{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Integriteitsbeoordeling verplicht bij opdrachten in BIBOB-sectoren
+ § 3. Wijze van integriteitsbeoordeling
+ § 4. Uitsluiting bij overheidsopdrachten
+ § 5. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 12 oktober 2011.
Beleidsregels voor de aanbestedende diensten op rijksniveau tot toetsing van de integriteit van gegadigden en hun onderaannemers bij aanbestedingen in de BIBOB-sectoren en tot nadere invulling van de uitsluitingsgronden (Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren)
Minister van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Algemene Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Financiën, van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 29, onder a tot en met g, van richtlijn 92/50/EEG, artikel 20, eerste lid, onder a tot en met g, van richtlijn 93/36/EEG artikel 24, onder a tot en met g, van richtlijn 93/37/EEG, en artikel 5, derde lid, aanhef en onder a en c van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. aanbestedende dienst: de departementale diensten die opdrachten verstrekken namens de ministers van Algemene Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Economische Zaken, van Financiën, van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
b. richtlijn 2004/18/EG: richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134);
c. Bao: het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten ;
d. overheidsopdracht: een overheidsopdracht als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van Bao, voor zover dit besluit gelet op de waarde van de opdracht van toepassing is;
e. raamovereenkomst: een raamovereenkomst als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van Bao;
f. dynamisch aankoopsysteem: een dynamisch aankoopsysteem als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van Bao.
g. gegadigde: de natuurlijke of rechtspersoon die meedingt naar een overheidsopdracht;
h. onderaannemer: de derde aan wie een deel van de opdracht in onderaanneming is of zal worden gegeven door de gegadigde, voorzover de waarde van dat deel van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de voor die werkzaamheden geldende drempelwaarde;
i. de Wet BIBOB: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ;
j. het Bureau: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
k. openbare procedure: een openbare procedure als bedoeld in artikel 1, onderdeel t van Bao;
l. niet-openbare procedure: een niet-openbare procedure als bedoeld in artikel 1, onderdeel u, van Bao;
m. concurrentiegerichte dialoog: een concurrentiegerichte dialoog als bedoeld in artikel 1, onderdeel v, van Bao;
n. onderhandelingsprocedure: een onderhandelingsprocedure als bedoeld in artikel 1, onderdeel x, van Bao.
Artikel 2
De aanbestedende dienst onderzoekt per voorgenomen:
a. verstrekking van een overheidsopdracht,
b. sluiting van een raamovereenkomst, of
c. instelling van een dynamisch aankoopsysteem,
die valt binnen een krachtens artikel 5, tweede lid, van de Wet BIBOB aangewezen sector of de gegadigde of zijn onderaannemer zich bevindt in één van de omstandigheden genoemd in artikel 45, eerste en derde lid, onder a tot en met g, van Bao.
1.
Ter uitvoering van artikel 2 eist de aanbestedende dienst van iedere gegadigde en zijn onderaannemer dat hij de in bijlage 1 bij deze beleidsregels opgenomen vragenlijst ingevuld en ondertekend overlegt uiterlijk bij het indienen van:
a. in een openbare procedure: de offerte;
b. in een niet-openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog of onderhandelingsprocedure: de aanvraag tot deelneming;
c. in een dynamisch aankoopsysteem: de indicatieve inschrijving.
2.
De aanbestedende dienst controleert enkel de juistheid van de op de vragenlijst verstrekte informatie van de vijf gegadigden die naar het oordeel van de aanbestedende dienst het meest in aanmerking komen om de overheidsopdracht uit te voeren, om de raamovereenkomst mee te sluiten of om een uitnodiging tot inschrijving te krijgen, en van hun onderaannemer, door hen te verplichten de op de vragenlijst vermelde bewijsmiddelen te overleggen.
Artikel 4
Indien de aanbestedende dienst op basis van het onderzoek als bedoeld in artikel 3:
a. een aanwijzing heeft dat de gegadigde waarmee de aanbestedende dienst de raamovereenkomst wil sluiten of aan wie de aanbestedende dienst voornemens is de overheidsopdracht te gunnen of een uitnodiging tot inschrijving te sturen, of zijn onderaannemer, zich bevindt in één van de omstandigheden, bedoeld in artikel 2, doch hij
b. over onvoldoende informatie beschikt om te onderbouwen dat die gegadigde of zijn onderaannemer zich bevindt in één van de omstandigheden, bedoeld in artikel 2,
vraagt hij het Bureau om een advies als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet BIBOB.
Artikel 5
Als een delict dat in strijd is met de beroepsgedragsregels van de gegadigde of zijn onderaannemer als bedoeld in artikel 45, derde lid, onder c, van Bao wordt in ieder geval aangemerkt:
a. schending van geheimen als bedoeld in de artikelen 272 en 273 van het Wetboek van Strafrecht ;
b. afpersing of afdreiging als bedoeld in de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Strafrecht ;
c. oplichting als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht ;
d. bedrog bij de bouw als bedoeld in artikel 331 van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 6
Als het door de gegadigde of zijn onderaannemer begaan van een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep artikel 45, derde lid, onder d, van Bao wordt in ieder geval aangemerkt:
a. het doen van een gift of belofte of het aanbieden van een dienst indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd iemand iets te laten doen wat in strijd is met zijn plicht;
b. het vervalsen of valselijk opmaken van een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen;
c. het verstrekken van onjuiste gegevens of het ten onrechte niet verstrekken van juiste gegevens, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd financieel voordeel te behalen;
d. het handelen of nalaten waardoor de lichamelijke integriteit van werknemers of andere personen ernstig in gevaar wordt gebracht;
e. het opgelegd hebben gekregen van een boete of last onder dwangsom in de zin van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet;
f. het in het kader van de uitvoering van een opdracht hebben begaan van een onrechtmatige daad waaruit ernstige schade is voortgevloeid,
met dien verstande dat de onder a tot en met f genoemde gedragingen plaatsvinden in het kader van de beroepsuitoefening.
Artikel 7
De aanbestedende dienst beoordeelt steeds per voorgenomen:
a. verstrekking van een overheidsopdracht,
b. sluiting van een raamovereenkomst, of
c. instelling van een dynamisch aankoopsysteem,
en met inachtneming van het gestelde in de artikelen 5 en 6, of gelet op de uitkomst van het onderzoek, bedoeld in artikel 2, of het advies, bedoeld in artikel 4, een gegadigde of zijn onderaannemer moet worden uitgesloten van de aanbesteding, en neemt daarbij in ieder geval de volgende aspecten in overweging:
a. de maatregelen die een gegadigde of zijn onderaannemer heeft getroffen om herhaling van de schending de beroepsgedragsregels, of herhaling van de ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep te voorkomen;
b. de zwaarte van de schending de beroepsgedragsregels, of de ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep;
c. het totale aantal schendingen de beroepsgedragsregels, of ernstige fouten in de uitoefening van zijn beroep voorafgaand aan de aanbesteding;
d. de sinds de ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep of schending de beroepsgedragsregels verstreken tijd;
e. de opgelegde straf;
f. de mate van betrokkenheid van de leidinggevenden binnen het bedrijf van de gegadigde of zijn onderaannemer bij de ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep of schending de beroepsgedragsregels.
Artikel 8
De aanbestedende dienst neemt in de informatie ten behoeve van een dynamisch aankoopsysteem, een aanbestedingsprocedure betreffende een overheidsopdracht of een raamovereenkomst als bedoeld in artikel 2de tekst op die is opgenomen in bijlage 2 bij deze beleidsregels.
Artikel 9
Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op:
a. verstrekking van een overheidsopdracht,
b. sluiting van een raamovereenkomst, of
c. instelling van een dynamisch aankoopsysteem,
als bedoeld in artikel 2 waarvoor op het moment van de inwerkingtreding van deze beleidsregels reeds een aankondiging als bedoeld in artikel 35, negende lid, van Bao of een vereenvoudigde aankondiging als bedoeld in artikel 35, elfde lid, van Bao is verstuurd.
Artikel 10
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
Artikel 11
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren.
Deze beleidsregels worden met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
's-Gravenhage, 20 februari 2004
De
Minister