Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels effectentransacties medewerkers Senter

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op 25 januari 2008.
Beleidsregels effectentransacties medewerkers Senter
De Minister van Economische Zaken;
Gehoord de ondernemingsraad van Senter,
Besluit:
1.
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. directeur: algemeen directeur Senter;
b. effecten:
op enige van overheidswege toegelaten beurs genoteerde aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, warrants, participatiebewijzen, claims, scrips en bewijzen die recht geven op uitkering in andere effecten (zoals dividendbewijzen, aangewezen voor stockdividenden en dergelijke), certificaten, recepissen, alsmede opties op effecten, en andere vermogensrechten, en
niet ter beurze genoteerde vermogensrechten waarvan de waarde rechtstreeks afhankelijk is van een van de onder 1° bedoelde vermogensrechten;
c. effectentransacties: handelingen die bestaan uit of leiden tot het geheel of ten dele voor eigen rekening verwerven of afstoten of doen verwerven of doen afstoten van effecten;
d. medewerker: medewerker van het Agentschap Senter, uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken, met uitzondering van medewerkers van afdelingen P&O, Communicatie en Facilitair Bedrijf.
2.
Onder de in het eerste lid, onder b, bedoelde effecten worden niet begrepen effecten die zijn uitgegeven door een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, zoals bedoeld in artikel 2:76a BW.
1.
Een medewerker behoort zich te onthouden van het verrichten van transacties ten aanzien van effecten die zijn uitgegeven door een effectenuitgevende instelling die een beursnotering heeft aan een in Nederland gevestigde beurs.
2.
Het bepaalde in het eerste lid geldt niet ten aanzien van:
a. effectentransacties die voor rekening van de medewerker worden verricht uit hoofde van een schriftelijke beheersovereenkomst, gesloten met een bank of vermogensbeheerder als bedoeld in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 of met een vergelijkbare buitenlandse bank of vermogensbeheerder, mits het de medewerker op basis daarvan niet vaker dan eenmaal per zes maanden is toegestaan inzage in zijn effectenportefeuille te verkrijgen, een overzicht van de mutaties te ontvangen en de afspraken ten aanzien van het beheer van de effecten te herzien;
b. transacties ten aanzien van effecten waarop de medewerker recht heeft verkregen door vererving, gedurende een periode van een jaar tot na de datum daarvan;
c. transacties ten aanzien van effecten van instellingen die ten tijde van de betrokken transacties zijn vermeld in de AEX-index of de Midcap-index, of die daarin vermeld waren terwijl er nog geen periode van een jaar is verstreken; en
d. transacties ten aanzien van effecten uitgegeven door instellingen of categorieën daarvan die zijn aangewezen door de directeur.
Artikel 3
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
Artikel 4
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels effectentransacties medewerkers Senter.
‘s-Gravenhage, 2 maart 2000
De
Minister