{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Toelichting
1
2
3
§ 1. De subsidieverlening
1.1
1.2
1.3
2
§ 2. De bevoorschotting
3
4
§ 3. De subsidievaststelling
5
6
7.1
7.2
§ 4. Slot
8
9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 oktober 2008. U leest nu de tekst die gold op 1 oktober 2008.
Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
1
De bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verlenen op velerlei gebied subsidies. Met betrekking tot subsidiëring geldt een aantal regels. Er zijn regels voor het aanvragen van subsidies en na de verlening van subsidies gelden voor de subsidie-ontvanger rechten en plichten, die soms in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en soms in de individuele beschikking tot subsidieverlening. Ook zijn er regels betreffende bevoorschotting en de definitieve vaststelling van subsidies.
2
Waarom zijn deze regels nodig?
1°. Subsidies worden verleend met het oog op bepaalde beleidsdoelen. Belangrijk doel van de regels is bij te dragen aan het realiseren van die beleidsdoelen.
2°. Met subsidies zijn publieke middelen gemoeid. De regels zijn erop gericht dat deze middelen zo doelmatig mogelijk worden aangewend.
3°. Het gehele subsidiëringstraject, van aanvraag tot definitieve vaststelling en afrekening, kost veel departementale menskracht. De regels rond subsidiëring dienen er mede toe de departementale werklast niet groter te laten zijn dan redelijkerwijze nodig is.
3
Daarom dient strikt de hand gehouden te worden aan wat er in de betrokken wet- en regelgeving en in de individuele subsidiebeschikkingen is bepaald. In 1992 stelde de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur daartoe de Richtlijn naleving subsidiebepalingen vast (CDFEZ-U-92522, 13 april 1992), met een geldingsduur van vier jaar. Onderstaande nieuwe beleids-regels, waarbij rekening is gehouden met de Algemene wet bestuursrecht, komen daarvoor in de plaats. Zij zullen, ook omwille van rechtsgelijkheid, strikt worden toegepast. Zoals altijd bij beleidsregels zal slechts bij hoge uitzondering, bij manifeste onbillijkheden, afwijking mogelijk zijn.
1.1
Subsidie-aanvragen, die niet volledig zijn of niet correct zijn ondertekend, worden niet in behandeling genomen.
1.2
De aanvrager wordt aan de gebreken op de hoogte gesteld en krijgt de gelegenheid ze binnen een bepaalde termijn te herstellen.
1.3
Ook als gebreken als bedoeld in punt 1.1 worden hersteld, zullen ze in het algemeen leiden tot vertraging in de behandeling en in de bevoorschotting.
2
Als subsidie-aanvragen niet binnen de gestelde termijn worden ingediend, zal in het algemeen vertraging in de behandeling en de bevoorschotting ontstaan. De betrokken subsidieregeling kan zelfs met zich meebrengen dat de subsidie-aanvraag op grond van termijnoverschrijding wordt afgewezen.
3
Bevoorschotting is niet mogelijk als er geen aanvraag om subsidie is ontvangen, die volledig is en correct is ondertekend.
4
Bevoorschotting wordt vermindert of opgeschort, indien er een ernstig vermoeden bestaat dat:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of onvoldoende worden gerealiseerd;
b. de subsidie-ontvanger niet voldoet aan de plichten die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving of de subsidiebeschikking.
5
Als een subsidie-ontvanger na afloop van het subsidiejaar of de gesubsidieerde activiteiten binnen de termijn, bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving of de subsidiebeschikking, de voorgeschreven verantwoordingsinformatie niet of onvolledig indient, krijgt hij schriftelijk de gelegenheid binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
6
Als de subsidie-ontvanger na het verstrijken van de hem meegedeelde nadere termijn, bedoeld in punt 5, nog steeds in gebreke is, wordt de subsidie definitief vastgesteld aan de hand van de bij het ministerie bekende gegevens. In de regel zal het aldus vastgestelde definitieve subsidiebedrag lager zijn dan het bij de subsidieverlening genoemde bedrag; vaststelling op nihil behoort tot de mogelijkheden. Er volgt zo spoedig mogelijk terugvordering dan wel verrekening van de teveel betaalde voorschotten.
7.1
Onverminderd de uitkomst van een eventueel ingesteld bezwaar of beroep zal geen herziening van de vastgestelde subsidie plaatsvinden als de betrokken subsidie-ontvanger alsnog aan zijn verplichtingen met betrekking tot de verantwoordingsinformatie voldoet.
7.2
Die verplichtingen blijven echter onverkort van kracht; het niet alsnog indienen van de voorgeschreven verantwoordingsinformatie zal betrokken worden bij de beoordeling van nieuwe subsidie-aanvragen van de desbetreffende subsidie-ontvanger en kan leiden tot wijziging of intrekking van de lopende subsidie en tot vermindering of opschorting van bevoorschotting op die subsidies, verleend aan dezelfde subsidie-ontvanger.
8
Deze beleidsregels worden bekendgemaakt in de Staatscourant en toegezonden aan de subsidie-relaties van het ministerie van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport.
9
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 september 1997.
Rijswijk, 7 mei 1997
De
Minister
De
Staatssecretaris