Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels artikel 58, eerste lid, Elektriciteitswet 1998

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2004.
Beleidsregels artikel 58, eerste lid, Elektriciteitswet 1998
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 58, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. de Minister:
de Minister van Economische Zaken;
b. wet:
Elektriciteitswet 1998 ;
c. leveringstarieven:
de tarieven, bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de wet.
Artikel 2
De Minister stelt jaarlijks de leveringstarieven vast onder afweging van de in artikel 58, eerste lid, onderdeel a, genoemde belangen en met gebruikmaking van de in artikel 58, eerste lid onderdeel b, bedoelde formule.
1.
Ten behoeve van de vaststelling van de leveringstarieven stelt de Minister een tariefbodem vast, welke is berekend aan de hand van inkoopcontracten voor levering van elektriciteit in 2004 en overeenkomstig de methode die is beschreven in de toelichting van het tweede herziene besluit op bezwaar (nr. ME/EM 02032643, Staatscourant 2002, 120, 27 juni 2002).
2.
De tariefbodem treedt in werking op een door de Minister te bepalen datum en geldt, onverminderd het derde lid, gedurende de gehele periode welke wordt genoemd in artikel 55, eerste lid, van de wet.
3.
De Minister wijzigt de tariefbodem indien daartoe aanleiding bestaat vanwege een wijziging van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 58, eerste lid, onderdeel b van de wet.
Artikel 4
Indien naar het oordeel van de Minister de toepassing van de in artikel 58, eerste lid bedoelde formule zou leiden tot een leveringstarief dat onder de krachtens artikel 3 vastgestelde tariefbodem ligt, past hij de leveringstarieven van die vergunninghouder zodanig aan dat diens leveringstarieven gelijk zijn aan de tariefbodem.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 juni 2002
De
Minister