Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Bekendmaking
Inleiding
Historie en aanleiding
Harmonisering van regelgeving
Beleidsinformatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels handhaving termijn- en vormschriften

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 20 april 2007.
Beleidsregels handhaving termijn- en vormschriften
Bekendmaking
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Inleiding
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 76, datum inwerkingtreding 21-04-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.
In de regelgeving van SZW zijn termijn- en vormvoorschriften opgenomen voor het declareren en verantwoorden van subsidies en rijksbijdragen. Aan deze voorschriften wordt niet altijd gevolg gegeven. Zo komt het voor dat informatie niet volgens een voorgeschreven model wordt verstrekt, met als gevolg dat de informatie niet geautomatiseerd kan worden verwerkt of kan worden geaggregeerd. Evenzo komt het voor dat informatie niet tijdig wordt aangeleverd, zodat ik niet tijdig over noodzakelijke informatie over de uitvoering van SZW-regelgeving beschik, zoals voor verdeling en vaststelling van budgetten, voor de beleidsvorming of om mij te verantwoorden tegenover de Staten-Generaal.
Om de naleving van de termijn- en vormvoorschriften te verbeteren, heb ik in beleidsregels vastgelegd hoe zal worden omgegaan met niet of niet tijdig ontvangen informatie, met verzoeken tot uitstel van indiening van declaraties of andere verantwoordingsinformatie en bij ontvangst van onjuiste dan wel onvolledige informatie. Voor de helderheid en uniformiteit van de regelgeving en om optimaal uitvoering te kunnen geven aan bedoelde beleidsregels, heb ik in de regelgeving de bepalingen die betrekking hebben op de termijn- en vormvoorschriften en de handhaving daarvan geharmoniseerd.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Historie en aanleiding
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 76, datum inwerkingtreding 21-04-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.
Vanaf de invoering van de nieuwe Algemene bijstandswet is een tendens ontstaan dat gemeenten en andere uitvoerende instellingen zich minder zijn gaan houden aan de voorschriften voor het inzenden van declaraties en verantwoordingsformulieren aan mijn departement. Ingrijpende wijzigingen van geautomatiseerde systemen speelden hierbij een belangrijke rol en vaak in samenhang daarmee de cumulatie (gelijktijdig dan wel zeer kort op elkaar) van implementatie van nieuwe regelgeving.
De naleving van deze voorschriften is dus duidelijk verminderd, maar dit niet alleen. Vanwege de hiervoor geschetste omstandigheden heb ik mij de afgelopen jaren coulant opgesteld als termijn- en vormvoorschriften niet werden nageleefd. Ik realiseer mij dat deze coulante houding niet alleen rekening houdt met de bijzondere omstandigheden waar veel instellingen in verkeerden, maar dat door deze coulante houding tevens de naleving van de voorschriften als minder noodzakelijk is ervaren.
Deze ontwikkeling houdt risico’s in. De kwaliteit van het financieel beheer lijdt er onder en het doet ook afbreuk aan de kwaliteit van de informatie op grond waarvan de ontwikkeling van (nieuw) beleid wordt ondersteund. Bovendien belemmert het soms direct de uitvoering doordat de inputinformatie ontbreekt om tijdig budgetten toe te kunnen kennen. Ook mijn ministeriële verantwoordelijkheid tegenover de Staten-Generaal wordt er door bemoeilijkt.
De beleidsregels beogen de geschetste ontwikkeling ten goede te keren en de daarmee samenhangende risico’s weg te nemen. De beleidsregels houden in dat uitvoering wordt gegeven aan bestaande (maar tot nog toe met terughoudendheid toegepaste) handhavingsinstrumenten, waarvan het aanhouden van voorschotbetalingen de belangrijkste is.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De beleidsregels in hoofdlijnen. Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 76, datum inwerkingtreding 21-04-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.
De beleidsregels beogen een duidelijke en heldere benadering van gemeenten en andere instellingen die tekort schieten bij de naleving van termijn- en vormvoorschriften en vormen daarmee een breuk met het verleden.
De toepassing van de beleidsregels heeft betrekking op alle informatiestromen waarvoor in de regelgeving zowel termijn- en vormvoorschriften als een handhavingsbevoegdheid zijn geregeld. De beleidsregels gelden derhalve niet voor informatiestromen waarvoor in de regelgeving deze bepalingen ontbreken.
Als hoofdregel hanteer ik dat het niet naleven van de termijn- en vormvoorschriften in beginsel leidt tot het aanhouden van voorschotbetalingen aan de betreffende instellingen totdat aan de informatieplicht is voldaan. Alsdan zal ik de voorschotbetalingen hervatten en de opgeschorte voorschotten nabetalen. Als ik daarentegen tijdig een verzoek tot uitstel van indiening van de informatie heb ontvangen én de omstandigheden zoals deze in het verzoek zijn aangegeven, aan de criteria voor uitstel voldoen, dan ligt uitstel uiteraard in de rede. In beginsel verleen ik uitstel in overmachtsituaties die direct tot gevolg hebben dat de termijn- en vormvoorschriften in redelijkheid niet kunnen worden nageleefd. De overmachtsituaties en de daarbij behorende duur van het te verlenen uitstel heb ik in de beleidsregels zoveel mogelijk benoemd.
Een juist en tijdig ontvangen verzoek tot uitstel geeft mij voldoende gelegenheid uw verzoek te beoordelen en daarop te beschikken, zodanig dat ik in geval van inwilliging van uw verzoek niet genoodzaakt ben, vanwege de te late ontvangst van de verantwoordingsinformatie, de voorschotbetalingen aan te houden. Dit in tegenstelling tot een verzoek dat ik niet tijdig heb ontvangen, omdat ik dan niet eerder kan beschikken dan nadat de voorschotbetalingen reeds zijn aangehouden. In de laatste situatie zal ik in geval van honorering in de beschikking op het uitstelverzoek aangeven met ingang van wanneer de voorschotbetalingen zullen worden hervat en de aangehouden voorschotbetalingen worden nabetaald. Kortom het niet tijdig of niet juist doen van een verzoek tot uitstel leidt in de praktijk tot het ten minste één maand aanhouden van voorschotbetalingen.
De handhaving van de vormvoorschriften zit besloten in de handhaving van de termijnen. Als ik informatie ontvang die niet voldoet aan het model, zal ik die informatie in beginsel retourneren. Daarbij geef ik een nieuwe termijn aan waarbinnen de informatie moet zijn ontvangen. Bij niet tijdige correctie en ontvangst daarvan is het onderhavige beleid van toepassing.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Harmonisering van regelgeving
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 76, datum inwerkingtreding 21-04-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.
Ter ondersteuning van de uitvoering van de beleidsregels heb ik in de ministeriële regelgeving alle bepalingen die betrekking hebben op de termijn- en vormvoorschriften en de handhaving daarvan geharmoniseerd. Zo heb ik het verplicht aanhouden van voorschotbetalingen zoals in sommige regelingen is bepaald, omgezet in een bevoegdheid en heb ik de voorkomende indieningstermijnen gewijzigd in ontvangsttermijnen. Aanpassing van de overeenkomstige bepalingen in algemene maatregelen van bestuur zal op termijn ter hand worden genomen doch vormt op dit moment geen belemmering voor de toepassing van het nieuwe handhavingsbeleid. Deze harmonisering maakt het voor gemeenten en andere uitvoerende instellingen eenduidig en helder hoe in voorkomende gevallen te handelen.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Beleidsinformatie
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 76, datum inwerkingtreding 21-04-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.
In mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 17 november 1999 over de Taskforce beleidsinformatie (Kamerstukken II, 1999-2000, 26 541, nr. 68) heb ik aangegeven dat de informatievoorziening over het bereik en de effectiviteit van belangrijke beleidsinstrumenten verbetering behoeft. Hiertoe zijn ontwikkelingen in gang gezet met veel aandacht voor het verband tussen regie en implementatie van beleid. Gelet op de samenhang die bestaat tussen deze ontwikkelingen en de beleidsvraag of het wenselijk en mogelijk is de beleidsregels van toepassing te laten zijn op de niet-financiële informatie, vindt over de laatste vraag nog onderzoek plaats. Over eventuele wijziging in de regelgeving en de beleidsregels in verband daarmee zal ik u uiteraard tijdig informeren.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Communicatie over de beleidsregels Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 76, datum inwerkingtreding 21-04-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.
Ik zal een invoeringstermijn van drie maanden in acht nemen, om u in de gelegenheid te stellen zo nodig maatregelen te treffen die de naleving van de termijn- en vormvoorschriften voor u vergemakkelijken. Dit betekent dat de beleidsregels voor het eerst worden toegepast ten aanzien van de jaaropgaven over 1999.
Voorts zal ik ruime bekendheid geven aan de beleidsregels. Deze worden gepubliceerd in de Staatscourant. Deze brief – met de beleidsregels en de (ministeriële) wijzigingsregeling als bijlage – wordt niet alleen naar de formeel verantwoordelijken van de uitvoerende instellingen gestuurd, maar ook naar de geledingen binnen en buiten de organisaties die vanuit hun taken en verantwoordelijkheden hier direct mee te maken hebben. Korte tijd voordat de eerste termijn gaat vervallen waarop ik de beleidsregels ga toepassen, zal ik u via een mailing daar nogmaals op attenderen.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Minister