Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Beleidsregels aanwijzing beschermde monumenten op verzoek

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 juli 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 juli 2004.
Beleidsregels aanwijzing beschermde monumenten op verzoek
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Monumentenwet 1988;
De Raad voor cultuur gehoord,
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. MSP:
het door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vastgestelde Monumenten Selectie Project, bedoeld in de Nota inzake selectie en registratie van jongere stedebouw en bouwkunst (brief d.d. 28-1-1992, kenmerk: RdMz/U-195.729);
b. MRP:
de door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vastgestelde Monumenten Registratie Procedure, bedoeld in de in onderdeel a genoemde Nota inzake selectie en registratie van jongere stedebouw en bouwkunst.
1.
Een verzoek tot aanwijzing als beschermd monument van een monument dat is vervaardigd vóór 1850 wordt afgewezen.
2.
In afwijking van het eerste lid kan een verzoek tot aanwijzing als beschermd monument worden toegewezen, indien het verzoek een monument betreft dat:
a. niet eerder is beoordeeld,
b. eerder is beoordeeld en ten aanzien waarvan daarna nieuwe feiten of veranderde omstandigheden zijn gebleken, of
c. een onderdeel vormt van een complex dat voor het overige of voor een aantal onderdelen reeds is aangewezen als beschermd monument.
1.
Een verzoek tot aanwijzing als beschermd monument van een monument dat is vervaardigd in de periode van 1850 tot 1940 en dat is gelegen in een gebied waar de MRP is afgerond, wordt afgewezen.
2.
Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
1.
Een verzoek tot aanwijzing als beschermd monument van een monument dat is vervaardigd in de periode van 1850 tot 1940 en dat is gelegen in een gebied waar het MSP of de MRP nog niet is afgerond, wordt afgewezen.
2.
In afwijking van het eerste lid kan een verzoek tot aanwijzing als beschermd monument worden toegewezen, indien het aannemelijk is dat het monument met inachtneming van de richtlijnen, bedoeld in de circulaire van 1 juli 1994, kenmerk DGCZ/DBC-U-943999, wordt aangewezen als beschermd monument, en bovendien:
a. bij of krachtens de Woningwet een aanvraag is ingediend om het monument te wijzigen of te slopen,
b. plannen in ontwikkeling zijn, die indien uitgevoerd het voortbestaan van het monument in gevaar zouden brengen, of
c. door het niet terstond aanwijzen als beschermd monument een concreet plan tot instandhouding van het monument niet of niet direct zal worden uitgevoerd.
1.
Een verzoek tot aanwijzing als beschermd monument van een monument dat is vervaardigd in de periode van 1940 tot 1965 wordt afgewezen.
2.
In afwijking van het eerste lid kan een verzoek tot aanwijzing als beschermd monument worden toegewezen, indien:
a. het desbetreffende monument vanuit een oogpunt van de geschiedenis in de twintigste eeuw kan worden aangemerkt als een nationaal of internationaal erkend kenmerkend monument van de Nederlandse architectuur, stedenbouw, landinrichting of ruimtegebonden kunst, en bovendien
b. zich een van de omstandigheden, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, b of c voordoet.
Artikel 6
De circulaire Selectie en registratie van jongere stedebouw en bouwkunst en de gevolgen voor het beschermingsbeleid (Stcrt. 1996, nr. 233) wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
Artikel 8
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanwijzing beschermde monumenten op verzoek.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris