Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Aanvraag vergunning en voorbereiding beschikking
+ Hoofdstuk 3. Beschikking inzake vergunningverlening
+ Hoofdstuk 4. Veiligheidszone
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels inzake toepassing Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op de artikelen 2, 3 en 6 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de artikelen 3:14, 4:2, tweede lid, en 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. vergunning
een vergunning als bedoeld in artikel 6.13 van het Waterbesluit;
b. installatie
een werk, niet zijnde een kabelleiding, een buisleiding, een schacht of een dijk;
c. minister
de Minister van Verkeer en Waterstaat.
2.
In deze beleidsregels wordt onder milieu mede verstaan: natuur.
Artikel 1a
Deze beleidsregels berusten op artikel 6.13 van het Waterbesluit.
Artikel 2
Deze beleidsregels betreffen de toepassing van de de artikelen 6.10, 6.11, eerste lid, en 6.22, eerste lid, van de Waterwet en 6.13 van het Waterbesluit op installaties in de exclusieve economische zone.
1.
Geen vergunning wordt verleend voor een installatie in een gebied dat voor andere functies wordt vrijgehouden.
2.
Tot een nader te bepalen tijdstip wordt geen vergunning verleend voor een installatie ten behoeve van de opwekking van elektriciteit met behulp van windturbines.
1.
Voor de beslissing op een aanvraag om vergunning tot het maken en behouden van een installatie zijn in elk geval de volgende door de aanvrager te verschaffen gegevens en bescheiden nodig:
a. de door middel van coördinaten aangegeven beoogde buitengrens van de installatie;
b. de aard en het ontwerp van de installatie;
c. gegevens over nut en noodzaak van de installatie in de exclusieve economische zone, tenzij uit een plan of gebiedsaanwijzing als bedoeld in artikel 5, blijkt dat nut en noodzaak reeds zijn afgewogen;
d. gegevens over de gevolgen voor rechtmatig gebruik van de zee door derden;
e. gegevens over de gevolgen voor het milieu;
f. een oprichtings- en constructieplan;
g. een onderhoudsplan;
h. een veiligheidsplan;
i. een verlichtingsplan;
j. een calamiteitenplan;
k. de beoogde gebruiksduur, en
l. een verwijderingsplan.
2.
Op de voorbereiding van een beschikking als bedoeld in het eerste lid, is in geval de aanvraag is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb , afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op een na dat tijdstip ingediende aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing
3.
De vergunning tot het maken en behouden van een installatie ten behoeve van de opwekking van elektriciteit kan mede betrekking hebben op kabelleidingen ten behoeve van de installatie.
4.
In geval een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, een installatie ten behoeve van de opwekking van elektriciteit met behulp van windturbines betreft is tevens een certificaat nodig van het ontwerp van de windturbines volgens het oprichtings- en constructieplan, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder f, afgegeven door een certificeringsbureau dat is geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten betreffende voor windturbines in aanmerking komende technische eisen bij de Raad voor Accreditatie of bij een accrediterende instantie die is erkend door een andere staat, aangesloten bij de Multilateral Agreement van de European cooperation for Accreditation.
Artikel 5
Bij de voorbereiding en de vaststelling van een beschikking inzake het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning wordt rekening gehouden met:
a. het behouden van mogelijkheden voor een doelmatig en veilig gebruik van de Noordzee door anderen dan de vergunninghouder,
b. de op de Noordzee betrekking hebbende onderdelen van de Nota Ruimte waarvoor het regeringsstandpunt op 27 april 2004 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is toegezonden (Kamerstukken II 2003/04, 29 435, nrs. 1-2), en
c. andere op de Noordzee betrekking hebbende plannen en gebiedsaanwijzingen op grond van de artikelen 4.1 en 4.6 van de Waterwet, de Wet ruimtelijke ordening , de Natuurbeschermingswet 1998 , de Flora- en faunawet en de Wet milieubeheer .
1.
De toepassing van de artikelen 6.11, eerste lid, en 6.22, eerste lid, van de Waterwet kan ertoe leiden dat aan een vergunning voorschriften worden verbonden met een overeenkomstige strekking als die van hoofdstuk 4 van de Mijnbouwwet en de daarop gebaseerde regelingen.
2.
De toepassing van de artikelen 6.11, eerste lid, en 6.22, eerste lid, van de Waterwet kan ertoe leiden dat aan een vergunning het voorschrift wordt verbonden dat financiële zekerheid wordt gesteld voor het nakomen van de verplichting de installatie te verwijderen als de installatie niet langer wordt gebruikt voor het doel waarvoor vergunning is verleend, of na verstrijken van de periode waarvoor vergunning is verleend.
Artikel 7
Aan een vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.
1.
De minister verbiedt in een gebied rondom een installatie, onder toepassing van artikel 6.10 van de Waterwet, de toegang tot een veiligheidszone, waarbij elk punt op de grens van de veiligheidszone ten hoogste 500 meter verwijderd is van een overeenkomstig punt op de buitengrens van de installatie.
2.
Het verbod is gericht tot wie niet uit hoofde van zijn wettelijke taak dan wel een vergunningvoorschrift toegang moet hebben tot de zone.
Artikel 9
De Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken met betrekking tot installaties in de exclusieve economische zone worden ingetrokken.
Artikel 10
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
Artikel 11
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister