Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. De aanvraag van een verklaring
+ § 3. De beslistermijn
+ § 4. Het wijzigen en intrekken van een verklaring
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juni 2005, nr. BWL/2005051331, houdende beleidsregels en enige andere bepalingen met betrekking tot de afgifte van verklaringen als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 12, eerste lid, onder d, en artikel 17, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag, alsmede op de artikelen 3:2, 4:2, 4:4, 4:5, 4:13, 4:81 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In deze regels wordt verstaan onder:
a. aanvraag: een aanvraag van een baggerspecieverklaring;
b. baggerspecieverklaring: een verklaring als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag;
c. de Minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
d. bijlage 1 : de bij deze regels behorende bijlage 1.
Artikel 2
Als baggerspecie wordt niet aangemerkt baggerspecie die voor meer dan 50% (gewichtsprocenten) is vermengd met ander materiaal, al dan niet met een korrelgrootte van meer dan 2 millimeter.
Artikel 3
Als baggerspecie wordt niet aangemerkt baggerspecie die voor ten hoogste 50% (gewichtsprocenten) is vermengd met ander materiaal, al dan niet met een korrelgrootte van meer dan 2 millimeter, indien de betrokken partij niet als zodanig is ingedeeld overeenkomstig de richtlijnen die zijn opgenomen in bijlage 1 .
1.
Voor het indienen van een aanvraag van een baggerspecieverklaring wordt het formulier met toelichting vastgesteld, dat verkrijgbaar is bij Agentschap NL, onderdeel Bodem+, via http://www.bodemplus.nl.
2.
Bij de aanvraag van een baggerspecieverklaring worden de gegevens en bescheiden verstrekt waarvan een overzicht verkrijgbaar is bij Agentschap NL, onderdeel Bodem+, via http://www.bodemplus.nl.
Artikel 5
De termijn, bedoeld in artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voor het aanvullen van de aanvraag, bedraagt twee weken, voor zover door of namens de Minister geen andere termijn is bepaald.
Artikel 6
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een partij zowel steekproefsgewijs als in specifieke gevallen onderzocht ter controle van de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
Artikel 7
Het besluit inzake het afgeven van een baggerspecieverklaring wordt genomen binnen vier weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.
Artikel 8
Een baggerspecieverklaring kan op verzoek van de houder van de verklaring in elk geval worden gewijzigd:
a. indien hij de desbetreffende partij wil splitsen in deelpartijen;
b. indien de omvang of de samenstelling van de partij na het ontgraven is gewijzigd.
Artikel 9
Een baggerspecieverklaring kan worden ingetrokken indien:
a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;
b. de omvang of de samenstelling van de partij zodanig is gewijzigd dat een hernieuwde beoordeling noodzakelijk is;
c. gedurende ten minste twee jaren van de verklaring geen gebruik is gemaakt.
Artikel 10
Deze regels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 11
Deze regels worden aangehaald als: Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag.
Deze regels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 15 juni 2005
De
Staatssecretaris