{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Foutentolerantie
Artikel 3. Tekortkomingen van bijzondere aard
Artikel 4. Tekortkomingen van geringe betekenis
Artikel 5. Bewust gemeentelijke uitvoering in strijd met de wet
Artikel 6. Tekortschietende uitvoering van het incassobeleid
Artikel 7. Geen instelling van actie tot verhaal op een onderhoudsplichtige
Artikel 8. Geen adequate instelling van actie tot verhaal op een onderhoudsplichtige
Artikel 9. Inwerkingtredingsbepaling
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Abw, IOAW en IOAZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.
Vaststelling Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Abw, IOAW en IOAZ
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,
Gelet op artikel 11 van de Wet Financiering Abw, IOAW en IOAZ;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. minister:
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Abw:
Algemene bijstandswet ;
c. IOAW:
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ;
d. IOAZ:
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ;
e. WFA:
Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ ;
f. Rfa:
Regeling financiering en verantwoording Abw, IOAW en IOAZ ;
g. de ten laste van de gemeente gebleven kosten:
de in een kalenderjaar door de gemeente verleende bijstand en uitkering verminderd met alle ontvangsten van de gemeente in dat jaar in verband met de verlening van bijstand en uitkering, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a tot en met e, van de WFA, verminderd met alle ontvangsten van de gemeenten in dat jaar in verband met de verlening van bijstand en uitkering, waaronder begrepen de bedragen die de gemeente ontvangt door toepassing van de artikelen 14a van de Abw, 20a van de IOAW en 20a van de IOAZ;
h. vaststelling:
de vaststelling van de ten laste van de gemeente gebleven kosten, de vergoeding, het terug te vorderen bedrag en de aanvullende uitkering, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de WFA;
i. tekortkoming:
het niet hebben voldaan door burgemeester en wethouders aan de bij of krachtens respectievelijk de Abw , de IOAW of de IOAZ gestelde regels;
j. maatregel:
het bij de vaststelling geheel of gedeeltelijk buiten aanmerking laten van de ten laste van de gemeente gebleven kosten als bedoeld in de artikelen 3 en 5 van de WFA, als gevolg van het niet hebben voldaan door burgemeester en wethouders aan de bij of krachtens respectievelijk de Abw , de IOAW of de IOAZ gestelde regels;
k. financieel beslag:
het verschil tussen het bedrag van de ten laste van de gemeente gebleven kosten bij een onjuiste wetsuitvoering en dat bij een juiste wetsuitvoering;
l. verslag over de uitvoering:
het verslag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Rfa.
1.
Binnen de in het tweede en derde lid van dit artikel genoemde tekortkomingspercentages, de foutentolerantie, wordt geen maatregel opgelegd.
2.
Indien de vastgestelde tekortkoming met zekerheid leidt tot onrechtmatige verstrekking van bijstand of uitkering, wordt een foutentolerantie gehanteerd van maximaal 5 procent van het relevante bestand.
3.
Indien de vastgestelde tekortkoming leidt tot onzekerheid over de rechtmatigheid van de verstrekking van bijstand of uitkering, wordt een foutentolerantie gehanteerd van maximaal 15 procent van het relevante bestand.
1.
De minister kan tekortkomingen aanmerken als tekortkomingen van bijzondere aard, als er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn die maken dat een daardoor veroorzaakte tekortkoming de gemeente niet kan worden toegerekend.
2.
De minister kan tekortkomingen voorts aanmerken als tekortkomingen van bijzondere aard, indien de gemeente aantoonbaar maakt dat het bedrag van de getroffen maatregelen het met de tekortkoming gemoeide financieel beslag met meer dan € 454,- per wettelijke regeling per vergoedingsjaar overtreft.
1.
De minister kan tekortkomingen aanmerken als tekortkomingen van geringe betekenis, als het gaat om tekortkomingen waarmee slechts een gering financieel belang is gemoeid.
2.
Een termijnoverschrijding van minder dan een maand bij (her)onderzoeken, beëindigingsonderzoeken en debiteurenonderzoeken kan worden aangemerkt als een tekortkoming van geringe betekenis.
3.
Tekortkomingen die leiden tot een maatregel van minder dan € 454,- per wettelijke regeling per vergoedingsjaar, worden aangemerkt als tekortkomingen van geringe betekenis.
1.
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2 en 4 wordt altijd een maatregel getroffen, indien de tekortkoming voortkomt uit een bewuste beslissing van de gemeente tot een uitvoering in strijd met de Abw , IOAW en IOAZ.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op artikel 3, eerste lid.
Artikel 6. Tekortschietende uitvoering van het incassobeleid
Indien de gemeente tekortschiet bij de uitvoering van het incassobeleid, wordt het financieel beslag van de gemiste incasso-opbrengst bepaald op het in afwijking van het in de beschikking vastgelegde betalingsritme niet geïncasseerde bedrag van de vordering.
Artikel 7. Geen instelling van actie tot verhaal op een onderhoudsplichtige
Indien de gemeente ten onrechte geen actie tot verhaal instelt op een onderhoudsplichtige, wordt het financieel beslag van de gemiste verhaalsopbrengst per geval per maand bepaald op 30 procent van de van toepassing zijnde netto algemene bijstand voor een alleenstaande, met inbegrip van de vakantietoeslag en de maximale toeslag op grond van artikel 33 Abw.
Artikel 8. Geen adequate instelling van actie tot verhaal op een onderhoudsplichtige
Indien de gemeente geen adequate actie tot verhaal instelt op een onderhoudsplichtige, wordt het financieel beslag van de gemiste verhaalsopbrengst per geval bepaald op de door de gemeente vastgestelde onderhoudsbijdrage.
Artikel 9. Inwerkingtredingsbepaling
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 10. Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Abw, IOAW en IOAZ.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 30 januari 2003
De
Staatssecretaris