Autoriteit Consument en Markt naar de Nota van Bevindingen, die als bijlage bij deze beleidsregels is opgenomen.
De reacties op de consultatie hebben niet geleid tot aanpassing van het beleidsvoornemen.
‘1. Een toekenning wordt geweigerd, indien:
b. de toekenning in strijd is met het desbetreffende nummerplan of een op grond van artikel 4.2, vijfde lid, vastgestelde aanwijzing;
(...);
2. Een toekenning kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:
Artikel 4.7 Tw luidt:
‘(...)
a. op grond van de aanvraag redelijkerwijs niet is te verwachten dat het voorgenomen gebruik binnen een jaar, of binnen een bij ministeriële regeling voor bij die regeling aan te wijzen categorieën van nummers te bepalen kortere termijn, wordt verwezenlijkt;
b. het in de aanvraag omschreven voorgenomen gebruik de toekenning van de gevraagde hoeveelheid nummers niet rechtvaardigt;
(...)
e. het in de aanvraag omschreven voorgenomen gebruik de toekenning van de gevraagde nummers niet noodzakelijk maakt.
(...)’
4. Een toekenning kan door het college worden opgeschort voor een door het college te bepalen termijn of worden ingetrokken, indien:
(...)
Artikel 3 Regeling beperking toekenning nummers luidt:
c. de nummerhouder niet meer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor toekenning van dat nummer.’
‘1. De toekenning van korte informatienummers, niet zijnde geharmoniseerde nummers, en viercijferige carrierselectienummers, kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien op grond van de aanvraag te verwachten is dat het voorgenomen gebruik daarvan niet binnen zes maanden wordt verwezenlijkt.
(...)’
Artikel 13 Machtigingsrichtlijn 6. luidt:
‘De lidstaten kunnen de betrokken instantie toestaan de gebruiksrechten voor radiofrequenties of nummers of rechten om faciliteiten te installeren op, boven of onder openbare of particuliere eigendom, te onderwerpen aan vergoedingen die ten doel hebben een optimaal gebruik van deze middelen te waarborgen. De lidstaten zorgen ervoor dat deze vergoedingen objectief gerechtvaardigd, transparant en niet-discriminerend zijn en in verhouding staan tot het beoogde doel en zij houden rekening met de doelstellingen van artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).’
3.1. Verwezenlijken van het voorgenomen gebruik
Om de schaarse reeksen korte informatienummers efficiënt te beheren en doelmatig te gebruiken, wordt de uitgifte van deze nummers getoetst op het verwezenlijken van het voorgenomen gebruik daarvan. De nummerhouder is verplicht het voorgenomen gebruik van een kort informatienummer binnen zes maanden na toekenning te verwezenlijken. 7.
3.2. Vereisten en criteria
Voor de beoordeling van een aanvraag voor een kort informatienummer dient de Autoriteit Consument en Markt over bepaalde informatie te beschikken. Bij een aanvraag voor een kort informatienummer dient de aanvrager in ieder geval de volgende informatie te verstrekken:
? of hij eerder een kort informatienummer 8. heeft aangevraagd;
? zo ja, of het eerder aan hem toegekende nummer in gebruik is;
? zo nee, waarom hij een nieuwe aanvraag indient terwijl het eerder aan hem toegekende nummer nog niet in gebruik is;
? welke dienst met het aangevraagde nummer wordt aangeboden; en
? welk tarief voor het nummer bij de beller in rekening zal worden gebracht.
De Autoriteit Consument en Markt hanteert bij de beoordeling van de aanvraag de volgende toetsingscriteria:
1) De aanvrager dient op het aanvraagformulier aan te geven of hij het aangevraagde korte informatienummer 9. zelf zal gebruiken. Indien de aanvrager het nummer niet zelf zal gebruiken, dient hij aan te geven wie het nummer zal gebruiken. 10. Tevens dient de aanvrager op het aanvraagformulier de dienst te omschrijven die met het nummer zal worden geboden. Daarnaast ziet de Autoriteit Consument en Markt er op toe dat per dienst één nummer wordt gebruikt. 11.
2) Als een aanvrager reeds beschikt over een kort informatienummer 12. kan de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager verzoeken aan te tonen dat dit nummer daadwerkelijk wordt gebruikt. Als een eerder toegekend nummer niet in gebruik is, wordt de aanvraag afgewezen op grond van artikel 4.3, tweede lid, sub b, Tw.
Als aan alle vereisten is voldaan, wordt het aangevraagde nummer voor onbepaalde tijd toegekend. Als de aanvrager niet aan de eisen voldoet, wordt de aanvaag afgewezen.
4. Verplichtingen nummerhouders die reeds nummers in bezit hebben
Voor nummerhouders aan wie op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregels korte informatienummers voor bepaalde tijd zijn toegekend, vervalt vanaf dat moment de verplichting om aan de beleisen te voldoen. Wel geldt voor deze nummerhouders onverkort de verplichting dat het gebruik van de aan hen toegekende korte informatienummers binnen zes maanden na toekenning moet zijn verwezenlijkt. Daarnaast dienen deze nummerhouders voor het verstrijken van de termijn van de toekenning voor bepaalde tijd een beschikking voor onbepaalde tijd aan te vragen.
5.1. Inherente afwijkingsbevoegdheid
Het college kan in bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht, van dit beleid afwijken.
5.2. Aanpassing en herziening
Deze beleidsregels bevatten het beleid van de Autoriteit Consument en Markt inzake de uitgifte van korte informatienummers. De Autoriteit Consument en Markt houdt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor wijzigingen aan te brengen in deze beleidsregels. Toepassing van deze beleidsregels in de praktijk en voortschrijdend inzicht zullen zo nodig tot aanpassing of herziening ervan leiden.
5.3. Overige beleidsregels
De Beleidsregels achtcijferige informatienummers 13. worden ingetrokken. De Beleidsregels uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers 14. en de Beleidsregels masscalling- en medianummers 15. blijven onverkort gelden.
5.4. Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Staatscourant.
Het
college
voorzitter.