{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. De melding van de zorgverzekering als bedoeld in artikel 18c Zorgverzekeringswet (wanbetalers)
Artikel 2. De zorgverzekering als bedoeld in artikel 9d en 18e Zorgverzekeringswet (voormalig onverzekerden)
Artikel 3. Het besluit van het CVZ over de verschuldigdheid, de heffing en de inning van de bestuursrechtelijke premie
Artikel 4. De inhouding door de inhoudingsplichtige
Artikel 5. De inschakeling van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bij incasso van de vordering op de verzekeringnemer
Artikel 6. De invordering van de bestuursrechtelijke premie bij de inhoudingsplichtige
Artikel 7. De eindafrekening voor de verzekeringnemer
Artikel 8. De invordering restschuld bij de verzekeringnemer door het CJIB
Artikel 9. De betalingsregeling voor de invordering van de restschuld bij de verzekeringnemer
Artikel 10. Het afzien van invordering van de restschuld bij de verzekeringnemer
Artikel 11. De vaststelling en invordering van de achterstallige betalingen bij de inhoudingsplichtige na afmelding
Artikel 12. Werkafspraken
Artikel 13. Citeertitel
Artikel 14. Inwerkingtreding en publicatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 12 juli 2016.
Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012
Het College voor zorgverzekeringen,
gelet op artikel 9a tot en met 9d, 18a tot en met 18g, en 34a van de Zorgverzekeringswet, alsmede artikel 6.4a.1, 6.5.1, 6.5.2 en 6.5.3 van de Regeling zorgverzekering,
heeft in zijn vergadering van 29 mei 2012 besloten:
artikel 18c Zorgverzekeringswet (wanbetalers) van Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012">
Artikel 1. De melding van de zorgverzekering als bedoeld in artikel 18c Zorgverzekeringswet (wanbetalers)
1.
Voor de toepassing en uitvoering van het bepaalde in de artikelen 18c, 18d in combinatie met 18f, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet maakt het college gebruik van de gegevens die de zorgverzekeraar verschaft op grond van de regeling ingevolge artikel 92 Zorgverzekeringswet, van de gegevens uit de basisregistratie personen en van de gegevens uit de UWV-polisadministratie.
2.
Het college maakt, zo nodig, nadere werkafspraken met de zorgverzekeraars over de wijze en het tijdstip van aanlevering van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, en eventueel andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 18c, 18d in combinatie met 18f, 18g en 34a, van de Zorgverzekeringswet.
3.
De zorgverzekeraars leveren de gegevens aan overeenkomstig de werkafspraken, bedoeld in het tweede lid. Gegevens die niet overeenkomstig de regeling ingevolge artikel 92 Zorgverzekeringswet of de nadere werkafspraken zijn aangeleverd neemt het college niet in behandeling.
4.
Het college neemt de melding door de zorgverzekeraar, bedoeld in artikel 18c, eerste lid, Zorgverzekeringswet niet verder in behandeling indien:
a. de melding ziet op een zorgverzekering van een verzekeringnemer en, indien deze een andere is dan de verzekeringnemer, de verzekerde, die op het moment van de melding, bedoeld in het eerste lid, de leeftijd van 18 jaar en vijf maanden nog niet heeft bereikt;
b. de melding ziet op een zorgverzekering van een verzekeringnemer en, indien deze een andere is dan de verzekeringnemer, de verzekerde die op het moment van de melding bedoeld in het eerste lid, minder dan vijf maanden bij de zorgverzekeraar die de melding doet verzekerd is geweest;
c. het door de zorgverzekeraar gebruikte burgerservicenummer niet voldoet aan de daarvoor geldende eisen;
d. de melding niet vergezeld gaat van de verklaring als bedoeld in artikel 18c, derde lid;
e. niet aannemelijk is dat het aanbod tot het treffen van een betalingsregeling, bedoeld in artikel 18a, eerste lid en de mededeling, bedoeld in artikel 18a, vierde lid Zorgverzekeringswet, dan wel de mededeling, bedoeld in artikel 18b, eerste lid Zorgverzekeringswet de verzekeringnemer, en, indien deze een andere is dan de verzekeringnemer, de verzekerde heeft bereikt;
f. de melding ziet op een zorgverzekering van een overleden verzekeringnemer en, indien deze een andere is dan de verzekeringnemer, de verzekerde.
artikel 9d en 18e Zorgverzekeringswet (voormalig onverzekerden) van Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012">
Artikel 2. De zorgverzekering als bedoeld in artikel 9d en 18e Zorgverzekeringswet (voormalig onverzekerden)
1.
Voor de toepassing en uitvoering van het bepaalde in de artikelen 18e in combinatie met 18f, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet maakt het college gebruik van de gegevens die zijn gebruikt bij de toepassing en uitvoering van de artikelen 9a, 9b, 9c en 9d van de Zorgverzekeringswet, van de gegevens uit de basisregistratie personen en van de gegevens uit de UWV-polisadministratie.
2.
Het college maakt, zo nodig, nadere werkafspraken met de zorgverzekeraars over de wijze en aanlevering van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, en eventueel andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 18e in combinatie met 18f, 18g en 34a, van de Zorgverzekeringswet.
1.
Het college bericht de verzekeringnemer zo spoedig mogelijk dat de verzekeringnemer de bestuursrechtelijke premie verschuldigd is. Het college deelt daarbij ten minste mee:
a. dat de degene die bij het college is gemeld op grond van artikel 18c Zorgverzekeringswet bestuursrechtelijke premie per maand verschuldigd is tot nader bericht van het college;
b. dat de bestuursrechtelijke premie, voor degene die op grond van artikel 9d, eerste lid verzekerd is, per maand verschuldigd is gedurende 12 maanden;
c. wat de hoogte van de bestuursrechtelijke premie per maand is;
d. dat het college, indien mogelijk, de volledige bestuursrechtelijke premie, op de inkomsten van de verzekeringnemer, bedoeld in artikel 18f, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet zal doen inhouden;
e. dat het college, indien inhouding op de inkomsten, bedoeld in onderdeel c, niet volledig kan plaatsvinden, de bestuursrechtelijke premie int door de aan de verzekeringnemer toekomende zorgtoeslag of het voorschot daarop aan zich te laten uitbetalen;
f. dat het college bij toepassing van onderdeel d, het restant van de bestuursrechtelijke premie op andere wijze in rekening zal brengen;
g. dat het college, indien sprake is van melding van overige verzekerden naast de verzekeringnemer op grond van artikel 18c Zorgverzekeringswet, de bestuursrechtelijke premie voor deze verzekerden op andere wijze in rekening brengt dan met toepassing van onderdeel d;
h. dat het niet mogelijk is bezwaar aan te tekenen tegen een besluit over de verschuldigdheid van de bestuursrechtelijke premie of de hoogte daarvan.
2.
Het college kan besluiten de heffing en inning van de bestuursrechtelijke premie te wijzigen. Het college zal de verzekeringnemer daarover tijdig berichten.
3.
Eenmaal per kalenderjaar stuurt het college een bericht aan de verzekeringsnemer omtrent de hoogte van de bestuursrechtelijke premie per maand voor het daaropvolgende jaar.
1.
Als een verzekeringnemer meerdere bronnen van inkomen heeft, zal het college in beginsel de inhoudingsplichtige van wie de verzekeringnemer het hoogste inkomen ontvangt opdracht geven tot inhouding, mits dat inkomen toereikend is voor het voldoen van de maandelijkse bestuursrechtelijke premie.
2.
Het college geeft de inhoudingsplichtige zo spoedig mogelijk na de melding door de zorgverzekeraar, bedoeld in artikel 18c, eerste lid, Zorgverzekeringswet, dan wel na aanvang van de zorgverzekering als bedoeld in artikel 9d, eerste lid, Zorgverzekeringswet, opdracht tot maandelijkse inhouding en afdracht van de bestuursrechtelijke premie ten laste van het inkomen van de verzekeringnemer.
De inhoudingsplichtige draagt de maandelijkse inhouding binnen zes weken na de eerste dag van de maand waarop de bestuursrechtelijke premie betrekking heeft, af aan het college.
3.
Het college zal uitzendorganisaties en daarmee vergelijkbare organisaties slechts aanschrijven als inhoudingsplichtige voor zover het gaat om werknemers die in een dienstverband staan met die organisaties, waaruit zij een maandelijks inkomen betrekken.
4.
Het college zal geen opdracht tot inhouding geven op:
a. overlijdensuitkeringen;
b. de uitkering die het UWV krachtens de Ziektewet uitkeert;
c. uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet .
5.
Indien de inhoudingsplichtige aan het college een verifieerbaar signaal geeft waaruit blijkt dat de verzekeringnemer geen inkomen meer van hem ontvangt, zal het college de inhoudingsplichtige zo spoedig mogelijk meedelen dat hij de opdracht tot inhouding van de bestuursrechtelijke premie intrekt. Het college zal gelijktijdig de verzekeringnemer over de intrekking informeren en daarbij meedelen op welke andere wijze de invordering van de bestuursrechtelijke premie wordt voortgezet.
1.
Het college draagt de invordering van de bestuursrechtelijke premie op aan het CJIB:
a. indien het college geen opdracht geeft tot inhouding aan een inhoudingsplichtige;
b. indien het bestuursrechtelijke premie betreft voor verzekerden, niet zijnde de verzekeringnemer.
2.
Na overdracht van de invordering, bedoeld in het eerste lid, doet het college maandelijks opgave aan het CJIB welk bedrag het CJIB moet invorderen.
3.
Na overdracht van de invordering verzoekt het CJIB aan de Belastingdienst na te gaan of de verzekeringsnemer of zijn partner een zorgtoeslag of een voorschot daarop als bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag ontvangt en, indien dit het geval is, de uitbetaling daarvan aan het CJIB te doen.
4.
Het CJIB stuurt een acceptgiro waarmee de verzekeringnemer, de bestuursrechtelijke premie of, na toepassing van het derde lid, het restant daarvan, kan voldoen.
5.
Bij uitblijven van betaling binnen 6 weken na verzending van de acceptgiro bedoeld in het vorige lid, stuurt het CJIB éénmalig een aanmaning tot betaling binnen twee weken na verzending van de aanmaning. Daarbij zal het CJIB de verzekeringnemer namens het college aanzeggen dat het college de betaling kan afdwingen door op kosten van de verzekeringnemer invorderingsmaatregelen te treffen.
6.
Indien na toepassing van het vijfde lid de verzekeringnemer de bestuursrechtelijke premie niet heeft voldaan, gaat het college, via het CJIB, over tot invordering bij dwangbevel. Het dwangbevel kan betrekking hebben op meerdere bestuursrechtelijke maandpremies die niet zijn voldaan of op toekomstige vorderingen van verschuldigde bestuursrechtelijke maandpremies.
7.
Het CJIB vordert namens het college de kosten van ten uitvoerlegging in bij de verzekeringnemer.
8.
Het CJIB kan het college adviseren de invordering te staken, omdat invordering gelet op de omstandigheden waarin de verzekeringnemer verkeert geen redelijk doel meer dient. Indien de invordering is gestaakt, kan het college op enig moment, het CJIB verzoeken de invordering opnieuw aan te vangen, tenzij de verzekeringnemer door de zorgverzekeraar is afgemeld bij het college.
1.
Indien de inhoudingsplichtige niet binnen zes weken na verzending van de opdracht tot inhouding en afdracht van de bestuursrechtelijke premie aan die opdracht voldoet, stuurt het college hem een herinnering tot betaling binnen twee weken na verzending van de herinnering. Blijft betaling binnen twee weken na de herinnering achterwege, dan stuurt het college een aanmaning. Daarbij zegt het college aan dat het de betaling bij het uitblijven daarvan kan afdwingen door op kosten van de inhoudingsplichtige invorderingsmaatregelen uit te voeren dan wel te laten uitvoeren.
2.
Indien na de termijn van twee weken na de aanmaning, bedoeld in het eerste lid, geen betaling heeft plaatsgevonden, zal het college tot invordering van de bestuursrechtelijke premie bij de inhoudingsplichtige middels een dwangbevel overgaan. Het dwangbevel kan betrekking hebben op meerdere bestuursrechtelijke maandpremies die niet door de inhoudingsplichtige zijn voldaan of op toekomstige vorderingen.
1.
Het college stuurt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 18d, derde lid, Zorgverzekeringswet, alsmede aan het einde van de periode, bedoeld in artikel 18e Zorgverzekeringswet, de verzekeringnemer, een bericht dat deze de bestuursrechtelijke premie niet langer verschuldigd is. Hierbij vermeldt het college dat het niet mogelijk is tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen.
2.
Het college stuurt de verzekeringnemer, zo spoedig mogelijk na het bericht, bedoeld in het eerste lid, een eindafrekening, die tenminste omvat:
a. het saldo van aan het college af te dragen bestuursrechtelijke premie en reeds ontvangen bestuursrechtelijke premie;
b. een vermelding van het bedrag dat door het CVZ is ontvangen van de broninhouder. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het saldo, bedoeld in onderdeel a;
c. de mededeling van het college dat de verzekeringnemer het saldo, bedoeld in onderdeel a, rekeninghoudend met onderdeel b, aan het college dient te betalen dan wel van het college terugontvangt.
3.
Indien uit de eindafrekening blijkt dat er te veel bestuursrechtelijke premie is ingehouden of betaald, betaalt het college het saldo binnen zes weken na ontvangst van het rekeningnummer aan de verzekeringnemer uit.
4.
In afwijking van het tweede lid schort het college de toezending van een eindafrekening op als de melding, bedoeld in het eerste lid, is gedaan in verband met het sluiten van een overeenkomst tot stabilisatie als bedoeld in artikel 18c, tweede lid, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.
5.
Het college maakt de opschorting, bedoeld in het vorige lid, ongedaan zodra de overeenkomst tot stabilisatie is beëindigd.
1.
Indien het college vaststelt dat de verzekeringnemer het saldo van de eindafrekening aan het college moet terugbetalen zal het CJIB, namens het college, tot invordering van het saldo overgaan, tenzij het college aanleiding heeft om af te zien van het invorderen van het saldo van de eindafrekening.
2.
Het college vordert bij de eindafrekening ten hoogste de standaardpremie in over de achterstallige maanden. Het college vermeldt dit op de eindafrekening.
3.
Betaling van het saldo geschiedt binnen zes weken na vaststelling van de eindafrekening.
4.
Het CJIB zal de verzekeringnemer één keer aanmanen om binnen twee weken de betaling alsnog te doen.
5.
Indien na toepassing van de vorige leden de verzekeringnemer de bestuursrechtelijke premie niet alsnog heeft voldaan, gaat het CJIB, namens het college, over tot invordering bij dwangbevel.
6.
Het CJIB zal, namens het college, de kosten van invordering en beslaglegging in verband met de invordering van het saldo op de eindafrekening bij de verzekeringnemer in rekening brengen.
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8, derde lid, doet het CJIB, namens het college, de verzekeringnemer een standaardbetaalvoorstel doen ter voldoening van het saldo van de eindafrekening.
2.
Het standaardbetaalvoorstel is gebaseerd op onderstaande tabel en voorziet in gelijke maandelijkse termijnen:
3.
Op verzoek van de verzekeringnemer kan het CJIB, namens het college, in afwijking van het in het vorige lid opgenomen standaardbetaalvoorstel, een individuele betalingsregeling treffen. Daarbij is het uitgangspunt een termijn van maximaal 60 maanden.
4.
Op basis van door de verzekeringnemer te verstrekken financiële gegevens berekent het CJIB, namens het college, de aflossingscapaciteit voor de individuele betalingsregeling, bedoeld in het derde lid. Indien uit de berekening blijkt dat de aflossingscapaciteit meer bedraagt dan de in het standaardbetaalvoorstel opgenomen bedragen, past het CJIB, namens het college, het eerder vastgestelde bedrag van het standaardbetaalvoorstel, bedoeld in het tweede lid, toe.
5.
Als de verzekeringnemer het standaard betaalvoorstel of de individuele betalingsregeling gedurende de looptijd niet nakomt, maant het CJIB, namens het college, de verzekeringnemer éénmalig aan voor het niet nagekomen termijnbedrag. Vindt geen nakoming plaats, dan vervalt het standaardbetaalvoorstel dan wel trekt het college de individuele betalingsregeling in en wordt de invordering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, vijfde en zesde lid, voor het gehele openstaande bedrag onverkort voortgezet.
6.
Het CJIB treft geen betalingsregeling, namens het college, indien het saldo van de eindafrekening ter invordering aan de deurwaarder is overgedragen.
Artikel 10. Het afzien van invordering van de restschuld bij de verzekeringnemer
Het college vordert het saldo van de eindafrekening niet in als:
a. de verzekering is afgemeld door de zorgverzekeraar vanwege deelname aan een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 18d, derde lid, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet of aan een schuldregeling als bedoeld in artikel 18d, derde lid, onderdeel c, van de Zorgverzekeringswet;
b. de verzekeringnemer is overleden; of
c. het saldo van de eindafrekening minder dan 50 euro bedraagt.
1.
Het college stuurt gelijk met het bericht, bedoeld in artikel 7, eerste lid, aan de inhoudingsplichtige een bericht dat deze niet langer de bestuursrechtelijke premie hoeft in te houden en af te dragen. Hierbij vermeldt het college dat het niet mogelijk is tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen.
2.
Indien de inhoudingsplichtige nog achterstallige betalingen van bestuursrechtelijke premie verschuldigd is, worden deze ingevorderd.
3.
Het college vordert het saldo van de eindafrekening, bedoeld in het vorige lid, niet bij de verzekeringnemer in maar bij de inhoudingsplichtige.
4.
Indien het saldo van de eindafrekening negatief is, stelt het college dit saldo aan de verzekeringnemer betaalbaar. Het derde tot en met het vijfde lid van artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing.
5.
Het college vordert het saldo van de eindafrekening, bedoeld in het tweede lid, niet in als het saldo minder dan 50 euro bedraagt.
Artikel 12. Werkafspraken
Het college maakt zo nodig met het Centraal Justitieel Incassobureau, Vektis, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraars werkafspraken ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 18c tot en met 18g en 34a, van de Zorgverzekeringswet, en het bepaalde in deze beleidsregels. Zo nodig kan daarbij van het bepaalde in deze beleidsregels worden afgeweken.
1.
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012.
2.
De Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2009 worden ingetrokken.
Artikel 14. Inwerkingtreding en publicatie
Deze beleidsregels worden met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van twee dagen nadat deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant en werken terug tot en met 1 juni 2012.
Voorzitter Raad van Bestuur,