{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Instemming
Artikel 3. Aan de instemming te verbinden voorschriften
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels aanwijzing netbeheerders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 3 maart 2009.
Beleidsregels aanwijzing netbeheerders
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 12 van de Elektriciteitswet 1998 en 4:81van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. wet: de Elektriciteitswet 1998 ;
b. neteigenaar: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de wet;
c. aangewezen netbeheerder: een door de neteigenaar overeenkomstig artikel 10, derde lid, van de wet voor het beheer van een net aangewezen vennootschap;
d. instemmingsbevoegdheid: de in artikel 12, tweede lid, van de wet bedoelde bevoegdheid inzake het verlenen van instemming met de aanwijzing van een netbeheerder;
e. transparantie: de doorzichtigheid van de verhoudingen tussen de neteigenaar en de netbeheerder alsmede de mogelijkheid om te voldoen aan de informatieverplichtingen, bedoeld in de artikelen 7 en 58 van de wet en in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
In deze beleidsregels wordt onder neteigenaar mede verstaan een met de neteigenaar in een groep verbonden groepsmaatschappij.
1.
Bij het gebruik van de instemmingsbevoegdheid worden onder meer de in het tweede tot en met het vijfde lid genoemde eisen gesteld.
2.
Indien tussen de neteigenaar en de aangewezen netbeheerder is overeengekomen dat de netbeheerder aan de neteigenaar een vergoeding verschuldigd is voor het gebruik van het net of voor de overdracht van de economische eigendom ervan, mag de vergoeding niet leiden tot hogere kosten van netbeheer en tot minder transparantie dan het geval zou zijn indien de aangewezen netbeheerder de eigendom van het net zou hebben. Bij de overeenkomst dient te zijn bepaald dat de hoogte van de gebruiksvergoeding zo nodig in overeenstemming wordt gebracht met de uitgangspunten en berekeningsmethoden welke door de directeur van de dienst zullen worden gehanteerd in het kader van de tariefvaststelling krachtens artikel 27a van de wet. Geen beperking mag zijn of worden opgelegd aan de bevoegdheid van de netbeheerder werkzaamheden ter uitvoering van de beheerstaak door een ander dan de neteigenaar te laten verrichten.
3.
Indien tussen de neteigenaar en de aangewezen netbeheerder is overeengekomen dat de neteigenaar werkzaamheden ter uitvoering van de beheerstaak verricht, moet de overeengekomen duur van die werkzaamheden beperkt zijn tot uiterlijk 31 december 2000, onverlet de mogelijkheid om, nadat de instemming is verleend, met inachtneming van de aan de instemming verbonden voorschriften na 1 januari 2001 werkzaamheden te verrichten.
4.
Indien tussen de neteigenaar en de aangewezen netbeheerder is overeengekomen dat de neteigenaar werkzaamheden ter uitvoering van de beheerstaak verricht, mogen deze werkzaamheden niet omvatten de regel- en schakelfuncties zoals die verricht worden door de regelkamer, met uitzondering van schakelhandelingen die onder directe leiding van de netbeheerder worden verricht in het kader van onderhoud en het verhelpen van kleine storingen.
5.
De aangewezen netbeheerder moet over voldoende eigen financiële middelen of over andere financieringsmogelijkheden beschikken voor het doen van voor het netbeheer noodzakelijke uitgaven, waaronder investeringen in aanleg, herstel, vernieuwing en uitbreiding van het net als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet. Indien tussen de neteigenaar en de aangewezen netbeheerder is overeengekomen dat de financieringsmogelijkheden door een ander dan de aangewezen netbeheerder worden geboden, dient de overeenkomst te bepalen dat de aangewezen netbeheerder de financieringsmogelijkheden onafhankelijk van het oordeel van de neteigenaar mag gebruiken.
1.
Bij het gebruik van de instemmingsbevoegdheid worden ten minste de in het tweede tot en met het vierde lid genoemde voorschriften aan de instemming verbonden.
2.
Voordat de neteigenaar en de aangewezen netbeheerder een overeenkomst sluiten die gevolgen kan hebben voor de wijze waarop de netbeheerder zijn beheerstaken uitvoert, legt de neteigenaar de tekst van de voorgenomen overeenkomst voor aan de directeur van dienst, zodat de directeur van de dienst zo nodig vóór het sluiten van de overeenkomst aan de neteigenaar kenbaar kan maken dat sprake is van ongeoorloofde bemoeiing door de neteigenaar met de werkzaamheden die ingevolge de wet aan de netbeheerder zijn opgedragen of dat sprake is van onvoldoende transparantie.
3.
Indien tussen de neteigenaar en de aangewezen netbeheerder wordt overeengekomen dat de neteigenaar werkzaamheden ter uitvoering van de beheerstaak zal verrichten voor de netbeheerder, dienen de werkzaamheden te worden beperkt tot ten hoogste de periode waarvoor de directeur van de dienst op dat moment de in artikel 27a, tweede lid, van de wet bedoelde korting heeft vastgesteld.
4.
Indien tussen de neteigenaar en de aangewezen netbeheerder wordt overeengekomen dat de neteigenaar ten behoeve van het netbeheer verbruiksmeters zal aflezen, dient bij de overeenkomst te worden bepaald dat de neteigenaar door middel van certificering door een geaccrediteerde instelling moet kunnen aantonen dat voldoende is gewaarborgd dat de afgelezen gegevens niet bekend worden buiten de kring van de personen die met het aflezen zijn belast.
Artikel 4
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
Artikel 5
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanwijzing netbeheerders.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 augustus 1999
De
Minister