Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- § 1. Begripsomschrijvingen
+ § 2. Algemene uitgangspunten
+ § 3. Organisatorische eisen
+ § 4. Aan te trekken soorten financiële derivaten
+ § 5. Contractuele voorwaarden financiële derivaten en zorgplicht aanbieders
+ § 6. Volumebegrenzing financiële derivaten
+ § 7. Financiële eisen
+ § 8. Externe verantwoording en extern toezicht
+ § 9. Plan van aanpak
+ § 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.
Artikel 1
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. financiële derivaten:
1°. financiële contracten waarvan de waarde is afgeleid van een onderliggende waarde of een referentieprijs, of
2°. onderdelen van financiële contracten die, op zichzelf beschouwd, vallen onder de definitie onder 1°;
b. renteswap: financieel derivaat tussen twee partijen om gedurende een in dat derivaat vastgestelde periode kasstromen in de vorm van rentebetalingen uit te wisselen;
c. payer swap: renteswap van de partij, die een vaste rente betaalt en een variabele rente ontvangt;
d. receiver swap: renteswap van de partij, die een variabele rente betaalt en een vaste rente ontvangt;
e. rentecap: financieel derivaat tussen twee partijen bij of inzake een financiering, waarbij de koper tegen betaling van een geldsom gedurende een bij dat derivaat overeengekomen periode de garantie van een maximaal te betalen rentetarief verkrijgt;
f. rentefloor: financieel derivaat tussen twee partijen bij of inzake een financiering, waarbij de koper tegen betaling van een geldsom gedurende een bij dat derivaat overeengekomen periode de garantie van een minimaal te ontvangen rentetarief verkrijgt;
g. rentecollar: financieel derivaat tussen twee partijen bij of inzake een financiering, waarin voor dezelfde periode sprake is van zowel een rentecap als een rentefloor;
h. variabele leningen: leningen waarvan de rente met een periodiciteit van 12 maanden of minder wordt herzien;
i. hedging: afdekken dan wel beperken van opwaartse renterisico’s van aangetrokken variabele leningen door het afsluiten van payer swaps;
j. liquiditeitsbuffer: som van de bij een toegelaten instelling aanwezige liquide middelen, op zeer korte termijn liquide te maken beleggingen en direct opeisbare en voor het doel van de buffer aan te wenden leningsfaciliteiten;
k. toegelaten instelling: toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet;
l. fonds: Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, bedoeld in artikel 71 van de Woningwet;
m. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
n. basisrentelening: lening met een vaste marktrente plus een periodiek te herziene opslag welke voldoet aan de eisen voor het verstrekken van borging zoals opgenomen in de standaardleningovereenkomst van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.