{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels aanbesteding van werken 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.
Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nr. 2004022072, Rijksgebouwendienst, omtrent de aanbesteding van werken (Beleidsregels aanbesteding van werken 2004)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluiten:
Artikel 1
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. de opdrachtgever: de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie of de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. het werk: het uit te voeren werk, eventueel met inbegrip van het ontwerp en de leveringen die ingevolge de overeenkomst van aanneming moeten worden verricht;
c. de aanbesteding volgens de openbare procedure: de aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij eenieder kan inschrijven;
d. de aanbesteding volgens de niet-openbare procedure: de aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij eenieder zich als gegadigde kan aanmelden en waarvoor een aantal gegadigden tot inschrijving kan worden uitgenodigd;
e. de aanbesteding volgens de onderhandse procedure: de aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd, met dien verstande dat het uit te nodigen aantal niet meer bedraagt dan zes;
f. de aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking: de aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden, waarna de aanbesteder met een aantal door hem gekozen gegadigden onderhandelt en de contractuele voorwaarden vaststelt;
g. de aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: de aanbesteding waarbij de aanbesteder met een of meer door hem gekozen gegadigden onderhandelt en de contractuele voorwaarden vaststelt;
h. de gunning uit de hand: de opdracht tot het uitvoeren van het werk zonder dat daaraan een aanbesteding is voorafgegaan;
i. de richtlijn: richtlijn nr. 93/37/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PbEG L 199), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/78/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 september 2001 (PbEG L 285).
1.
Werken waarvan het geraamde bedrag minder bedraagt dan het aantal rekeneenheden, genoemd in artikel 6, eerste lid, van de richtlijn, alsmede werken als bedoeld in artikel 5 van die richtlijn worden opgedragen nadat daartoe een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure is gehouden.
2.
Van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure als bedoeld in het eerste lid kan worden afgezien, indien:
a. zich een van de gevallen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de richtlijn voordoet;
b. zich een van de gevallen als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de richtlijn voordoet;
c. zich een van de gevallen, als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van die richtlijn voordoet;
d. het een werk betreft voor de uitvoering waarvan het geraamde bedrag minder bedraagt dan € 1.500.000,-;
e. goede gronden doen verwachten dat een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure niet in het financieel belang van de staat zal zijn;
f. aan het werk te stellen bijzondere eisen bij een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure niet tot hun recht zouden kunnen komen;
g. het werk van zodanige aard is dat toezicht tijdens en keuring na de gereedmaking geen afdoende waarborg van deugdelijkheid verschaffen;
h. een bijzondere aanbieding is ontvangen, waarvan de aanvaarding in het belang van de staat is.
3.
Indien ingevolge het tweede lid, onderdeel a, wordt afgezien van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure, wordt het werk opgedragen nadat daartoe een aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking is gehouden;
4.
Indien ingevolge het tweede lid, onderdeel b, wordt afgezien van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure, wordt het werk opgedragen nadat daartoe een aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is gehouden;
5.
Indien ingevolge het tweede lid, onderdelen c tot en met h, wordt afgezien van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure, wordt het werk opgedragen nadat daartoe een aanbesteding volgens een onderhandse procedure is gehouden.
Artikel 3
Indien het houden van een aanbesteding in de gevallen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, niet mogelijk is of door de opdrachtgever ondoelmatig geoordeeld wordt, wordt geen aanbesteding gehouden en wordt het werk uit de hand gegund.
1.
Het Aanbestedingsreglement werken 2004 is van toepassing op de wijzen van aanbesteding, genoemd in artikel 1, onderdelen c tot en met g.
2.
Voor werken waarop het Besluit overheidsaanbestedingen van toepassing is, wordt het Aanbestedingsreglement werken 2004 toegepast, voorzover dit reglement aanvullende bepalingen bevat ten opzichte van het bepaalde in het Besluit overheidsaanbestedingen .
1.
De Beleidsregels aanbesteding van werken worden ingetrokken.
2.
Met betrekking tot aanbestedingen vanwege de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie welke zijn aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregels, zijn de Beleidsregels aanbesteden van werken van toepassing.
Artikel 6
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 15 augustus 2004.
Artikel 7
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanbesteding van werken 2004.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 juni 2004.
De
Minister
De
Minister
De
Staatssecretaris
De
Minister