Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Definities
2. Algemene uitgangspunten
3. Bevindingen
4. Besluiten gericht tot één of meer Verantwoordelijken en/of andere belanghebbenden
5. Besluiten die niet tot één of meer Verantwoordelijken en/of andere belanghebbenden zijn gericht
6. Wetgevingsadviezen
7. Zienswijzen
8. Persberichten en mededelingen
9. Aanhaling
10. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 7 april 2011.
Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens,
Gelet op artikel 8 Wet openbaarheid van bestuur;
In aanmerking nemende dat het College bescherming persoonsgegevens inzicht wenst te geven in zijn actieve openbaarmakingsbeleid met het oog op de hem in artikel 51 Wet bescherming persoonsgegevens opgedragen toezichthoudende en adviserende taken;
Stelt hierbij de Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP vast:
1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Awb: Algemene wet bestuursrecht ;
b. Bevindingen: definitieve bevindingen van Onderzoek door het CBP;
c. CBP: College bescherming persoonsgegevens;
d. Communicatiekanalen: elk medium van informatie waaronder drukpers, radio, televisie, internet, bijeenkomsten en overige media;
e. Onderzoek: ambtshalve onderzoek en onderzoek op verzoek van een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 60, eerste lid, Wbp;
f. Private Zaken: Onderzoeken die niet vallen onder de definitie van Publieke Zaken;
g. Publieke Zaken: Onderzoeken betreffende (i) één of meer Verantwoordelijken die orgaan zijn van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een andere persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed en (ii) diensten van algemeen (economisch) belang waarbij specifieke overheidssturing aanwezig is;
h. Toezichtsbezoek: onderzoek ter plaatse bij een Verantwoordelijke om toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij of krachtens het in de wet bepaalde;
i. Verantwoordelijke: verantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 1, onder d, Wbp;
j. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens ;
k. Wob: Wet openbaarheid van bestuur ;
l. Wetgevingsadvies: advies zoals bedoeld in artikel 51, tweede lid, Wbp;
m. Zienswijze: zienswijze van het CBP ingenomen op verzoek van één of meer Verantwoordelijken over nieuwe of onopgeloste vragen over de toepassing of uitleg van de Wbp , de Wet politiegegevens , de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens , de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of andere wetgeving die in belangrijke mate betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens.
2.1.
Het CBP verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en uitvoering daaronder begrepen via de Communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht met het oog op (i) transparantie over zijn beleid en de uitvoering daarvan, (ii) het afleggen van verantwoording over de wijze waarop het CBP van zijn bevoegdheden gebruik maakt en (iii) het effectueren van het beleid van het CBP.
2.2.
Het verschaffen van informatie door het CBP blijft achterwege voor zover artikel 10 Wob zich daartegen verzet.
2.3.
Het CBP maakt geen gegevens openbaar die hij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt.
2.4.
Namen van Verantwoordelijken worden door het CBP niet aangemerkt als (bedrijfs)vertrouwelijke gegevens, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.
3.1.
Het CBP maakt Bevindingen in Publieke Zaken openbaar via de Communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.
3.2.
Het CBP maakt Bevindingen in Private Zaken niet openbaar, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.
3.3.
Indien het CBP tot openbaarmaking van Bevindingen overgaat, gunt hij de Verantwoordelijke een termijn van 10 kalenderdagen na toezending van de niet-openbare versie van de Bevindingen om schriftelijk en gemotiveerd aan het CBP mede te delen welke onderdelen van de Bevindingen zij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt, tenzij de Verantwoordelijke het CBP in eerdere correspondentie reeds heeft laten weten welke gegevens zij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt én het CBP oordeelt dat er zich sindsdien geen nieuwe feiten hebben voorgedaan die in aanmerking komen voor een reactie met betrekking tot de (bedrijfs)vertrouwelijkheid ervan.
3.4.
Openbaarmaking zoals bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.2 geschiedt niet eerder dan 5 kalenderdagen nadat de openbare versie van de Bevindingen ter kennisgeving is toegezonden aan de Verantwoordelijke.
3.5.
De termijn van 5 dagen zoals bedoeld in artikel 3.4 vervalt indien de inhoud van de Bevindingen buiten toedoen van het CBP reeds publiekelijk bekend is geworden, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.
4.1.
Het CBP maakt de openbare versie van een besluit gericht tot één of meer Verantwoordelijken en/of andere belanghebbenden openbaar via de Communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.
4.2.
Het CBP gunt de Verantwoordelijke en/of andere belanghebbenden tot wie een besluit is gericht een termijn van 10 kalenderdagen na toezending of uitreiking van de niet-openbare versie van het besluit om schriftelijk en gemotiveerd aan het CBP mede te delen welke onderdelen van het besluit zij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt.
4.3.
Openbaarmaking zoals bedoeld in artikel 4.1 geschiedt niet eerder dan 5 kalenderdagen nadat de openbare versie van een besluit ter kennisgeving is toegezonden aan de Verantwoordelijke en/of andere belanghebbenden tot wie het besluit is gericht.
4.4.
De termijn van 5 dagen zoals bedoeld in artikel 4.3 vervalt indien de inhoud van het besluit gericht tot één of meer Verantwoordelijken en/of andere belanghebbenden buiten toedoen van het CBP reeds publiekelijk bekend is geworden, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.
5.1.
Naast algemene bekendmaking, op grond van artikel 3:42, eerste lid, Awb, van besluiten die niet tot één of meer Verantwoordelijken en/of andere belanghebbenden zijn gericht, maakt het CBP deze besluiten tevens openbaar via de Communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht.
6.1.
Het CBP maakt Wetgevingsadviezen openbaar via de Communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht, tenzij andere dan in artikel 2.1 genoemde belangen zich daartegen verzetten.
7.1.
Het CBP maakt Zienswijzen openbaar via de Communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht, tenzij andere dan in artikel 2.1 genoemde belangen zich daartegen verzetten.
7.2.
Het CBP gunt de Verantwoordelijke een termijn van 10 kalenderdagen na toezending van de niet-openbare versie van de Zienswijze om schriftelijk en gemotiveerd aan het CBP mede te delen welke onderdelen van de Zienswijze zij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt.
7.3.
Openbaarmaking zoals bedoeld onder artikel 7.1 geschiedt niet eerder dan 5 kalenderdagen nadat de openbare versie van de Zienswijze ter kennisgeving is toegezonden aan de Verantwoordelijke.
7.4.
De termijn van 5 dagen zoals bedoeld in artikel 7.3 vervalt indien de inhoud van de Zienswijze buiten toedoen van het CBP reeds publiekelijk bekend is geworden, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.
8.1.
Het CBP brengt via de Communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht persberichten en/of mededelingen naar buiten over besluiten, Bevindingen, Wetgevingsadviezen, Zienswijzen en andere activiteiten van het CBP, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.
8.2.
Persberichten en mededelingen die betrekking hebben op besluiten worden vooraf ter kennisgeving toegezonden aan de Verantwoordelijke en/of andere belanghebbenden tot wie het besluit is gericht.
8.3.
Persberichten en mededelingen die betrekking op hebben Bevindingen en Zienswijzen worden vooraf ter kennisgeving toegezonden aan de Verantwoordelijke.
8.4.
Het CBP brengt in beginsel geen persberichten en mededelingen naar buiten over Toezichtsbezoeken en Onderzoeken die nog niet hebben geresulteerd in Bevindingen.
8.5.
Het CBP brengt via de Communicatiekanalen die hij daartoe geraden acht persberichten en mededelingen naar buiten over Toezichtsbezoeken en/of Onderzoeken die nog niet hebben geresulteerd in Bevindingen indien deze buiten toedoen van het CBP reeds publiekelijk bekend zijn geworden, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.
9.1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP.
10.1.
Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.
Den Haag, 24 november 2009
College bescherming persoonsgegevens,
voorzitter.