Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Regels
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Informatievoorziening
Artikel 3. Wijze van communiceren
Artikel 4. Aanvraag
Artikel 5. Gegevens en bescheiden bij aanvraag
Artikel 6. Voorlopig oordeel
Artikel 7. Beoordeling van de aanvraag
Slotbepalingen
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels aanvraag verklaring van vakbekwaamheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 7 december 2016.
Beleidsregels aanvraag verklaring van vakbekwaamheid
De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een bij wet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan. Aan de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) komt op grond van artikel 54 van de Wet op het accountantsberoep (Wab) de bevoegdheid toe om te beslissen op een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid. De CEA geeft een verklaring van vakbekwaamheid af aan degene die voldoet aan de in deze artikelen gestelde eisen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
1. personen met accountantskwalificaties uit een lidstaat van de Europese Gemeenschappen anders dan Nederland of een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; en
2. personen met accountantskwalificaties uit andere landen, niet zijnde Nederland.
De verklaring is gericht op inschrijving in het accountantsregister als Registeraccountant dan wel Accountant-Administratieconsulent, afhankelijk van de bevoegdheden die in het buitenland aan de accountantskwalificatie zijn verbonden dan wel de eindtermen die aan het buitenlandse diploma ten grondslag liggen.
Onderstaande beleidsregels bepalen hoe de CEA invulling geeft aan de bevoegdheid verklaringen van vakbekwaamheid in de zin van artikel 54 van de Wet op het Accountantsberoep af te geven aan accountants-administratieconsulenten en Registeraccountants.
Deze beleidsregels zijn vastgesteld op 25 maart 2013 en treden in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.
Deze beleidsregels liggen ter inzage bij het secretariaat van de CEA en zijn beschikbaar via de website van de CEA: www.ceaweb.nl.Beleidsregels betreffende de verlening van verklaringen van vakbekwaamheid
Aan de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) komt op grond van artikel 54 Wet op het accountantsberoep (Wab) de bevoegdheid toe om te beslissen op een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid. De CEA geeft een verklaring van vakbekwaamheid af aan degene die voldoet aan de in deze artikelen gestelde eisen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar het land waar de accountantskwalificatie is behaald.
De verklaring is gericht op inschrijving in het accountantsregister als Registeraccountant dan wel Accountant-Administratieconsulent, afhankelijk van de bevoegdheden die in het buitenland aan de accountantskwalificatie zijn verbonden dan wel de eindtermen die aan het buitenlandse diploma ten grondslag liggen.
Degene die een verklaring van vakbekwaamheid heeft kan zich op grond van artikel 54, lid 2 van de Wab laten inschrijven in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
Onderstaande beleidsregels bepalen hoe de CEA invulling geeft aan de bevoegdheid verklaringen van vakbekwaamheid in de zin van artikel 54 Wet op het accountantsberoep af te geven.
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. Aanvraag: een verzoek van een belanghebbende om een verklaring van vakbekwaamheid op grond van artikel 57 Waa of op grond van artikel 78 Wra;
b. Adviescommissie: een door de CEA benoemde persoon of ingesteld college, niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de CEA, belast met het adviseren van CEA over het te nemen besluit ter zake de afgifte van de verklaring van vakbekwaamheid;
c. Awb: Algemene wet bestuursrecht ;
d. Berichtenbox: elektronische omgeving waarbinnen dienstverleners met overheden kunnen communiceren.
e. CEA: Commissie Eindtermen Accountantsopleiding;
f. NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants;
g. Proeve van vakbekwaamheid: de examens zoals bedoeld in artikel 54 Wab, bestaande uit een examen over de kennis van Nederlands recht en een examen over de kennis van gedrags- en beroepsregels, af te leggen bij de NBA;
h. Richtlijn 2006/43: richtlijn van het Europees parlement en de raad betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen;
i. Wettelijke controle: een controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld op grond van artikel 1, eerste lid, sub p van de Wet toezicht accountantsorganisaties;
j. Wab: Wet op het accountantsberoep ;
1.
De CEA stelt via haar website informatie ter zake de afgifte van de verklaring van vakbekwaamheid beschikbaar. Op de website wordt tenminste informatie gegeven over de CEA, over de verklaring van vakbekwaamheid, over de afgifte van de verklaring van vakbekwaamheid en over de daarbij gehanteerde procedure en rechtsmiddelen.
2.
Indien in het buitenland gekwalificeerde accountants, afnemers of bevoegde instanties bij de CEA informeren over de gebruikelijke uitleg en toepassing van de eisen ter zake de verklaring van vakbekwaamheid geeft de CEA antwoord op de vragen.
3.
Een informatieverzoek wordt door de CEA niet als aanvraag in de zin van artikel 1:3 Awb beschouwd.
1.
Personen kunnen zowel schriftelijk (per post) als elektronisch (via de email of via de berichtenbox) de CEA om informatie verzoeken en/of een aanvraag indienen.
1.
Een aanvraag kan alleen bij de CEA worden ingediend door middel van het voor die aanvraag toepasselijke aanvraagformulier als bedoeld in lid 2.
2.
De CEA heeft de volgende aanvraagformulieren beschikbaar gesteld:
a. een aanvraagformulier voor een verklaring van vakbekwaamheid voor personen die voldoen aan vakbekwaamheidseisen in een lidstaat van de Europese Unie, anders dan Nederland of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ( artikel 54, eerste lid, onder a, Wab);
b. een aanvraagformulier voor een verklaring van vakbekwaamheid voor personen die beschikken over kwalificaties uit andere landen dan hiervoor in sub a bedoeld en anders dan in Nederland ( artikel 54, eerste lid, onder b, Wab);
3.
De CEA heeft de aanvraagformulieren als bedoeld in lid 2 op haar website (www.ceaweb.nl) geplaatst.
4.
Op verzoek zal de CEA een elektronische of papieren versie van een van de aanvraagformulieren toezenden.
1.
Voor de beoordeling van de aanvraag dient de CEA tenminste te beschikken over de gegevens en bescheiden die zijn vermeld op het relevante aanvraagformulier. Een overzicht van de vereiste gegevens en bescheiden is voorts te raadplegen op de website van de CEA.
2.
Bij de aanvraag vermeldt de aanvrager of deze is gericht op inschrijving in het accountantsregister als Registeraccountant (RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA).
Artikel 6. Voorlopig oordeel
Personen die overwegen een verklaring van vakbekwaamheid aan te vragen, maar nog niet de Proeve van vakbekwaamheid hebben afgelegd, kunnen aan de CEA een voorlopig oordeel vragen over de mate waarin de bewijsstukken waarover zij beschikken voldoen aan de eisen voor een verklaring van vakbekwaamheid.
1.
De CEA verleent op grond van de relevante richtlijnen, de tekst van de Wab en de jurisprudentie, slechts een verklaring van vakbekwaamheid aan personen die volledig voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid die in een ander land dan Nederland krachtens wettelijke regeling worden gesteld.
Dit brengt met zich dat personen met een in een ander land verkregen erkenning van in een derde land behaalde vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54 Wab, in Nederland niet in aanmerking komen voor een verklaring van vakbekwaamheid. 1
2.
Voor de verkrijging van een verklaring van vakbekwaamheid geldt dat het accountantsdiploma van de aanvrager hem de bevoegdheid geeft in het land van afgifte van dat diploma tot de wettelijke controle van alle soorten ondernemingen zonder enige beperking.
Aangezien accountant-administratieconsulenten en registeraccountants met een Nederlands accountantsdiploma in Nederland bevoegd zijn tot de wettelijke controle van rechtspersonen zonder enige beperking wordt deze eis ook gesteld aan personen die in aanmerking willen komen voor een verklaring van vakbekwaamheid.
3.
Het diploma of soortgelijk bewijsstuk zoals bedoeld in artikel 54, eerste lid, onder b, Wab dient te zien op zowel een theoretische opleiding als een praktijkopleiding uit hetzelfde land, die tezamen als geheel gelijkwaardig moeten zijn aan de Nederlandse opleiding tot accountant-administratieconsulent of registeraccountant.
4.
Voor de beoordeling of uit een diploma of soortgelijk bewijsstuk als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onder b, Wab eenzelfde niveau van vakbekwaamheid blijkt als het niveau dat blijkt uit het met goed gevolg hebben voltooid van de opleiding tot accountant-administratieconsulent of registeraccountant, wordt uitgegaan van de Nederlandse eindtermen die gelden op de datum van de aanvraag.
5.
Bij de beoordeling van het belang van de verzoeker bij de aanvraag betrekt de CEA mede op welke wijze de aanvrager de verklaring van vakbekwaamheid wenst te gebruiken.
Artikel 8
Deze beleidsregels zijn vastgesteld op 25 maart 2013 en treden in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.
Artikel 9
Deze beleidsregels liggen ter inzage bij het secretariaat van de CEA en zijn beschikbaar via de website van de CEA: www.ceaweb.nl. 1
Uit de uitspraak AWB 08/771 van 21 juli 2009 blijkt dat deze beleidslijn van de CEA door het CBb wordt onderschreven voor personen die met een in Nederland verkregen vakbekwaamheid een bewijsstuk hebben verkregen dat zij op grond van deze vakbekwaamheid (kunnen) worden toegelaten tot de wettelijke controle in een ander (EU-)land. Personen die hun vakbekwaamheid respectievelijk bewijsstuk ex artikel 54 Wab uitsluitend hebben verkregen via een vorm van erkenning van een eerder behaalde kwalificatie uit een derde land, komen ook niet in aanmerking voor een verklaring van vakbekwaamheid. De CEA hanteert de regel dat de opleiding die ten grondslag ligt aan de vakbekwaamheid respectievelijk het bewijsstuk door de aanvrager daadwerkelijk (in het betreffende land) moet zijn gevolgd en voltooid.